Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Hebreu Modern I

Codi de l'assignatura: 365981

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinaciķ: Ana Maria Bejarano Escanilla

Departament: Departament de Filologia Clāssica, Romānica i Semítica

crčdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricoprāctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autōnom

50

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

   -

  -
Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).
   -
Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d’expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -
Habilitat per treballar de forma autònoma i en equip.
   -
Capacitat per demostrar que es tenen i comprenen coneixements en una àrea d’estudi que parteix de la base de l’educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé recolza en llibres de text avançats, també inclou alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l’avantguarda del camp d’estudi propi
   -
Coneixement gramatical necessari per a la lectura i comprensió de textos escrits en un idioma modern.
   -
Coneixement gramatical necessari per a la lectura i comprensió de textos.
   -
Coneixement gramatical necessari per a la lectura i comprensió de textos escrits en un idioma modern.

   -
Coneixement gramatical necessari per a la lectura i comprensió de textos escrits en un idioma modern.
   -
Coneixement gramatical necessari per a la lectura i comprensió de textos escrits en un idioma modern.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


— Conèixer la fonètica i la fonologia fonamentals de l’hebreu.

— Ser capaç d’entendre els segments orals senzills i també de conversar a un nivell elemental.


 

 

 

Blocs temātics

 

1. Blocs temātics

*  1. Descripció metòdica, racional i sistemàtica del verb hebreu

2. Noms

3. Adjectius

4. Partícules

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
L’avaluació per defecte és continuada i té en compte els aspectes següents:

— L’assistència a classe i la participació de l’estudiant en la resolució dels exercicis plantejats a l’aula (30 % de la nota final).

— Diverses proves parcials que es duen a terme al llarg del curs (30 %). La quantitat de proves pot variar en funció de la quantitat d’alumnes i la seva periodicitat es fixa al començament del curs.

— Una prova final en la data prevista en el calendari d’exàmens de la Facultat (40 %). 

 

Avaluaciķ única

Avaluació única

L’estudiant que no pugui seguir l’avaluació continuada es pot acollir a l’avaluació única, sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat. L’avaluació única consisteix en un examen amb el valor del 100 % de la nota final.

Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Llibre

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

 

Tant els textos com les eines per poder treballar-hi es distribueixen a classe i pel Campus Virtual.