Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Contractació i Serveis Públics

Codi de l'assignatura: 366252

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Francesc Valdivia Poch

Departament: Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l’impacte social i mediambiental d’actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Conèixer les especificitats de la gestió pública en l’àmbit local.

   -

Aprofundir en coneixements i tècniques complementàries de la formació general del gestor públic o relatives a àmbits especialitzats de la gestió pública.

   -

Saber aplicar el règim jurídic dels diferents àmbits de la gestió juridicoadministrativa.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Prendre consciència de la importància pressupostària de l’activitat contractual del sector públic i de la incidència que té en l’activitat econòmica privada, i, en conseqüència, de la necessitat d’un control rigorós de la contractació pública.

 

— Conèixer les característiques especials de l’activitat contractual de les administracions públiques, l’evolució històrica, la incidència que hi té el dret comunitari europeu, així com la seva funcionalitat i els seus principis informadors.

 

— Dominar tot el cicle contractual i saber identificar, en cada moment, la legislació de contractes del sector públic que sigui aplicable. 
 

 

— Conèixer i comprendre la noció de servei públic, l’evolució que ha tingut i la influència del dret comunitari europeu en aquesta evolució, i saber distingir entre els conceptes de servei públic en sentit estricte i les nocions de servei d’interès general i servei econòmic d’interès general.

 

— Conèixer i saber aplicar el règim jurídic del servei públic, i les especificitats pròpies del servei públic en l’àmbit local, i en especial comprendre les diferents maneres de gestionar els serveis públics, les formes de finançament i els drets dels usuaris.

 

— Conèixer el règim jurídic i el funcionament dels diferents sectors dels serveis econòmics d’interès general, en especial l’aigua, l’energia, els transports i les telecomunicacions.

 

Referits a habilitats, destreses

— Adquirir el vocabulari jurídic específic de la matèria i familiaritzar-se amb el maneig d’informes, expedients, decisions i documentació en matèria de contractació pública i de gestió de serveis públics.

 

— Identificar i aplicar la legislació reguladora dels diferents continguts estudiats i aplicar a aquests continguts la doctrina i la jurisprudència corresponent.

 

— Redactar documents senzills relacionats amb els diversos temes que són objecte de l’assignatura.

 

— Tramitar, a un nivell bàsic, les diferents fases del procediment administratiu i aprendre a elaborar l’expedient de contractació i d’establiment de formes de gestió directa de serveis públics.

 

— Resoldre problemes bàsics de legalitat que es plantegin en relació amb els diversos temes que són objecte d’estudi.

 

— Debatre els coneixements que es vagin adquirint al llarg del curs i aplicar-los a la resolució de situacions jurídiques concretes.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Treballar en col·laboració i valorant la importància de les aportacions pròpies.

 

— Comprendre la importància de la contractació pública, ja sigui de l’Administració pública o del sector públic en general, i les raons que justifiquin el règim contractual que els és aplicable.

 

— Comprendre la importància dels serveis públics i de la distinció entre serveis públics d’interès general i serveis públics econòmics d’interès general en el dret comunitari europeu i en el dret intern.

 

— Comprendre les alternatives de finançament dels serveis públics i els motius que aconsellen l’opció per la gestió directa o la indirecta.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Els contractes del sector públic: concepte i abast
1.1. L’activitat contractual de l’Administració. Evolució històrica i paper actual de la contractació pública en el context de la Unió Europea. La contractació pública estratègica
1.2. L’àmbit d’aplicació subjectiu i objectiu de la Llei de contractes del sector públic
1.3. Les parts, l’objecte i el caràcter onerós dels contractes del sector públic

2. Tipologies de contractes del sector públic: definició i caracterització
2.1. El contracte d’obres
2.2. El contracte de subministrament
2.3. El contracte de serveis i el de prestació de serveis a favor de la ciutadania
2.4. El contracte de concessió d’obra
2.5. El contracte de concessió de serveis

3. La preparació, l’adjudicació, els efectes i l’extinció dels contractes del sector públic
3.1. Preparació dels contractes del sector públic i expedient de contractació
3.2. L’adjudicació dels contractes del sector públic: procediments d’adjudicació i criteris de selecció
3.3. Contingut i efectes del contracte administratiu: principis generals, prerrogatives de l’Administració en l’execució del contracte
3.4. L’extinció del contracte administratiu

4. Mecanismes de control de la contractació pública. Impugnació i revisió dels contractes en via administrativa
4.1. Règim ordinari de recursos: recurs d’alçada impropi
4.2. Recurs especial en matèria de contractació

5. Els contractes públics subvencionats
5.1. Contractació pública i normativa en matèria de subvencions
5.2. Procediments de control i fiscalització
5.3. Efectes de les infraccions en matèria de contractació pública

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia d’ensenyament es basa en les activitats següents:

— Classes teòriques amb la finalitat d’exposar els fonaments i els principis teòrics dels continguts de l’assignatura —amb la remissió corresponent a la bibliografia i als textos normatius indicats com a fonts bàsiques d’informació— i de plantejar temes de debat i casos pràctics.
— Treball dirigit i treball autònom de l’alumnat, individual i en grup, per aprofundir en l’estudi de cada tema i per preparar els debats i resoldre els casos pràctics plantejats.
— Classes presencials per exposar, comentar i, si escau, corregir les qüestions i els casos pràctics treballats. També es proposen casos simples per resoldre a classe.
— Tutories individuals i col·lectives.

— Proves periòdiques d’avaluació continuada.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
El sistema d’avaluació continuada es basa en els punts següents: 

a) Dues proves d’avaluació continuada, que consisteixen en una sèrie de preguntes de resposta curta. La nota mitjana representa el 40 % de la nota final. 

b) Un treball de grup. S’han de resoldre de manera individual les preguntes que es formulin sobre el contingut d’aquest treball. La nota representa un 20 % de la nota final. 

c) Una prova de síntesi, que representa el 40 % de la nota total, i que consta de les dues parts següents: 

— Respondre a una sèrie de preguntes curtes o, alternativament i a criteri del professorat, a un test del tipus de resposta múltiple sobre tot el temari.
— Redactar un informe, o resoldre un cas pràctic complex, sobre tot el temari. 

La prova de síntesi serà presencial, sempre que les indicacions de les autoritats sanitàries i acadèmiques ho permetin.

És imprescindible obtenir una qualificació mínima de 5 punts sobre 10 a la prova de síntesi per aprovar l’assignatura.

El professorat pot exigir que per seguir el règim d’avaluació continuada s’hagi d’assistir a un mínim de les sessions programades. 

Reavaluació 

Els estudiants que suspenguin en règim d’avaluació continuada poden optar a la reavaluació de la prova. La nota obtinguda a la reavaluació serà la nota definitiva. La reavaluació exigeix que l’estudiant hagi estat avaluat prèviament i exclou aquells casos en què la qualificació sigui de no presentat. 

La reavaluació serà presencial, sempre que les indicacions de les autoritats sanitàries i acadèmiques ho permetin.


Clàusula 1

Aquell exercici d’avaluació continuada, de síntesi, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4). 

Clàusula 2

El professorat pot valorar altres evidències d’aprenentatge per millorar, eventualment, la nota aritmètica obtinguda com a resultat de la ponderació indicada de les proves avaluables. Aquesta possibilitat s’aplica si la qualificació final de l’avaluació continuada és com a mínim de 3,6 punts sobre els 6 possibles i la nota de la prova de síntesi és superior a 6 punts sobre 10.

 

Avaluació única

L’avaluació única es basa en els punts següents: 

a) Una sèrie de preguntes curtes o, alternativament, un test del tipus de resposta múltiple sobre els continguts del programa. Puntua un màxim del 60 %. 

b) Un o dos temes per desenvolupar, que es poden proposar tant en clau teòrica com en clau pràctica. Puntua un màxim del 20 %. 

c) Presentació d’un treball sobre algun tema o subtema dels que integren el temari de l’assignatura. El contingut concret del treball s’ha d’acordar entre l’estudiant i el docent en presentar la sol·licitud d’avaluació única. Puntua un màxim del 20 %. 

La prova serà presencial, sempre que les indicacions de les autoritats sanitàries i acadèmiques ho permetin.

Reavaluació

Els estudiants que suspenguin en règim d’avaluació única poden optar a la reavaluació de la prova. La nota obtinguda a la revaluació serà la nota definitiva.

La revaluació exigeix que l’estudiant hagi estat avaluat prèviament i exclou aquells casos en què la qualificació sigui de no presentat. 

Aquesta prova serà presencial, sempre que les indicacions de les autoritats sanitàries i acadèmiques ho permetin.

Clàusula 1

Aquell exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

Convocatòria de final de carrera

La convocatòria final de carrera segueix les mateixes indicacions que l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

SÁNCHEZ MORÓN, M. Derecho administrativo : parte general. Madrid : Tecnos. 

COSCULLUELA, L. Manual de derecho administrativo. Parte general. Cizur Menor (Navarra) : Civitas Thonson Reuters.  

GARCÍA DE ENTERRÍA, E.; FERNÁNDEZ, T.R. Curso de derecho administrativo. Madrid : Thomson/Civitas, 2 vol.  

PARADA, J.R. Derecho administrativo. Vol. 1. Madrid : OPEN Ediciones Universitarias.  

SANTAMARÍA PASTOR, J.A. Principios de derecho administrativo general. Madrid : Iustel.  

ESTEVE PARDO, J. Lecciones de derecho administrativo. Madrid : Marcial Pons.

FERNÁNDEZ FARRERES, G. Sistema de derecho administrativo. Cizur Menor : Civitas Thomson Reuters

ARANA GARCÍA, E, CASTILLO BLANCO, F.A, TORRES LÓPEZ, M.A., VILLALBA PÉREZ, F.L (Dirs.) y VILLALBA PÉREZ, F.L (Dir.), Nociones básicas de contratación pública, Tecnos, segunda edición, 2018

Bases de dades

Westlaw.es: el servicio de Internet de Aranzadi. < http://www.westlaw.es/ >
  Base de dades de legislació i jurisprudència: base de dades de la Biblioteca de la UB que es pot consultar amb connexió als ordinadors de la UB.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. < http://dogc.gencat.cat/ca >

Boletín Oficial del Estado. < http://www.boe.es/diario_boe/ >

Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. < https://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/default.aspx >

El acceso al derecho de la Unión Europea. < http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm >

Article

VILLAGÓMEZ, A.J. "La noción de servicio público : presupuesos doctrinales y configuración constitucional", dins Actualidad administrativa, núm. 42/13, 19 noviembre 1995.  Enllaç

FERNÁNDEZ, T.R. "Empresa pública y servicio público : el final de una época", dins Civitas : revista española de derecho administrativo, núm. 89, 1996.  Enllaç

MALARET, E. "Servicios públicos, funciones públicas, garantías de los derechos de los ciudadanos, perennidad de las necesidades y transformación del contexto", dins Revista de administración pública, núm. 145, 1998

TORNOS MAS, Joaquín: "El concepto de servicio público a la luz del Derecho comunitario" dins  Revista de Administración Pública ISSN-L: 0034-7639, núm. 200, Madrid, mayo-agosto (2016), págs. 193-211 <http://dx.doi.org/10.18042/cepc/rap.200.10>