Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Economia Pública

Codi de l'assignatura: 366250

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Javier Saez Barcena

Departament: Departament d'Economia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

45

Aprenentatge autònom

45

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Conèixer les especificitats de la gestió pública en l'àmbit local.

   -

Aprofundir en coneixements i tècniques complementàries de la formació general del gestor públic o relatives a àmbits especialitzats de la gestió pública.

   -

Conèixer l'organització i el funcionament de les administracions públiques, a escala nacional i europea, des d'una aproximació jurídica, econòmica i política.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Analitzar la importància relativa del sector públic en l’activitat econòmica i les relacions entre el sector públic i el sector privat. 
— Valorar els beneficis i els problemes derivats de la intervenció pública en l’economia. 
— Conèixer i analitzar les funcions principals del sector públic en el conjunt de l’activitat econòmica. 
— Analitzar l’estructura dels ingressos i de la despesa pública i els diferents tipus de conceptes que inclouen. 
— Saber situar els diferents tipus d’impostos en funció de la incidència que tenen en el procés econòmic. 
— Conèixer les característiques bàsiques dels principals impostos aplicats a Espanya. 
— Entendre les raons de l’evolució de la despesa pública als països avançats. 
— Conèixer la importància del pressupost com a eina fonamental de quantificació de l’actuació del sector públic. 
— Analitzar les característiques específiques dels diferents nivells de govern i els mecanismes per a l’obtenció d’ingressos i les vies de despesa.

 

 

Blocs temàtics

 

1. EL SECTOR PÚBLIC: PRESENTACIÓ I FONAMENTS DE LA INTERVENCIÓ PÚBLICA

*  Tema 1. La Hisenda pública: concepte, àmbit i enfocaments metodològics

1.1. Contingut i objectius essencials
1.2. Síntesi històrica de la Hisenda pública
1.3. Enfocaments teòrics respecte a la intervenció del sector públic

Tema 2. El sector públic: delimitació i dimensió

2.1. La integració dels finances públiques en el circuit econòmic global
2.2. El sector públic: delimitació, característiques i estructura
2.3. Índexs representatius de la dimensió del sector públic

Tema 3. Les raons de la intervenció pública

3.1. Intervencions per aconseguir l’eficiència (I). Fallades del mercat “tradicionals”
3.2. Intervencions per aconseguir l’eficiència (II). “Noves” fallades del mercat (informació incompleta)
3.3. Intervencions per motius d’equitat. La redistribució de la renda
3.4. Política fiscal i política monetària

2. EL PRESSUPOST

*  Tema 4. El pressupost. Introducció i principis pressupostaris

4.1. El pressupost públic. Concepte i estructura
4.2. Cicle pressupostari
4.3. Els principis pressupostaris i la seva evolució
4.4. El pressupost clàssic enfront de les noves tècniques pressupostàries
4.5. Notes sobre els pressupostos a Espanya i a les comunitats autònomes

3. INGRESSOS PÚBLICS

*  Tema 5. Imposició: aspectes generals

5.1. Concepte i classes d’ingressos públics
5.2. L’impost. Concepte i elements
5.3. Tipologia dels impostos
5.4. Principis de la imposició
5.5. Elements per a l’anàlisi econòmica dels impostos. Incidència impositiva

Tema 6. Situació en el procés econòmic dels diferents tipus d’impostos

6.1. La imposició directa: impostos sobre la renda personal i sobre la renda de societats
6.2. La imposició indirecta: impostos sobre les vendes i el consum

4. DESPESA PÚBLICA

*  Tema 7. Aproximació positiva a la despesa pública

7.1. El creixement de la despesa pública. La llei de Wagner i la hipòtesi de Peacock i Wiseman
7.2. Altres teories sobre el creixement de la despesa pública
7.3. L’evolució de la despesa pública a Espanya i a les comunitats autònomes
7.4. La despesa pública en l’estat del benestar

5. HISENDA PÚBLICA I DESCENTRALITZACIÓ

*  Tema 8. L’adaptació de la Hisenda pública al marc territorial. La descentralització fiscal a Espanya

8.1. Federalisme fiscal i nivells de govern
8.2. Descentralització de funcions i problemes de coordinació
8.3. La hisenda de les comunitats autònomes. Models de finançament
8.4. Les hisendes locals. Recursos i sistema tributari local

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia es basa en el treball continuat dels estudiants i inclou les dues activitats següents:

— Sessions presencials, de tipus teòric i pràctic.

— Dues proves d’avaluació durant el curs, amb l’objectiu de facilitar la comprensió de la matèria i estimular el treball continuat i progressiu dels estudiants.

Atesa la incertesa respecte de l’evolució de la situació sanitària, l’activitat acadèmica podria seguir un sistema de docència mixta, que combina la utilització de procediments d’ensenyament virtual amb sessions presencials.
 
Per a cada tema del programa, els alumnes disposen amb l’antelació suficient d’un material ampli per preparar-lo, que inclou un text amb el desenvolupament complet del tema i la documentació complementària pertinent: arxius audiovisuals, presentacions, articles de premsa o de revistes especialitzades, estadístiques, enllaços a webs institucionals, etc.

Sobre la base d’aquest material –que l’alumne s’ha de preparar prèviament–, les sessions presencials permeten dur a terme una feina de resolució de dubtes i dificultats, concreció de l’esquema argumental i dels conceptes bàsics de cada tema, i l’aplicació més concreta de la informació addicional disponible.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
L’avaluació prioritària i per defecte de l’assignatura és continuada i consta dels dos elements següents:

— Dues proves escrites, que representen el 50 % del total de l’avaluació.

— Una prova final, que representa el 50 % del total de la qualificació. Aquesta prova consta de tres preguntes, en què s’ha de desenvolupar la resposta i que són sobre el conjunt del temari.

Per superar l’assignatura, l’alumnat ha de fer les dues proves del curs. Cal obtenir una puntuació mínima de 5 en la mitjana de l’avaluació de les proves del curs i la prova final. Cal, també, obtenir una qualificació mínima de 4 punts sobre 10 en la mitjana dels treballs de curs i de 5 punts sobre 10 en la prova de síntesi final.

El professorat pot tenir en compte, addicionalment a les proves avaluables, una altra mena d’evidències d’aprenentatge. La valoració que el professorat faci d’aquestes evidències permet millorar, eventualment, la nota aritmètica obtinguda com a resultat de la qualificació de les proves avaluables. Especialment escau aquest fet quan la qualificació final (activitats d’AC+PS) és igual o superior a 7 i la nota de la prova e síntesi és superior (Protocol acadèmic i docent dels graus de la Facultat de Dret, art. 8).

Clàusula de qualitat lingüística

Aquell exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

Reavaluació

Dins del marc d’una única convocatòria ordinària, hi ha la possibilitat de reavaluar l’avaluació continuada que no s’hagi superat. La reavaluació exigeix haver estat avaluat prèviament i exclou aquells casos en què la qualificació sigui de no presentat. Aquesta prova final inclou tres preguntes en què s’ha de desenvolupar la resposta i que són sobre el conjunt del temari. La nota obtinguda a a la reavaluació és la nota definitiva.

 

Avaluació única

Avaluació única i avaluació de final de carrera
Els estudiants que demanin l’avaluació única han de fer una prova final diferent de la d’avaluació continuada (examen escrit), ja que aquesta prova ha de permetre acreditar que han assolit els mateixos objectius (coneixements i habilitats) de l’assignatura. Aquesta prova final inclou un test, en el qual algunes o totes les respostes s’han de justificar, i dues preguntes en què s’ha de desenvolupar la resposta. Totes les preguntes són sobre el conjunt del temari.

Clàusula de qualitat lingüística
Aquell exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

Reavaluació

Dins del marc d’una única convocatòria ordinària, hi ha la possibilitat de reavaluar l’avaluació única que no s’hagi superat.

La reavaluació exigeix haver estat avaluat prèviament i exclou aquells casos en què la qualificació sigui de no presentat.

La nota obtinguda a al reavaluació és la nota definitiva.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ÁLVAREZ, F.; CORONA, J.F.; DÍAZ, A. Economía pública. Barcelona : Ariel, 2007.

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1894749*  Enllaç

GARCÍA VILLAREJO, A.; SALINAS, J. Manual de hacienda pública : general y de España. Madrid : Tecnos, 1998.

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1239772*  Enllaç

STIGLITZ, J.E.; ROSENGARD, J. La economía del sector público, 4a ed. Barcelona : Bosch, 2016.

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b2190270*  Enllaç

ALBI, E.; GONZÁLEZ-PÁRAMO, J.M.; ZUBIRI, I. Economía pública (vols. I i II). Barcelona : Ariel, 2009.

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1937718*  Enllaç

LÓPEZ LÓPEZ, M.T; UTRILLA, A. Lecciones sobre el sector público español. Madrid : Civitas, 2000.

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1506432*  Enllaç

MUSGRAVE, R.A.; MUSGRAVE, P.B. Hacienda pública : teórica y aplicada : quinta edición. Madrid [etc.] :
McGraw-Hill/Interamericana de España, cop. 1999.

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1150400*  Enllaç

ROSEN, H.S. Hacienda pública. Madrid : McGraw-Hill/Interamericana de España, cop. 2008.

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1812949*  Enllaç