Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Aplicació de les Noves Tecnologies a la Professió (TIC)

Codi de l'assignatura: 366248

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Susana Moreno Caliz

Departament: Departament de Dret Privat

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoria

Presencial

 

4

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

26

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

25

 

 

Recomanacions

 

És convenient haver cursat les assignatures Dret del Treball I, Dret del Treball II i Dret de la Seguretat Social.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Conèixer i saber gestionar els aspectes bàsics de la intervenció administrativa en l'àmbit de les relacions laborals.

   -

Capacitat per aplicar coneixements específics en l'àmbit de l'assessorament juridicolaboral.

   -

Coneixement dels processos informàtics necessaris per a la gestió davant de l’Administració laboral.

- Coneixement de l’organització i el funcionament de les plataformes telemàtiques de les entitats públiques de l’Administració laboral i de la Seguretat Social.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a habilitats, destreses

— Adquirir les habilitats pràctiques per a l’exercici de la professió. 

— Conèixer els processos informàtics necessaris per accedir a les plataformes telemàtiques d’entitats públiques de l’Administració laboral.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció

*  1.1. Marc jurídic

1.2. Dret d’assistència al ciutadà i al professional

1.3. Projectes actuals i futurs

2. Accés a les plataformes telemàtiques d’entitats públiques de l’Administració laboral i de la Seguretat Social

2.1. Plataforma del Servei Públic d’Ocupació Estatal

 • CERTIFIC@
 • CONTRAT@

2.2. Accés a les plataformes telemàtiques d’entitats públiques de l’Administració laboral i de la Seguretat Social

 • Sistemes d’identificació i signatura electrònica
 • Verificació de documents amb signatura electrònica (v@lide)
 • Verificació de documents amb CEA, CVS i petjada (huella) digital
 • Punt d’Accés Electrònic General. Carpeta Ciutadana

2.3. Tresoreria General de la Seguretat Social

 • SEDESS
 • Seguretat Social mòbil
 • EUGO
 • REGCON
 • Canals d’informació i alertes legislatives
 • Sistema RED. Tràmits i errors més comuns
 • SILTRA
 • Notificacions telemàtiques (SEDESS i TEU), T-comunica@
 • Els terminis en els tràmits telemàtics
 • Registre electrònic de la Seguretat Social
 • Registre electrònic d’apoderaments de la Seguretat Social

2.4. Institut Nacional de la Seguretat Social

 • SEDES
 • TESOL
 • TUSS

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Ús de les TIC, eines d’informàtica i de comunicació per accedir i gestionar telemàticament drets laborals i de seguretat social.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
L’avaluació continuada consta d’una prova de síntesi i de dues activitats avaluables:

1. La prova de síntesi és de concepció global, de manera que garanteix l’assoliment dels objectius de la matèria, tant pel que fa als coneixements que cal assolir com a les habilitats i actituds que cal desenvolupar.

El valor percentual d’aquesta prova és del 50 % de la nota final.

La prova de síntesi consisteix en la resolució d’un cas pràctic, amb preguntes de contingut teoricopràctic.

2. Les activitats avaluables són dues activitats pràctiques. La valoració total d’aquestes activitats és del 50 % de la nota final. Cada activitat té un valor del 25 %. Les activitats avaluables són casos pràctics (omnicomprensius) amb preguntes teòriques i pràctiques.

A banda de les activitats directament avaluables, el docent pot programar altres exercicis o proves d’aprenentatge, teòriques o aplicades, opcionals, que poden tenir el caràcter i les condicions que el docent expressi en el programa de l’assignatura.

Si l’alumne no es presenta a cap activitat avaluable ni a la prova de síntesi consta com a no presentat a l’acta de la Secretaria. Si l’alumne duu a terme alguna activitat avaluable i després no es presenta a les altres, les que no ha fet consten amb un 0. La qualificació és la mitjana ponderada. Si l’alumne es presenta a totes les activitats avaluables i en suspèn alguna, pot fer la prova de síntesi. Per aprovar l’assignatura s’ha de superar la prova de síntesi, independentment del valor ponderat que tingui assignat. Si la prova de síntesi no se supera i s’han superat les activitats avaluables, per aprovar s’ha d’anar a reavaluació.

Tenir un nivell adequat d’expressió oral i escrita, i també de comunicació dels coneixements i els aprenentatges, és una habilitat imprescindible en qualsevol graduat universitari i es té en compte en l’avaluació de les assignatures, d’acord amb el que assenyali el programa d’activitats de cada docent.

Aquell exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic lèxic, mereixerà la qualificació de suspens (amb una nota màxima de 4), independentment del contingut material que presenti.

Opcionalment, el programa d’activitats de cada docent pot incloure una clàusula segons la qual tota mena d’evidències d’aprenentatge i l’assistència i la participació activa a classe es poden tenir en compte a l’hora de fixar la nota final definitiva. Aquesta part de la nota només pot millorar, eventualment, la nota obtinguda i en cap cas no pot perjudicar la qualificació aritmètica obtinguda amb les proves avaluables i la prova de síntesi.

El programa d’activitats pot fixar l’assistència dels estudiants que segueixen un règim d’avaluació continuada a sessions o activitats concretes. En aquest cas, també s’han de fixar les condicions i les conseqüències de no assistir a aquestes activitats o sessions, però en cap cas s’impedirà a l’estudiant presentar-se a les proves avaluables i a la prova de síntesi.

Reavaluació

Només hi ha una convocatòria, però l’alumne que suspengui l’assignatura en la convocatòria oficial pot presentar-se a un examen de reavaluació per tal d’aprovar-la. 

El tipus d’examen de la reavaluació és igual que l’examen d’avaluació única.

L’alumne que no hagi estat avaluat prèviament no té dret a la reavaluació. L’alumne que hagi aprovat en la primera convocatòria pot renunciar a la seva qualificació final per presentar-se a la reavaluació amb l’objectiu d’apujar la nota final.

La qualificació obtinguda a l’examen de reavaluació és la qualificació final que apareixerà a l’expedient de l’estudiant, sens perjudici que el professorat pugui tenir en compte una altra mena d’evidències d’aprenentatge, i la trajectòria de l’estudiant, per tal de millorar la nota aritmètica obtinguda com a resultat de la qualificació de les proves avaluables.

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en un examen final general, que es proposa a tots els estudiants matriculats. L’examen consta de dos supòsits pràctics amb preguntes de contingut teoricopràctic.

Reavaluació

Només hi ha una convocatòria, però l’estudiant que suspengui l’assignatura en la convocatòria oficial pot presentar-se a un examen de reavaluació per tal d’aprovar-la.

El tipus d’examen de la reavaluació és igual que l’examen de l’avaluació inicial d’avaluació única.

La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació és la qualificació final que apareixerà a l’expedient de l’estudiant, sens perjudici que el professorat pugui tenir en compte una altra mena d’evidències d’aprenentatge, i la trajectòria de l’estudiant, per tal de millorar la nota aritmètica.

L’alumne que no hagi estat avaluat prèviament no té dret a la reavaluació. L’alumne que hagi aprovat en la primera convocatòria pot renunciar a la seva qualificació final per presentar-se a la reavaluació amb l’objectiu d’apujar la nota final.

Convocatòria extraordinària de final de carrera

L’avaluació i la revaluació de la convocatòria extraordinària de final de carrera és igual que la de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Legislació

 • Órdenes, instrucciones y circulares de Seguridad Social

 • Código Laboral y de la Seguridad Social

 

(https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=093_Codigo_Laboral_y_de_la_Seguridad_Social_&modo=1 )  Enllaç

Pàgina web

Pàgina web de la Seguretat Social

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio  Enllaç

Pàgina web del SEPE (SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ ESTATAL)

https://www.sepe.es/HomeSepe  Enllaç