Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Informació i Formats Digitals

Codi de l'assignatura: 365915

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jorge Franganillo Fernández

Departament: Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

25

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

25

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat per adquirir, actualitzar i aplicar coneixements sobre dispositius i aplicacions d'elaboració de material audiovisual en els diferents entorns professionals.

   -

Capacitat per demostrar que es tenen i comprenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé recolza en llibres de text avançats, també inclou alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del camp d'estudi propi.

   -

Capacitat per adquirir, actualitzar i aplicar coneixements sobre les tecnologies de la informació i la comunicació en els diferents entorns professionals.

   -

Capacitat per adquirir, comprendre i actualitzar els coneixements bàsics d'altres disciplines necessaris per al desenvolupament de la professió en els diferents entorns d'informació.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Distingir, crear i gestionar els formats de fitxers i d’edició digital més estesos, i fer la conversió entre diferents formats.

 

Comprendre la codificació binària, la naturalesa i l’estructuració dels fitxers.

 

Conèixer les principals estructures d’organització de continguts.

 

Conèixer els principals models de bases de dades i la seva relació amb l’organització i recuperació d’informació.

 

Conèixer els principals llenguatges de programació, marcatge i etiquetatge: SGML, HTML, DHTML, XML, XHTML, CSS.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Formats digitals: matèria primera de la unitat d’informació i de les eines de descripció

1.1. La representació digital de la informació

1.2. Documents, fitxers, formats i aplicacions

1.3. Metadades: estàndards, ubicació i extracció

1.4. Model de referència OAIS

2. Fitxers i sistemes de fitxers: conceptes bàsics

2.1. Característiques bàsiques: pes, extensió i aplicacions associades

2.2. Compressió: tipus i paràmetres

2.3. Repositoris d’informació: bases de dades, sistemes de fitxers, cadenes de blocs

3. Reconeixement, propietats i conversió de formats

3.1. Text: pla, estructurat i binari

3.2. Dades en brut: obertes i massives

3.3. Imatge: matricial i vectorial

3.4. Àudio: digitalitzat i sintetitzat

3.5. Vídeo: contenidors i còdecs

4. Estructuració i transformació d’informació amb XML

4.1. Estructura: elements, atributs, espais de noms i validació

4.2. Llenguatges d’esquema: XSD

4.3. Navegació i recuperació d’informació en un document XML

4.4. Transformacions XSL

4.5. Aplicacions XML estàndard: XHTML, DocBook, ePub, etc.

4.6. Etiquetatge semàntic: microformats, microdades i RDFa

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El vessant teòric dels continguts de l’assignatura és introduït pel professorat. Una part d’aquests continguts després s’ha de posar en pràctica, mitjançant exercicis presencials al laboratori d’informàtica, de manera autònoma o dirigida. Les pràctiques a l’aula d’informàtica formen part de l’avaluació continuada. També es fan exercicis teòrics i es resolen problemes a l’aula. Atesos els continguts de l’assignatura, s’ha de tenir un coneixement bàsic d’anglès tècnic per poder llegir manuals, guies d’ús i informació tècnica. Al llarg de l’assignatura es treballen casos, reals o ficticis, que serveixen per contextualitzar, en l’entorn dels sistemes d’informació, les necessitats de producció i transformació de la informació en diferents formats.

Aquesta metodologia pot patir modificacions en funció de l’evolució de la situació d’excepcionalitat provocada per la COVID-19.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Aquest sistema d’avaluació pot patir modificacions en funció de l’evolució de la situació d’excepcionalitat provocada per la COVID-19.

L’avaluació continuada consta de:

 • Cinc pràctiques grupals, cadascuna amb un pes del 6 % sobre la nota global de l’assignatura (en total, 30 %):
  • Activitat 1: formats i metadades (darrera setmana d’octubre).
  • Activitat 2: creació, edició i exportació de fitxers de text enriquits i treball amb dades (tercera setmana de novembre).
  • Activitat 3: creació, edició i exportació d’imatges digitals i per a impressió (primera setmana de desembre).
  • Activitat 4: edició d’un fitxer d’àudio i vídeo (primera setmana de gener).
  • Activitat 5: descripció de l’estructura d’un document XML amb XSD (darrera setmana de gener).
 • Dos exàmens parcials individuals; el primer, dels blocs 1 al 3.4, i el segon, dels blocs 3.5 al 4, cadascun amb un pes del 35 % sobre la nota global de l’assignatura (en total, 70 %).


Cal aprovar tots dos elements per separat.

 

Informació addicional sobre la reavaluació

La reavaluació consisteix a lliurar una versió corregida de les pràctiques suspeses, fins a un màxim de dues, i a resoldre un examen de la part suspesa del temari. S’hi pot optar sempre que la nota mitjana de l’element suspès sigui igual o superior a 4 punts.

 

Avaluació única

La sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única s’ha de lliurar a la secretaria del centre durant els vint primers dies naturals des de l’inici del semestre, o durant els vint primers dies naturals a comptar de la data en què s’hagi fet efectiva la matrícula o l’ampliació, si és posterior a l’inici del semestre.

L’avaluació única consisteix en tres elements:

 • Una pràctica individual que inclou el reconeixement o la conversió de formats, la validació de documents amb XML i la creació d’una transformació XSL (30 % de la nota final).
 • Un examen individual que conté una part teòrica de tipus test sobre terminologia i conceptes (35 % de la nota final).
 • La resolució d’un supòsit pràctic sobre la tria d’un format, un esquema XSD o una estratègia de formats adients per a una situació i un servei d’informació donats (35 % de la nota final).


Cal aprovar els tres elements per separat.

 

Informació addicional sobre la reavaluació

Per optar a la reavaluació cal haver suspès un màxim de dos elements, cadascun amb una nota mínima de 4 punts.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Acera, Miguel Ángel. Manual imprescindible de XML: edición 2012. Madrid: Anaya Multimedia, 2011. 400 p. ISBN 978-84-415-2960-1.

Alberich, Jordi; Corral, Albert; Gómez, David. Producción y tratamiento de gráficos por ordenador I. 2.ª ed. Barcelona: UOC, 2004. ISBN 84-97072-84-7.

Angelozzi, Silvina. Metadatos para la descripción de recursos electrónicos en línea: análisis y comparación. Madrid: Alfagrama, 2010. ISBN: 978-987-1305-55-1.

Bas, Pablo. Audio digital. Buenos Aires: MP, 2005. 330 p. ISBN 978-987-526-301-7.

Eíto Brun, Ricardo. Lenguajes de marcas para la gestión de recursos digitales: aproximación técnica, especificaciones y referencia. Gijón: Trea, 2008. 470 p. ISBN 978-84-9704-347-2.

Lubar, Rebeca, L. Metadata Manual: a practical workbook. Oxford: Chandos, 2013. ISBN 9781843347293.

Méndez, Eva. Metadatos y recuperación de información: estándares, problemas y aplicabilidad en bibliotecas digitales. Gijón: Trea, 2002. 429 p. ISBN 84-9704-055-4.

Note, Margot. Managing image collections: a practical guide. Oxford: Chandos, 2011. 216 p. ISBN 978-1-84-334-599-2.

Pàgina web

Jisc. Guides [en línia]. 2019. Accessible a: <https://jisc.ac.uk/guides>.

Library of Congress. Sustainability of digital formats: planning for Library of Congress collections [en línia]. 2021. Accessible a: <https://loc.gov/preservation/digital/formats>

W3Schools. HTML tutorial [en línia]. 2021. Accessible a: <https://w3schools.com/html>

W3Schools. XML tutorial [en línia]. 2021. Accessible a: <https://w3schools.com/xml>

EduTech Wiki. XSLT Tutorial: basics [en línia]. 2020. Accessible a: <https://edutechwiki.unige.ch/en/XSLT_Tutorial_-_Basics>

Text electrònic

Gartner, Ricard. Metadata for digital libraries [en línia]: state of the art and future directions. Bristol: JISC, 2008. Disponible a: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.183.3762&rep=rep1&type=pdf>