Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Comunicació a la Xarxa

Codi de l'assignatura: 365935

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jorge Franganillo Fernández

Departament: Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

25

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

25

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat per transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat de la disciplina, i capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat per adquirir, actualitzar i aplicar coneixements sobre dispositius i aplicacions d'elaboració de material audiovisual en els diferents entorns professionals.

   -

Capacitat per adquirir, actualitzar i aplicar coneixements sobre les tecnologies de la informació i la comunicació en els diferents entorns professionals.

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes, i capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat per analitzar, avaluar i crear productes per a la comunicació d'informació.

   -

Capacitat per adquirir, comprendre i actualitzar coneixements sobre el marc jurídic i administratiu nacional i internacional de la gestió i difusió d'informació.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Conèixer l’evolució de la comunicació digital

 

Comprendre i saber analitzar la comunicació en entorns digitals i mitjans socials

 

Conèixer les possibilitats comunicatives d’Internet i dels mitjans socials

 

Comprendre les implicacions socials, polítiques i econòmiques de la comunicació digital

 

Referits a habilitats, destreses

Saber publicar, distribuir i promocionar continguts a Internet de manera eficaç

 

Entendre el funcionament dels llocs web i de les plataformes socials, i el comportament dels usuaris en el seu ús

 

Saber gestionar adequadament la reputació digital

 

Referits a actituds, valors i normes

Reflexionar sobre les implicacions sociopolítiques d’Internet i dels mitjans socials

 

Desenvolupar una visió crítica sobre l’ús d’Internet i de les xarxes socials per a la comunicació

 

Comprendre els aspectes ètics i deontològics relacionats amb la gestió de plataformes web i de mitjans socials

 

 

Blocs temàtics

 

1. Comunicació digital

1.1. Continguts digitals: formes de consum

1.2. Escriure per al web

1.3. Lloc web, microlloc i pàgina d’aterratge: característiques i trets diferencials

1.4. Connectar amb el públic destinatari

1.5. To de veu i personalitat de marca

1.6. Escriure per als cercadors: estudi de paraules clau

1.7. Escriure per a una audiència global: llenguatge internacional

1.8. Tàctiques de persuasió

2. Estratègia de continguts

2.1. Planificació del contingut

2.2. Màrqueting de continguts: tàctiques i eines de suport

2.3. Cura de continguts

2.4. Analítica web i social: monitoratge de l’activitat, eines d’anàlisi i indicadors clau de rendiment

2.5. Propietat intel·lectual a Internet: LPI 2/2019 i Directiva europea 2019/790

2.6. Recopilació i tractament de dades personals: RGPD, LOPD, LSSI

3. Comunicació de marca i gestió de comunitats

3.1. Comunicació de marca

3.2. Creació, gestió i dinamització d’una comunitat en línia

3.3. Reputació digital

3.4. Estratègies per generar interès, fidelitat i compromís

3.5. Màrqueting d’influència i prescriptors de marca

3.6. Funware i estratègies de ludificació

3.7. Gestió de crisis de reputació

3.8. Comunicació digital per a biblioteques i unitats d’informació

4. Ús estratègic de les eines de comunicació en línia

4.1. L’ecosistema dels mitjans socials i de les eines de col·laboració en línia

4.2. Mitjans socials horitzontals i verticals

4.3. Blogs

4.4. Convergència dels àmbits social, local i mòbil: la recomanació social

4.5. Correu electrònic

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les sessions presencials serveixen per establir el marc teòric dels blocs temàtics de l’assignatura. Les activitats inclouen exercicis pràctics, anàlisis de casos, debats, sessions de treball de camp i exercicis de cerca d’informació amb l’objectiu de posar en pràctica alguns dels conceptes plantejats en les sessions teòriques.

Com a eix central es treballen les estratègies de comunicació que permeten visibilitzar i promocionar continguts. Donada la naturalesa de l’assignatura, el treball individual i grupal té un pes significatiu. Les pràctiques amb ordinadors són un dels elements essencials de l’assignatura i consisteixen en l’ús avançat de les plataformes socials i les eines analitzades.

Aquesta metodologia pot patir modificacions en funció de l’evolució de la situació d’excepcionalitat provocada per la COVID-19.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Aquest sistema d’avaluació pot patir modificacions en funció de l’evolució de la situació d’excepcionalitat provocada per la COVID-19. 

L’avaluació continuada consisteix en el lliurament de les activitats següents:

  • Planificació i elaboració d’una maqueta de web amb una proposta de continguts (50 %).
  • Treball de publicació de continguts en mitjans socials que inclogui un pla de continguts, cura i creació, vinculat a un seguit d’activitats vinculades al procés de cerca, selecció, caracterització i difusió de continguts (40 %).
  • Resolució de diversos exercicis d’anàlisi de la comunicació digital (10 %).


Per superar l’assignatura cal haver aprovat tots els elements de l’avaluació.

Reavaluació

Es poden reavaluar les activitats que s’hagin suspès amb una nota no inferior a 4 punts.

 

Avaluació única

La sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única s’ha de lliurar a la secretaria del centre, si escau, durant els vint primers dies naturals a comptar de l’inici del semestre o de la data en què s’hagi fet efectiva la matrícula o ampliació, si és posterior a l’inici del semestre.

L’avaluació única la formen els mateixos elements de la modalitat continuada. Per superar l’assignatura cal haver aprovat tots els elements de l’avaluació.

Reavaluació

Es poden reavaluar les activitats que s’hagin suspès amb una nota no inferior a 4 punts.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Beltrán, Gersón. Geolocalización on line: la importancia del dónde. Barcelona: UOC, 2016, 129 p. ISBN 978-84-9116-159-2.

Boronat, David; Pallarés, Ester. Vender más en internet: la persuabilidad o el arte de convertir usuarios en clientes. 2ª ed. Barcelona: Gestión 2000, 2012.

Boronat, David; Pallarés, Ester. Cómo convertir un «me gusta» en una compra. Barcelona: Gestión 2000, 2012.

Guallar, Javier; Leiva-Aguilera, Javier. El content curator: guía básica para el nuevo profesional de internet. Barcelona: UOC, 2013. 164 p. ISBN 978-84-9064-018-0.

Martínez-Cañadas, Evelio. Curación de contenidos para bibliotecas. Barcelona: Editorial UOC, 2017. 101 p. ISBN 978-84-9029-370-6.

Montserrat, Juan; Sabater, Federico. Planificación estratégica de la comunicación en medios sociales. Barcelona: UOC, 2017.

Moreno, Manuel. El gran libro del community manager: técnicas y herramientas para sacarle partido a las redes sociales y triunfar en social media. Barcelona: Gestión 2000, 2014. 260 p. ISBN 978-84-9875-341-7.

Papagiannis, Nicholas. Effective SEO and content marketing. Indianapolis: Wiley, 2020.

Redish, Janice. Letting go of the words: writing web content that works. Amsterdam [etc.]: Elsevier; Morgan Kauffmann, 2012. 365 p. ISBN 978-0-12-385930-3.

Sanagustín, Eva. Marketing de contenidos. Barcelona: Anaya Multimedia, 2013.

Sanagustín, Eva. Plan de contenidos para medios sociales. Barcelona: UOC, 2017.

Sicilia, Maria; Palazón, Mariola; López, Inés; López, Manuela. Marketing en redes sociales. Madrid: ESIC, 2021.

Article

Franganillo, Jorge. «El funware en los sitios de recomendación social: características, claves e inconvenientes». Anuario ThinkEPI, vol. 12, 2018, p. 242–250.