Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Aplicació de la Ressonància Magnètica a l'Estudi dels Trastorns Cognitius

Codi de l'assignatura: 366215

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: David Bartres Faz

Departament: Departament de Medicina

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

16

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

8

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

4

 

-  Seminari

Presencial

 

2

Treball tutelat/dirigit

10

Aprenentatge autònom

35

 

 

Recomanacions

 


Altres recomanacions

Haver cursat les assignatures següents: Neurobiologia, i Disseny Experimental i Anàlisi de Dades. Coneixements de psicologia (neuropsicologia).

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Transversals comunes de la UB

 • Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat (capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d’adaptació a noves situacions).


Transversals de la titulació
 • Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d’estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes socials, científics o ètics rellevants. 
 • Habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un grau d’autonomia alt.


Específiques de la titulació
 • Capacitat per dissenyar un experiment, participar en sessions de debat científic, discutir resultats, analitzar bibliografia i familiaritzar-se amb el laboratori experimental i analític.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Aprendre a identificar els perfils generals d’alteració estructural i funcional observables en ressonància magnètica (RM) en els principals trastorns que cursen amb afectació cognitiva.
 • Iniciar-se en el disseny, el processament, l’anàlisi i la interpretació de dades d’RM en protocols dirigits a evidenciar dany estructural i disfuncions cerebrals en els trastorns cognitius.
   


Referits a habilitats, destreses

Habilitats descriptiva i d’identificació
 • Identificar la informació que proporcionen els principals tipus de seqüències d’RM en l’estudi dels trastorns cognitius.
 • Saber interpretar els resultats d’RM anatòmica i funcional publicats en la literatura científica dels principals trastorns cognitius.


Habilitats de maneig (interpretació) i instrumentals (procediments)
 • Saber processar i analitzar els principals tipus d’imatges per RM en el context d’estudis de persones amb trastorns cognitius.


Habilitats per resoldre problemes
 • Proposar quin tipus d’adquisicions estructurals i funcionals d’RM són pertinents a l’hora de dissenyar estudis en poblacions.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Bases

*  Tema 1. Disseny d’experiments amb ressonància magnètica

Tema 2. Processament d’RM estructural

Pràctica 1. Anàlisi morfològica: voxel-based morphometry

Tema 3. Processament d’RM funcional

Pràctica 2. Anàlisi d’RM funcional

2. Condicions i malalties

*  Tema 4. Prematuritat

Tema 5. Malaltia de Parkinson

Tema 6. Malaltia d’Alzheimer

3. Reorganitzacions i plasticitat cerebral

*  Tema 7. Envelliment

Tema 8. Estimulació cerebral no invasiva

Pràctica 3. Estimulació cerebral no invasiva

Seminari. Integració de xarxes

Tema 9. Traumatismes cranioencefàlics

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Activitats formatives programades

Classes magistrals (lectures): classes orientades a la transmissió de coneixements sobre els diferents continguts de l’assignatura. S’han organitzat en tres blocs temàtics. Els continguts estan coordinats amb els dels seminaris i les pràctiques per tal que els alumnes disposin de la base teòrica necessària per poder participar de manera profitosa en aquestes activitats. L’avaluació dels coneixements adquirits es fa fonamentalment en la prova de síntesi final, però també de manera indirecta en els seminaris, pràctiques i treball de curs. La prova de síntesi representa el 40 % de la nota final.

Seminari (seminar): classe centrada en la discussió i participació sobre un tema específic que inclou aspectes aplicats (activitats d’aplicació sobre casos, discussió d’articles de la literatura, discussió de modalitats avançades d’aplicació d’RM) i que comporta la participació activa dels estudiants. S’ha programat un seminari. Depenent del nombre d’alumnes, es duu a terme en dos grups de seminari per a cada grup de classe. Els continguts es mostren en el temari general. La metodologia comporta el lliurament d’un material previ als alumnes perquè se’l preparin i la intervenció activa dels participants. L’assistència al seminari és obligatòria i s’avalua amb un qüestionari.

Classes pràctiques (practical classes): classes orientades a l’adquisició d’habilitats en el processament, l’anàlisi i la interpretació de les dades d’RM en diferents modalitats aplicades a l’estudi dels trastorns cognitius. S’han programat tres pràctiques. Depenent del nombre d’alumnes, es fan en dos grups de classes pràctiques per a cada grup de classe. L’assistència a les classes pràctiques és obligatòria i s’avalua amb un qüestionari. L’assistència a seminaris, classes pràctiques i classes magistrals suma un 30 % del total de la nota.

Tutories (tutorials): estan orientades a fer un seguiment més individualitzat de l’aprenentatge dels alumnes. Les tutories s’adrecen a la resolució de dubtes, a l’obtenció de retroacció sobre els coneixements dels alumnes i al seguiment del treball de curs. Es duen a terme dues tutories (en grups de deu alumnes) durant el curs. Les tutories no comporten avaluació.

 

Activitats de treball autònom

Treball de curs (coursework): té com a finalitat que els alumnes posin de manifest la seva capacitat de síntesi i de relacionar coneixements diversos, així com discutir, raonar i produir resultats pràctics a partir dels coneixements adquirits durant el curs. Tots els alumnes han de dur a terme un treball de curs sobre algun dels temes que es proposen. Es busquen temes que permetin integrar coneixements transversals. L’estructura del treball i els seus apartats es defineixen prèviament. Aquests treballs poden ser experimentals o d’anàlisi i síntesi de treballs publicats en la literatura. El treball de curs s’avalua i comporta fins a un 30 % de la nota final.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Procediment
Avaluació de les competències

 • Competències tècniques. Les competències tècniques adquirides a les pràctiques s’avaluen a partir d’un qüestionari al final de cada pràctica.
 • Competències acadèmiques. L’avaluació dels coneixements adquirits es fa fonamentalment en la prova de síntesi final, però també de manera indirecta en els seminaris, pràctiques i treball de curs. Es fa mitjançant un examen d’elecció múltiple de 20 preguntes amb 4 respostes i només una de vàlida.
 • Competències transversals i de desenvolupament professional. L’avaluació se centra en el treball de curs que tots els alumnes han de fer sota la direcció d’un professor.


Criteris d’avaluació
 • Continguts: els continguts de les classes magistrals s’avaluen al final del semestre en la prova d’elecció múltiple. Es té en compte el nombre de respostes correctes, que valen 1 punt per resposta, i els errors, que descompten 0,25 punts cada un.
 • Seminaris i pràctiques: els continguts treballats s’avaluen mitjançant un qüestionari. Cada una de les pràctiques/seminaris té el mateix valor en el còmput de la nota final d’aquesta part.
 • Treball de curs: l’avaluació inclou la recerca bibliogràfica dels antecedents, la formulació d’hipòtesis o d’objectius del treball, el material i mètode, les implicacions ètiques del disseny, els resultats, la discussió i les conclusions.


Criteris de qualificació final (prova de síntesi)

En finalitzar el semestre els alumnes disposen d’una nota conjunta corresponent a l’avaluació continuada de seminari i les pràctiques. En aquest moment s’avalua el treball de curs que proporciona una tercera nota. Finalment, es duu a terme la prova final de continguts en la data fixada pel Consell d’Estudis.

 

Sistema de puntuació i ponderació

La nota final s’obté de sumar les tres notes corresponents a:
 • Examen final: correspon al 40 % de la nota. Valor màxim 4 punts sobre 10 que correspon al nombre de respostes correctes – nombre d’errors × 0,25. Cal obtenir un mínim de 2 punts per superar l’assignatura.
 • Treball de curs: s’obté fins a un 30 % de la nota final, que correspon a 1 punt sobre 10.
 • Assistència a classes: s’obté fins a un 30 % de la nota, que correspon a 1,5 punts sobre 10.


Qualificacions:
 • 0-4,9 suspens
 • 5,0-6,9 aprovat
 • 7,0-8,9 notable
 • 9,0-10,0 excel·lent


Es poden atorgar fins a un màxim d’una matrícula d’honor per cada 20 alumnes o fracció d’acord amb la legislació vigent.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Jenkinson, M., & Chappell, M. (2018). Introduction to neuroimaging analysis. Oxford University Press.

Hillary FG, DeLuca J. Functional neuroimaging in clinical populations. New York : Guilford Press; cop. 2007.

McArthur (ed). Translational Neuroimaging : tools for CNS drug discovery, development and treatment. London : Elsevier, 2013.

Oishi K, et al. MRI atlas of human white matter. 2nd ed. London,UK : Academic Press is an imprint of Elsevier; 2011.

Bijsterbosch J, Smith S, Beckman C. Resting state fMRI functional connectivity. Oxford University Press; 2017

Capítol

PAUS, T. Combining brain imaging with brain stimulation: causality and connectivity. En WASSERMAN, ERIC, et al. (eds.).The Oxford handbook of transcranial stimulation. Nova York: Oxford University Press, 2008.

Text electrònic

Filippi M. fMRI techniques and protocols [Recurs electrònic]. Totowa, N.J.: Humana Press; 2016.