Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Farmacologia de Recerca i Innovació

Codi de l'assignatura: 366219

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Francisco Ciruela Alferez

Departament: Departament de Patologia i Terapèutica Experimental

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

35

 

-  Teoria

Presencial

 

10

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

10

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

10

 

-  Seminari

Presencial

 

5

Treball tutelat/dirigit

15

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG4. Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes, i capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

CB5. Habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

   -

CG2. Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de presa de decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 

Objectius generals

 • Entendre la normativa ètica i metodològica de la recerca farmacològica.
 • Aprendre a interpretar informació científica.
 • Aprendre a treballar en equip i de manera col·laborativa.
 • Aprendre a representar gràficament resultats de diferents experiments.
 • Participar en activitats respectant les normes de funcionament establertes.


Objectius específics
 • Comprendre els mecanismes d’acció generals i els efectes dels fàrmacs.
 • Debatre sobre potencials aplicacions terapèutiques i possibles contraindicacions d’un fàrmac segons les seves propietats farmacològiques.
 • Comprendre la lògica de les interaccions entre fàrmacs i els receptors corresponents.
 • Analitzar el perfil de les reaccions adverses i les indicacions d’un fàrmac a partir dels seus mecanismes d’acció.


 

Referits a habilitats, destreses

Objectius generals
 • Treball en equip. Participar en projectes col·lectius col·laborant amb companys de classe.
 • Responsabilitat i predisposició per aprendre. Saber analitzar i sintetitzar la informació, i prendre decisions i adaptar-se a noves situacions.
 • Responsabilitat ètica. Tenir una actitud crítica vers la ciència i una actitud ètica i coherent.
 • Habilitats de comunicació. Comprendre i comunicar resultats en anglès.


Objectius transversals
 • Preocupació per la qualitat. Millorar les habilitats de relació interpersonal.
 • Treball autònom. Adquirir habilitats bàsiques de gestió de recursos relacionats amb l’àmbit d’estudi.
 • Aprenentatge autònom. Aprendre a interactuar amb experts d’altres àrees.


Objectius específics
 • Comprendre el mètode científic i saber analitzar de manera crítica el coneixement i la nova informació.
 • Mostrar competència en noves tecnologies farmacològiques.
 • Comprendre els principis, les indicacions i l’eficàcia de l’acció farmacològica, conèixer altres intervencions terapèutiques, i ser conscient de les contraindicacions, les interaccions i els efectes sistèmics que tenen els fàrmacs en altres òrgans, a partir de les evidències científiques que tenim a l’abast.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Farmacologia de recerca i innovació

*  1. L’abordatge dels problemes farmacològics: de la farmacologia clàssica a la biotecnologia

2. Biologia dels receptors: un viatge molecular

3. La transducció de senyals mitjançant receptors

4. Respostes cel·lulars a les amenaces farmacològiques: de la plasticitat molecular al comportament cel·lular

5. El pas de la ciència bàsica a la clínica: la destresa i l’enginy del científic

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

En aquesta assignatura, tota la docència es desenvolupa al laboratori de recerca del grup Neurofarmacologia i Dolor. D’aquesta manera, l’estudiant treballa els continguts de l’assignatura en el context del laboratori (fent-hi una petita estada d’entre 1-2 setmanes). Així, es dissenya i executa un experiment concret durant el qual es presenten els diferents blocs temàtics. Finalment, els estudiants aprenen com analitzar les dades al mateix laboratori i presenten els resultats a la resta del grup de recerca, dins del programa de lab meetings del grup.

Les hores de dedicació de l’estudiant durant aquesta experiència es divideixen, aproximadament, de la manera següent:

 • Sessions teòriques (10 h). En aquestes sessions, d’unes dues hores cadascuna, es presenta el contingut teòric de l’assignatura en el context de l’experiment que es vol fer.
 • Pràctiques de laboratori (10 h). L’experiment al laboratori de recerca té una durada d’aproximadament 10 hores. Per exemple, per fer un assaig de BRET, cal un primer dia per sembrar cèl·lules (2 h), un segon dia per transfectar els constructes d’interès (2 h), un tercer dia per sembrar les cèl·lules en plaques de 96 pous (2 h) i, finalment, un darrer dia per fer l’experiment (4 h).
 • Tutories / avaluació continuada (10 h). Els estudiants es monitoren i avaluen durant tot el temps que estiguin al laboratori, alhora que poden resoldre els dubtes in situ amb els professors/tutors de l’experiment.
 • Seminaris i presentacions orals (5 h). Aquestes sessions són de dos tipus diferents. D’una banda, els alumnes assisteixen a algun dels seminaris organitzats pel grup de recerca i, de l’altra, han de presentar ells mateixos els resultats del seu experiment.
 • Treball dirigit (15 h). És el temps que es calcula que els estudiants necessiten per analitzar les dades obtingudes i preparar-se les presentacions orals.
 • Aprenentatge autònom (25 h). És el temps que els estudiants han de dedicar a estudiar i consultar fonts bibliogràfiques relacionades amb les sessions teòriques i els exercicis pràctics.


Important. Les activitats d’aprenentatge del curs estan dissenyades per dur a terme la docència de forma presencial. Però, segons les condicions i/o necessitats (p. ex. disponibilitat d’aules, professors, possible confinament, etc.), es poden adaptar fàcilment per fer la docència semipresencial i/o virtual. D’aquesta manera, les sessions de teoria també es poden fer en línia, ja amb la gravació de les classes en vídeo o en sessions d’streaming fent ús de l’eina disponible al Campus Virtual (Collaborate). De forma similar, els seminaris i les tutories es poden fer de forma virtual. Les pràctiques al laboratori es poden reemplaçar per activitats virtuals (p. ex. revisió d’articles científics, debats al fòrum del curs, seminaris en línia). Finalment, les activitats d’avaluació també es poden dur a terme fent ús dels qüestionaris disponibles al Campus Virtual. En definitiva, el fet de fer alguna activitat d’aprenentatge de forma virtual no comporta canvis a l’hora de dur a terme una docència funcional amb una avaluació continuada que acrediti el procés d’ensenyament/aprenentatge. Els alumnes estan informats en tot moment dels possibles canvis mitjançant el fòrum del curs al Campus Virtual de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació és continuada i es basa en:

 • El treball dut a terme al laboratori (60 % de la nota). Aquesta nota consta de tres parts:
  • Coneixements: 40 % (prova de síntesi de tipus test)
  • Procediments: 55 % (habilitats de laboratori)
  • Actitud: 5 %
 • La presentació oral dels resultats experimentals (40 % de la nota).


En aquesta assignatura no es preveu la reavaluació ni la possibilitat d’acollir-se a una avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Article

 

-Lohse MJ, Nuber S, Hoffmann C. Fluorescence/bioluminescence resonance energy transfer techniques

to study G-protein-coupled receptor activation and signaling. Pharmacol Rev. 2012

Apr;64(2):299-336