Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Exercici en la Salut i la Malaltia

Codi de l'assignatura: 366221

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Pablo Miguel Garcia Roves Gonzalez

Departament: Departament de Ciències Fisiològiques

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

20

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

4

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

2

 

-  Pràctiques orals comunicatives

Presencial

 

4

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

25

 

 

Recomanacions

 

Per cursar aquesta assignatura els estudiants han de tenir els coneixements suficients de les matèries i assignatures següents: Biofísica, Bioquímica, Fisiologia General, Fisiologia Humana i Metabolisme.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG4. Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes, i capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

CG5. Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en l'àmbit propi, i capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

CB5. Habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

   -

CG2. Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de presa de decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

   -

CE10. Capacitat per reconèixer i descriure els processos bioquímics responsables de la vida (incloses l'estructura i funció de les molècules biològiques, el metabolisme i el control del metabolisme) i els processos de nutrició humana, per reconèixer-ne la relació amb la salut i la malaltia, i per familiaritzar-se amb les tècniques d'ús habitual en un laboratori bioquímic.

   -

CE9. Capacitat per descriure la funció normal dels diferents aparells i sistemes, i per identificar-ne els mecanismes de regulació, les bases de l'adaptació a l'entorn i l'etiologia i fisiopatologia de les malalties que afecten aquests sistemes.

   -

CE6. Capacitat per identificar l'estructura i funció de les cèl·lules i els seus orgànuls (inclosos els processos del cicle vital i la divisió cel·lular, les alteracions patològiques de la cèl·lula i la mort cel·lular), i per reconèixer i aplicar les tècniques d'estudi (el fraccionament cel·lular, els cultius cel·lulars i les tècniques microscòpiques bàsiques).

   -

CE16. Capacitat per raonar sobre el concepte i les característiques generals de la malaltia, els mecanismes pels quals es desenvolupa, i els aspectes personals i constitucionals de la reacció morbosa; per classificar els tipus de malalties, els seus mecanismes de difusió i la seva estructura dinàmica, i per aprendre les principals tècniques d'estudi i diagnòstic de les malalties, inclosa la metodologia epidemiològica.

   -

 

Cognitives

 • Conèixer les bases biofísiques, bioquímiques i fisiològiques de la mecànica de la contracció muscular.
 • Posar de manifest la relació entre l’activitat física o l’exercici i les adaptacions metabòliques i funcionals en diferents òrgans i sistemes.
 • Comprendre la importància de l’exercici físic com un mitjà de mantenir un estil de vida saludable i útil per prevenir o retardar l’aparició de diferents malalties.
 • Contribuir a la capacitació per poder aplicar principis d’investigació i informatius sobre aquest tema.


Habilitats

Pel que fa a l’habilitat descriptiva i d’identificació:
 • Possibilitar a l’estudiant del grau de Biomedicina l’adquisició d’una sèrie de coneixements teoricopràctics en relació amb les adaptacions fisiològiques i metabòliques que es produeixen en resposta a l’exercici. 
 • Desenvolupar capacitats relacionades amb els àmbits de la comunicació oral, escrita i gràfica.


Pel que fa a les habilitats per resoldre problemes:
 • Desenvolupar capacitats creatives i habilitats manuals mitjançant la realització i l’aprenentatge de caràcter pràctic.
 • Desenvolupar l’habilitat de consulta bibliogràfica mitjançant la preparació de seminaris on es presentaran els coneixements adquirits.
 • Desenvolupar la capacitat d’establir relacions causa-efecte entre la realització de diferents tipus d’exercici físic i les respostes metabòliques originades.
 • Desenvolupar la capacitat d’aprenentatge autònom mitjançant el plantejament de tasques a resoldre.


Acadèmiques

Respecte al coneixement (saber): coneixement i capacitat crítica de les bases científiques, interpretatives i de resolució dels problemes del contingut de l’assignatura:
 1. Bases bioquímiques i fisiològiques de l’exercici físic.
 2. Tipus d’exercici: resistència, força-resistència, força. Intensitat, durada.
 3. Exercici físic i metabolisme de la glucosa: captació, glucogen, lactat i oxidació.
 4. Exercici físic i metabolisme oxidatiu: oxidació de substrats i adaptacions mitocondrials.
 5. Exercici físic i hipertròfia muscular: síntesi de proteïnes, equilibri energètic i d’aminoàcids
 6. Rutes de senyalització i integració metabòlica relacionades amb l’exercici: calci, calmodulina cinasa II, òxid nítric, proteïna cinasa depenent d’AMP (AMPK), sirtuïnes i mTOR.
 7. El múscul esquelètic com a òrgan endocrí. Mioquines i comunicació interorgànica.
 8. Exercici físic i malalties metabòliques: obesitat, diabetis de tipus 2, diabetis de tipus 1, resistència i sensibilitat a la insulina, hipoglucèmia i índex glucèmic.
 9. Exercici físic, envelliment, sedentarisme i fragilitat: sarcopènia, malalties cardiovasculars i osteoporosi.
 10. Exercici físic, malalties cardiovasculars, neurodegeneratives i càncer.
 11. Exercici físic i benestar. Esport competitiu, consideracions nutricionals, ajudes ergogèniques, dopatge, esport com a estil de vida, freqüència, durada i intensitat.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


Objectius generals

 • Posar de manifest la relació entre l’activitat física o l’exercici i les adaptacions funcionals en diferents òrgans i sistemes.
 • Comprendre la importància de l’exercici físic com un mitjà de mantenir un estil de vida saludable i útil per prevenir o retardar l’aparició de diferents malalties.
 • Descriure com l’exercici físic es pot aplicar en la millora de la salut i el tractament dels pacients que pateixen malalties degeneratives.


Objectius específics
 • Conèixer les bases bioquímiques i fisiològiques en què es basa l’activitat muscular.
 • Conèixer les diferents respostes metabòliques relacionades amb la pràctica habitual d’exercici físic.
 • Contribuir a la capacitació per poder aplicar principis d’investigació i informatius sobre aquest tema.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Temari

*  

 1. El múscul esquelètic: estructura, fisiologia, activitat contràctil. Tipus d’exercici: intensitat i durada
 2. Exercici físic i adaptacions metabòliques I. Captació de glucosa, glicogen i lactat
 3. Exercici físic i adaptacions metabòliques II. Oxidació de substrats i adaptacions mitocondrials
 4. Exercici físic i adaptacions metabòliques III. Força-resistència, hipertròfia muscular i balanç energètic i proteic
 5. El múscul esquelètic com a òrgan endocrí. Mioquines i comunicació interorgànica
 6. Exercici físic i malalties metabòliques. Obesitat, diabetis de tipus 2 i diabetis de tipus 1
 7. Exercici físic, envelliment, sedentarisme i fragilitat
 8. Exercici físic, malalties cardiovasculars, neurodegeneratives i càncer
 9. Exercici físic i benestar. Esport competitiu i esport com a estil de vida

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia emprada es basa en l’aprenentatge basat en projectes. A l’inici del curs es presenta en què consisteix aquest tipus d’aprenentatge i es tracen les línies bàsiques sobre el projecte que ha de fer cada un dels grups de treball (3-4 participants per grup).

El contingut teòric que es pugui necessitar està disponible al Campus Virtual de l’assignatura com a classes enregistrades.

Les classes presencials s’usen per dissenyar i desenvolupar el projecte, en què el professor té una funció de suport i assessoria científica. El treball per desenvolupar recau majoritàriament en els estudiants.  

 • Pràctiques: 1 sessió (2 h de durada) (2 h).
 • Exposició del disseny i desenvolupament del projecte (estat intermedi).
 • Exposició del projecte (final).
 • Treball i estudi autònom: organització, treball de revisió bibliogràfica, disseny i desenvolupament del projecte (60 h).


Aproximació a l’estructura general per al semestre:
 • Deu sessions de dues hores d’activitat formativa presencial.
 • Una sessió pràctica.
 • De dues a quatre sessions per a l’exposició de treballs (segons el nombre de grups).


Les condicions previstes es poden veure afectades per l’evolució de la pandèmia.

Com que aquesta assignatura s’imparteix a les facultats de Biologia i de Medicina i Ciències de la Salut, els dos centres han acordat la possibilitat que algunes activitats dels plans docents tinguin una càrrega d’hores diferent per adaptar-se al calendari docent de cada centre. També poden tenir una nomenclatura diferent (mantenint la tipologia d’activitat) per adaptar-se a la disponibilitat d’espais i infraestructures de cada centre, a la capacitat del grup i als possibles projectes d’innovació en què participen els equips docents de cada centre. Els caps d’estudis i els equips docents de les assignatures de cada campus es coordinen a fi de garantir la consecució de les competències i els objectius del pla docent.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació se centra en la presentació i resultat del projecte dut a terme.

Proves i mostres d’aprenentatge (nombre i contingut):

 • Presentació del disseny i desenvolupament del projecte (estat intermedi).
 • Presentació (format escrit i oral) i defensa del projecte (final).

 

Avaluació única

L’avaluació única és excepcional i s’hi pot accedir mitjançant la sol·licitud prèvia raonada per escrit durant la primera setmana de docència de l’assignatura. Atès el tipus d’aprenentatge es desaconsella matricular-se en aquesta assignatura si no s’hi pot assistir de forma presencial.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Wilmore J.H., Costill D.L. Fisiología del esfuerzo y del deporte. Barcelona: Paidotribo, 2001 (4ª edició).

Astrand P.O., Rodahl K. Fisiología del trabajo físico. Bases fisiológicas del ejercicio. Ed. Med. Panamericana, 1992.

Barbany J.R. Fundamentos de fisiología del ejercicio y del entrenamiento. Ed.: Barcanova Temas Universitarios.

Cseri J. Skeletal muscle. From myogenesis to clinical relations. Intech, 2012 (online)

WEB

American Collegue of Sports Sciences  Enllaç
http://www.sport-science.org/  Enllaç
Federación Española de Medicina Deportiva  Enllaç

Online manuscripts

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19258654   Enllaç
http://jap.physiology.org/content/jap/56/4/831.full.pdf   Enllaç
http://ajpendo.physiology.org/content/ajpendo/284/3/E453.full.pdf   Enllaç
http://jap.physiology.org/content/106/6/2026.full-text.pdf+html   Enllaç