Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Dret del Treball

Codi de l'assignatura: 366251

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Raquel Maria Rodriguez Izquierdo

Departament: Departament de Dret Privat

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

(Clases presencials i no presencials i activitats práctiques)

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

40

(Tutoria personal)

Aprenentatge autònom

50

(Estudi personal)

 

 

Recomanacions

 

Introducció al Dret


Altres recomanacions

Dret Constitucional

Drets Col·lectius dels Funcionaris Públics

Dret Civil

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Saber aplicar els diferents règims jurídics d'ocupació pública i saber planificar i organitzar les persones que treballen en les administracions públiques o en altres organitzacions.

   -

Aprofundir en coneixements i tècniques complementàries de la formació general del gestor públic o relatives a àmbits especialitzats de la gestió pública.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 

Adquirir una visió global del dret del treball i de la Seguretat Social.

Saber relacionar les qüestions jurídiques originades en les relacions laborals i la presència dels organismes públics competents i dels interlocutors socials.

En concret:
— Dominar l’expressió oral i escrita dels coneixements al nivell propi de l’educació universitària.
— Tenir capacitat d’argumentació.
— Ser capaç d’aprendre autònomament.
— Utilitzar amb correcció els conceptes jurídics bàsics.
— Conèixer les característiques del coneixement jurídic i les funcions del dret en els diferents nivells d’actuació.
— Analitzar les qüestions històriques sobre el dret del treball.
— Saber relacionar les diferents fonts existents, especialment la relativa a la negociació col·lectiva.
— Interrelacionar la pràctica administrativa i processal amb les qüestions substantives relacionades amb el contracte de treball.
— Comprendre els aspectes generals i específics relatius al contracte de treball, en les fases d’inici, execució i extinció.
— Conèixer les dades relatives a les qüestions sindicals.
— Entendre el sistema de la Seguretat Social com a element present en el dret del treball i de la Seguretat Social.

— Comprendre globalment el significat d’un text oral o escrit i saber identificar-hi les parts més rellevants.

— Expressar idees de manera estructurada i intel·ligible, ser capaç de parlar en públic i en privat amb un grau de formalitat adequat al context comunicatiu.

— Construir textos escrits ordenats i coherents, gramaticalment correctes i amb un llenguatge adequat al tipus de text i al destinatari.

— Establir relacions dialogants amb els companys o amb el professorat de manera respectuosa i assertiva. 

 

 

Blocs temàtics

 

1. El dret del treball: concepte, formació històrica i àmbit d’aplicació

2. Les fonts del dret del treball

2.1. La Constitució espanyola

2.2. Les lleis i disposicions legals

2.3. Els reglaments laborals

2.4. El dret a la negociació col·lectiva i el conveni col·lectiu

2.5. El contracte de treball

2.6. Altres fonts del dret del treball

2.7. Els principis d’aplicació del dret del treball

3. El contracte de treball i la relació laboral

3.1. La relació laboral ordinària

3.2. Les relacions de treball excloses del dret del treball

3.3. Les relacions laborals especials

4. L’ empresari i l’empresària

4.1. L’empresari i l’empresària en sentit estricte

4.2. La contractació i subcontractació

4.3. La cessió il·legal de mà d’obra

4.4. La successió d’empreses 

4.5. El grup d’empreses

5. El treballador i la treballadora

5.1. La capacitat contractual

5.2. La incapacitat

5.3. La capacitació específica: la titulació

5.4. La nacionalitat i l’autorització per treballar a Espanya

6. La col·locació

6.1. El servei públic d’ocupació

6.2. Les agències privades de col·locació

6.3. Les empreses de treball temporal

7. Les modalitats contractuals

7.1. Modalitats de contractes de treball segons la duració: contractes indefinits i contractes temporals

7.2. Modalitats contractuals segons la jornada de treball: a temps complet i a temps parcial

7.3. El contracte de relleu

8. La determinació de la prestació laboral i la mobilitat funcional

8.1. La classificació professional

8.2. L’enquadrament professional

8.3. La mobilitat funcional: tipus, causes, requisits i efectes

9. Els drets i deures del treballador

10. Els drets i deures de l’empresari

10.1. L’organització del treball a l’empresa: el poder de direcció i la potestat sancionadora

10.2. El poder premial de l’empresari

10.3. Deures de l’empresari

11. El temps de treball

11.1. La jornada de treball: duració, tipus, horari, calendari laboral i reducció de jornada

11.2. Els descansos: diari, entre jornada i jornada, setmanals i anuals

11.3. Els dies festius

11.4. Les jornades de treball especials: ampliades i reduïdes

12. El salari

12.1. El salari: percepcions econòmiques salarials i extrasalarials

12.2. L’estructura del salari: salari base, complements salarials, pagues extraordinàries i salari global

12.3. Sistemes salarials: per unitat de temps, per unitat d’obra i mixt

12.4. Pagament del salari: lloc, temps i forma

12.5. L’absorció i compensació salarial

12.6. La política de rendes i el salari mínim interprofessional

12.7. Les garanties del salari: el salari com a crèdit privilegiat, la inembargabilitat salarial i el FOGASA

13. El lloc del treball i la mobilitat geogràfica

13.1. La mobilitat geogràfica: tipus, causes, requisits formals i efectes

14. Les modificacions substancials de les condicions de treball

15. Les vicissituds del contracte de treball: permisos, suspensió del contracte i les excedències

15.1. Els permisos

15.2. La suspensió del contracte de treball: concepte, causes i efectes sobre la relació laboral i la relació de Seguretat Social

15.3. Les excedències: tipus, causes, duració i efectes

16. L’extinció del contracte de treball

16.1. Per decisió del treballador: sense causa i amb causa

16.2. Per decisió de l’empresari: causes, requisits formals i efectes

16.3. Per acord mutu de les parts: tipus i efectes

16.4. Per causes alienes a la voluntat de les parts

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El professor responsable de l’assignatura concreta en el programa el tipus de metodologia per als alumnes d’avaluació continuada i per als d’avaluació única.

El curs es programa de manera presencial, però si la situació sanitària ho imposa, les activitats del curs es duran a terme de manera combinada, presencial i en línia, o bé íntegrament en línia (de manera sincrònica per videoconferència, per Zoom, o de manera asincrònica amb àudios o presentacions de diapositives amb àudio). En aquests casos, tot i que es mantenen els objectius, el temari i l’avaluació, a través del Campus Virtual es donaran les indicacions necessàries per fer les activitats del curs, tant pel que fa a les classes teòriques com a les sessions pràctiques i les activitats avaluables. 

Alumnes d’avaluació continuada i única

Sessions teòriques de classe presencial i no presencial: s’hi presenten els continguts bàsics dels diferents temes del programa, s’hi explica la teoria general sobre el sistema de les fonts de les relacions laborals i s’hi resolen dubtes.

Les sessions no presencials són per videoconferència, per Zoom (sincròniques) o per àudio (asincròniques).

Programació de conferències presencials o no presencials: s’hi exposa un tema de caràcter científic, tècnic o cultural a càrrec d’una persona experta, diferent de la responsable del grup.

Materials opcionals: resums, esquemes, presentacions de diapositives sense àudio o amb àudio. 

Alumnes d’avaluació continuada

Sessions pràctiques de classe presencial i no presencial: els alumnes resolen casos pràctics dels diferents blocs temàtics, dels quals uns compten per a l’avaluació i altres no. Es poden resoldre a l’aula o virtualment, individualment o en grup, i també, prèviament, fora de l’aula.

Tipus d’activitats pràctiques: activitats d’aplicació, aprenentatge basat en problemes, resolució de problemes, cerca d’informació, elaboració de projectes, estudi de casos, simulacions, visites, pràctiques d’ordinador, etc. Identificació de diferents condicions laborals que poden regular un conveni col·lectiu. les pràctiques es poden fer presencialment o no presencialment.

Comentari oral i per escrit de lectures, sentències i articles doctrinals.

Presentació oral de treballs per grups d’alumnes, presencialment o no presencialment.

Treball personal dirigit: l’aprenentatge de l’alumnat es basa, fonamentalment, en el treball personal que faci a partir de les indicacions del docent i dels materials indicats. 

Sessions presencials o no presencials per al seguiment de les activitats dirigides: la iniciativa pot correspondre als alumnes, prèviament designats per a cada sessió, els quals han de fer una exposició del treball que hagin dut a terme. La resta d’alumnes, que han de treballar igualment els materials, hi poden fer les aportacions que considerin pertinents i formular preguntes i plantejar dubtes.

Tutories presencials o no presencials: el professorat és present a l’aula per atendre els dubtes o bé els pot atendre virtualment (per correu electrònic o pel Campus Virtual de l’assignatura).

Textos que els estudiants han d’utilitzar: una recopilació legal vigent que contingui la Constitució espanyola, el Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, la Llei orgànica de Llibertat Sindical i el Text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

A partir de les activitats proposades es treballa per afavorir l’assoliment de la competència en capacitat comunicativa. Al llarg del curs es posa especial atenció, a través de les activitats a l’aula o a través del Campus Virtual, en la retroacció que es dona als estudiants, per tal de reforçar els aspectes formatius de l’avaluació.

A final de curs, es pot passar als estudiants un qüestionari per valorar l’evolució del seu procés d’aprenentatge.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

El sistema ordinari d’avaluació és l’avaluació continuada. Els estudiants tenen la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única en les condicions que fixa la UB. Els estudiants que no sol·licitin l’avaluació única dins del termini establert segueixen en el règim d’avaluació continuada.

Avaluació continuada
Es considera evidència avaluadora tota l’activitat formativa que faci l’alumnat, segons la pauta proposada en la programació del grup i les previsions que se’n facin sobre la formalització i el retorn amb cada docent. Consta d’una prova de síntesi i d’un seguit d’activitats.

— La prova de síntesi és de concepció global, de manera que garanteixi l’assoliment dels objectius de la matèria, tant pel que fa als coneixements que cal assolir, com pel que fa a les habilitats i actituds que cal desenvolupar. El valor percentual d’aquesta prova és del 40 % de la nota final. La prova de síntesi consisteix en la resolució d’un qüestionari i/o casos pràctics i/o preguntes teòriques. El professor responsable de l’assignatura, a principi de curs, concreta el tipus d’examen i ho fa constar al Campus Virtual de l’assignatura.

L’examen serà presencial.

— Activitats avaluatives: dues activitats pràctiques. La valoració total d’aquestes activitats és del 50 % de la nota final. Cada activitat té un valor del 25 % de la nota final. Consisteixen en la resolució d’un qüestionari i/o casos pràctics.

Les activitats avaluatives seran presencials, però es podran programar virtualment.

Expressió escrita i expressió oral: es valora amb un 10 % de la nota final.  


L’avaluació de la capacitat comunicativa oral o escrita es fa a través de textos escrits i de presentacions orals.  


Les activitats avaluatives són omnicomprensives. La programació del professorat en determina la tipologia, i la consideració independent o conjunta, successiva o progressiva, per a la qualificació final de l’estudiant.

A banda de les activitats avaluables directament, el professorat pot programar altres exercicis o proves d’aprenentatge, teòriques o aplicades, opcionals, que poden tenir el caràcter i les condicions que cada docent expressi en el programa de l’assignatura.

El pla docent general de l’assignatura no exclou la flexibilitat i l’obertura a les noves experiències d’innovació i millora docent dirigides a afavorir un aprenentatge més significatiu. El professorat pot proposar, especialment, una implicació ulterior dels estudiants com a protagonistes i responsables del seu propi procés de formació, segons la negociació prevista de la planificació i l’avaluació mateixa de l’assignatura i l’assoliment dels objectius que pretén. Això també pot representar la coordinació amb altres matèries i assignatures, i una docència i una avaluació conjuntes o coordinades amb criteris específics.

Si l’alumne no s’ha presentat a cap activitat avaluable ni a la prova de síntesi consta com a no presentat a l’acta de la Secretaria. Si l’alumne duu a terme alguna activitat avaluable, però no totes, les que no hagi fet es compten amb un 0. La qualificació és la mitjana ponderada. Si l’alumne es presenta a totes les activitats avaluables i en suspèn alguna pot fer la prova de síntesi.

Per aprovar l’assignatura cal haver superat la prova de síntesi, independentment del valor ponderat que se li assigni. Si la prova de síntesi no se supera i les activitats avaluables sí, s’ha d’anar a la reavaluació.

Un nivell adequat d’expressió oral i escrita i, també, de comunicació dels coneixements i els aprenentatges, és una habilitat imprescindible en qualsevol graduat universitari, que es considera en l’avaluació de les assignatures d’acord amb el que assenyala el programa d’activitats dels docents.

Aquell exercici d’avaluació continuada o de síntesi, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic i lèxic mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

Opcionalment, els plans docents i els programes d’activitats del professorat poden incloure una clàusula segons la qual tota mena d’evidències d’aprenentatge, i també l’assistència i la participació activa a classe, es poden tenir en compte segons el criteri del docent a l’hora de fixar la nota final definitiva. Aquesta part de la nota només pot millorar, eventualment, la nota obtinguda i en cap cas no pot perjudicar la qualificació aritmètica obtinguda amb les proves avaluables i la prova de síntesi.

L’assistència dels estudiants que segueixen el règim d’avaluació continuada a sessions o activitats concretes es pot exigir en el programa d’activitats. Aquest programa pot establir les condicions i les conseqüències de no haver assistit a aquestes activitats o sessions; però en cap cas això no pot impedir als estudiants presentar-se a les proves avaluables i a la prova de síntesi.

Reavaluació

Només hi ha una convocatòria. L’alumnat que suspengui l’assignatura en la convocatòria oficial es pot presentar a un examen de reavaluació per tal d’aprovar-la.

La reavaluació exigeix que els estudiants hagin estat avaluats prèviament, i exclou aquells casos en què la qualificació sigui de no presentat.

L’examen de reavaluació per als alumnes d’avaluació continuada és igual que l’examen de reavaluació dels alumnes d’avaluació única.

L’examen serà presencial.

Els alumnes no presentats no tenen dret a la reavaluació. La reavaluació es fa al final del quadrimestre o semestre corresponent.

La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació és la qualificació final que apareixerà a l’expedient dels estudiants, sens perjudici de tenir-hi en compte altres evidències d’aprenentatge i la seva trajectòria per tal de millorar la nota obtinguda.

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en un examen final general, que es proposa a tots els alumnes matriculats. L’examen consisteix en la resolució d’un qüestionari i casos pràctics i preguntes teòriques. El professor responsable de l’assignatura, a principi de curs, concreta el tipus d’examen al programa de l’assignatura i el publica al Campus Virtual.

L’examen serà presencial.

Un nivell adequat d’expressió oral i escrita, i també de comunicació dels coneixements i els aprenentatges, és una habilitat que es té en compte en l’avaluació de les assignatures.

Aquell exercici d’avaluació única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

Reavaluació

Només hi ha una convocatòria. Els alumnes que suspenguin l’assignatura en la convocatòria oficial es poden presentar a un examen de reavaluació per tal d’aprovar-la. El tipus d’examen de la reavaluació és igual que l’examen de l’avaluació inicial (qüestionari i casos pràcticspreguntes teòriques).

Els alumnes no presentats no tenen dret a la reavaluació.

La reavaluació es fa al final del quadrimestre o semestre corresponent.

La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació és la qualificació final que apareixerà a l’expedient dels estudiants, sens perjudici de tenir-hi en compte altres evidències d’aprenentatge i la seva trajectòria per tal de millorar la nota obtinguda.

L’avaluació i la reavaluació de l’examen de final de carrera és igual que l’examen d’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

GARCIA NINET, J.I. (dir): Derecho del Trabajo Edit. Cizur - menor. Aranzadi 2020.

Legislació

Código de Derecho del Trabajo. Actualizado