Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Documentació Audiovisual

Codi de l'assignatura: 366322

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jorge Franganillo Fernández

Departament: Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

25

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

25

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat per aplicar els coneixements a la feina o ocupació d'una manera professional i per desenvolupar determinades competències que permetin l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de l'àrea d'estudi.

   -

Capacitat per transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

   -

Capacitat per comprendre i reflexionar sobre els fonaments bàsics de la comunicació audiovisual.

   -

Capacitat per produir textos científics, acadèmics i professionals propis de la comunicació audiovisual.

   -

Capacitat per aplicar els mètodes de recerca a diferents àmbits de la comunicació audiovisual.

   -

Capacitat per conèixer i gestionar el marc legal i deontològic de l'activitat professional.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Comprendre la importància de la documentació en el procés de comunicació audiovisual.

 

Identificar i conèixer les principals fonts d’informació especialitzades en comunicació audiovisual.

 

Conèixer els processos d’anàlisi documental als documents audiovisuals.

 

Conèixer els sistemes de consulta i les eines de recuperació de la informació especialitzada en comunicació audiovisual.

 

Entendre la integració del procés de cerca documental en la comunicació audiovisual.

 

Conèixer eines i metodologies per a la verificació de dades, notícies i continguts digitals.

 

Familiaritzar-se amb els entorns digitals més habituals en els mitjans de comunicació audiovisual.

 

Referits a habilitats, destreses

Aplicar els processos d’anàlisi documental als documents audiovisuals.

 

Capacitat de verificar dades i notícies potencialment falses i d’identificar continguts digitals enganyosos.

 

Referits a actituds, valors i normes

Actuar de forma ètica i legal quant a l’ús de material d’arxiu en produccions audiovisuals.

 

Valorar la importància del treball conjunt de documentalistes i altres professionals audiovisuals.

 

Conèixer i aplicar els aspectes ètics i legals de l’ús de material d’arxiu en produccions audiovisuals.

 

 

Blocs temàtics

 

1. La documentació audiovisual

1.1. Els documents audiovisuals: tipologia i característiques

1.2. El valor del patrimoni audiovisual

1.3. La preservació i digitalització del patrimoni audiovisual

1.4. El paper de la documentació en la comunicació audiovisual

1.5. Productes documentals dels mitjans de comunicació

1.6. Desinformació, notícies enganyoses, verificació de dades i verificació de contingut digital

2. Fonts per a la producció audiovisual

2.1. Tipus de fonts i valoració

2.2. Bancs d’imatges i dipòsits audiovisuals

3. Centres de documentació audiovisual

3.1. Tipologia, estructura i organització interna

3.2. Perfil i tasques del documentalista audiovisual: documentalista de mitjans i documentador cinematogràfic

4. Gestió de la documentació audiovisual

4.1. Ingrés i registre

4.2. Visionament

4.3. Nivells d’arxiu

4.4. Selecció

4.5. Anàlisi documental

4.6. Cerca i recuperació d’informació

4.7. Drets d’ús i d’explotació del material audiovisual

4.8. Directrius d’ús de les imatges d’arxiu (FIAT/IFTA)

4.9. Venda d’imatges

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Els continguts del curs s’inicien amb exposicions teòriques acompanyades de recursos visuals per facilitar l’aprenentatge i fomentar la capacitat d’observació, reflexió i anàlisi dels estudiants. Es propicia el debat, l’anàlisi i la reflexió per desenvolupar les capacitats crítiques de l’alumnat.

Cada setmana hi ha una sessió de tot el grup en què s’exposen els conceptes teòrics i els procediments per poder completar les activitats proposades, i una sessió pràctica durant la qual els estudiants posen en pràctica els conceptes adquirits. Atesa la naturalesa manipulativa de les sessions pràctiques, el grup es desdobla per fer-les. Per tant, cada setmana l’alumnat té una sessió conceptual o teoricopràctica i, després, una sessió de treball individual amb fonts d’informació. Totes les activitats són accessibles al Campus Virtual de l’assignatura, que és també la via per lliurar-ne la resolució.

Puntualment s’organitzen activitats obligatòries addicionals, com ara classes magistrals, conferències d’especialistes o sortides culturals.

Atesos els continguts de l’assignatura, és necessari el coneixement de la llengua anglesa per al visionat de materials audiovisuals de suport, la lectura de directrius i normes, la recerca documental i l’ús d’interfícies informàtiques.

Les activitats formatives de l’alumnat inclouen la gravació d’imatges dins i fora de les instal·lacions del centre sense la presència de professors.

Aquesta metodologia pot patir modificacions en funció de l’evolució de la situació d’excepcionalitat provocada per la COVID-19.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Aquesta secció pot patir modificacions en funció de l’evolució de la situació d’excepcionalitat provocada per la COVID-19.

Avaluació continuada

L’avaluació consisteix en el lliurament de les activitats següents:

— Activitat sobre la producció i reutilització d’imatges de recurs (finals de març, 15 %)
— Examen (finals de març, 20 %)
— Documentació d’un reportatge, una ficció o un programa de televisió (mitjan abril, 15 %)
— Exercicis de recerca en fonts d’informació (abril–maig, 30 %)
— Exercicis d’anàlisi documental (maig, 20 %)

Per superar l’assignatura cal haver aprovat tots els elements de l’avaluació.

Presentar de manera fraudulenta les proves o els treballs exigits en l’avaluació de l’assignatura comporta la qualificació de suspens en la convocatòria oficial corresponent (vegeu l’art. 19 de la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges).

Reavaluació

Es poden presentar a reavaluar un màxim de dues activitats suspeses. Per optar-hi, però, cal haver-les lliurat totes i haver obtingut una qualificació mínima de 4 punts.

 

Avaluació única

La sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única s’ha de lliurar a la secretaria del centre, si escau, durant els vint primers dies naturals a comptar de l’inici del semestre o de la data en què s’hagi fet efectiva la matrícula o ampliació, si és posterior a l’inici del semestre.

L’avaluació única està formada pels mateixos elements que la modalitat continuada. Per superar l’assignatura cal haver aprovat tots els elements de l’avaluació.

Reavaluació

Es poden presentar a reavaluar un màxim de dues activitats suspeses. Per optar-hi, però, cal haver-les lliurat totes i haver obtingut una qualificació mínima de 4 punts.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Caldera Serrano, Jorge; Arranz-Escacha, Pilar. Documentación audiovisual en televisión. Barcelona: Editorial UOC, 2012. 114 p. ISBN 978-84-9029-859-6.

Caridad Sebastián, Mercedes [et al.]. Documentación audiovisual: nuevas tendencias en el entorno digital. Madrid: Síntesis, 2011. 231 p. ISBN 978-84-9756-746-6.

Cuadra, Elena de la. Documentación cinematográfica: roles y fuentes del documentalista en el cine. Barcelona: Editorial UOC, 2013. 101 p. ISBN 978-84-9029-773-5. 

Giménez Rayo, Mabel. Documentación audiovisual de televisión: la selección del material. Gijón: Trea, 2007. 216 p. (Biblioteconomía y administración cultural; 171). ISBN 978-84-9704-320-5.

Guallar, Javier; Leiva-Aguilera, Javier. El content curator: guía básica para el nuevo profesional de internet. Barcelona: UOC, 2013. 164 p. ISBN 978-84-9064-018-0.

López de Solís, Iris. El film researcher. Barcelona: Editorial UOC, 2013. 116 p. ISBN 978-84-9029-933-3.

Article

Anton, Laura; Guallar, Javier. “Análisis de los archivos audiovisuales en internet de las televisiones autonómicas españolas”. Revista española de documentación científica, vol. 37, núm. 1, 2014.

Conesa Santamaría, Alícia. “De la videoteca a l’arxiu digital: evolució del Departament de Documentació de Televisió de Catalunya”. Trípodos, núm. 31, 2012, p. 99–108.

Cuadra, Elena de la; López de Solís, Iris. “Imágenes de archivo en cine de ficción: cine basado en una historia real”. Trípodos, núm. 31, 2013, p. 11–36.

Giménez-Rayo, Mabel; Guallar, Javier. “Centros de documentación en televisión y productos documentales”. El profesional de la información, vol. 23, núm. 1, 2014, p. 13–25.

Hidalgo-Goyanes, Paloma; López de Solís, Iris. “Reutilización de imágenes de archivo en televisión: derechos de propiedad y de uso”. El profesional de la información, vol. 23, núm. 1, 2014, p. 65–71.