Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Bioètica

Codi de l'assignatura: 366691

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Gemma Marfany Nadal

Departament: Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

20

 

-  Teoria

Presencial

 

10

 

-  Exercicis pràctics

Presencial

 

5

 

-  Seminari

Presencial

 

5

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autònom

30

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG6. Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit).

   -

CB5. Habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

   -

CB4. Capacitat per transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

   -

CG2. Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de presa de decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

   -

CE16. Capacitat per raonar sobre el concepte i les característiques generals de la malaltia, els mecanismes pels quals es desenvolupa, i els aspectes personals i constitucionals de la reacció morbosa; per classificar els tipus de malalties, els seus mecanismes de difusió i la seva estructura dinàmica, i per aprendre les principals tècniques d'estudi i diagnòstic de les malalties, inclosa la metodologia epidemiològica.

   -

CE18. Capacitat per aplicar tècniques instrumentals, informàtiques, analítiques i moleculars, i per treballar amb seguretat en un laboratori.

   -

— Compromís ètic: capacitat crítica i autocrítica, i habilitat per mostrar actituds conformes a unes nocions acceptades de pràctica ètica.

— Capacitat d’aprenentatge i responsabilització: capacitat d’anàlisi i de síntesi, capacitat per adoptar una visió general i per posar en pràctica els coneixements adquirits, i capacitat per prendre decisions i adaptar-se a noves situacions.

— Habilitats de treball en equip: capacitat per col·laborar amb altres persones i contribuir en un projecte conjunt, i capacitat per treballar en equips interdisciplinaris i multiculturals.

— Habilitats creatives i emprenedores: capacitat per formular, dissenyar i gestionar projectes, i capacitat per cercar i integrar nous coneixements i actituds.

— Preocupació per la sostenibilitat: capacitat per valorar l’impacte ètic, social i mediambiental que tenen les actuacions en l’àmbit de la recerca, i capacitat per adoptar visions integrades i sistèmiques.

— Habilitats de comunicació (orals i escrites).

— Capacitat per pensar de manera crítica, lògica i creativa, i capacitat d’anàlisi i de síntesi.

— Capacitat per dissenyar experiments, fer recerca i escriure i analitzar resultats en l’àmbit d’estudi.

— Capacitat per relacionar els nous avenços científics amb les seves aplicacions científiques i socials i amb les seves implicacions en termes ètics.

— Capacitat per comunicar coneixements.

— Capacitat d’autogestió del temps personal i capacitat d’autoaprenentatge.


Competències específiques

— Coneixement dels conceptes bàsics de la bioètica i de la seva relació amb les aplicacions de la ciència experimental en la biologia i la salut.

— Coneixement dels aspectes fonamentals de la bioètica en l’experimentació amb animals, embrions, mostres humanes i altres dades recollides d’humans.

— Capacitat per comprendre les implicacions bioètiques de les tècniques d’experimentació actuals.

— Capacitat per llegir i analitzar críticament qüestions ètiques del context europeu i internacional.

— Capacitat per participar en debats sobre ètica i ciència.

— Capacitat per dissenyar projectes de recerca i entendre la importància que hi tenen les qüestions bioètiques.

— Coneixement dels codis de bones pràctiques, de la integritat en la recerca i de la funció que exerceixen els comitès de bioètica en la recerca.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Aquesta assignatura s’imparteix en anglès.

L’objectiu principal d’aquesta assignatura és prendre consciència de les grans qüestions del camp de la biologia i la recerca científica experimental des de diferents perspectives.

Els objectius específics són els següents:

— Mostrar un esperit crític envers la necessitat de considerar aspectes bioètics en la recerca científica.

— Reflexionar sobre aspectes globals de la bioètica i sobre si existeix o ha d’existir una bioètica global.

— Aprendre a tractar qüestions bioètiques en un projecte de recerca: saber quins són els principis fonamentals, si cal fer servir models animals en l’experimentació, si s’utilizen cèl·lules embrionàries, orgànuls o mostres humanes, i com recollir i emmagatzemar les dades personals.

— Comprendre les implicacions bioètiques que tenen els assajos clínics en humans.

— Conèixer la importància dels comitès de bioètica i la legislació i actual en aquesta matèria.

— Fer una lectura crítica dels articles i documents sobre bioètica.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Sessions sobre bioètica

1.1. Bioètica: introducció, origen i història

1.2. Bioètica: una perspectiva des del dret i les institucions

1.3. Ètica en la recerca: plagi, manipulació i invenció. Integritat de la recerca

1.4. Qüestions bioètiques en recerca i docència experimentals. Models animals. Les tres R. Normativa i legislació

1.5. Qüestions bioètiques en recerca i docència experimentals. Mostres humanes. Consentiment informat. Compliment dels objectius i retorn social/individual

1.6. Qüestions bioètiques en salut i medicina: assajos clínics. Qüestions bioètiques en ciències socials: enquestes, qüestionaris i gravacions

1.7. Qüestions bioètiques en un món global (I): canvi climàtic, fam, aigua i biodiversitat

1.8. Qüestions bioètiques en un món global (II): equitat, salut global, medicines i pandèmies

1.9. Qüestions bioètiques per al futur

2. Sessions pràctiques i estudi de casos

2.1. Accés obert en recerca. Dades obertes

2.2. Organismes modificats genèticament: microorganismes, fongs, plantes, cultius i animals

2.3. Dades personals i dades sensibles. Dades massives. Vida i intel·ligència artificial. Anonimitat. Privacitat. Confidencialitat

2.4. Ètica i comitès de bioètica: com abordar qüestions bioètiques en un projecte de recerca

2.5. Reptes bioètics per al futur: edició gènica, medicina de precissió, modificació d’espècies, cíborgs, tecnologia i vida

3. Aprenentatge basat en problemes. Exercicis

4. Seminaris

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura s’imparteix en anglès i s’estructura en classes teòriques, classes pràctiques, estudi de casos i seminaris (20 h).

— Les classes pràctiques exigeixen llegir documents i treballar en equip amb antelació. Exposició d’avantatges i inconvenients i debats.

— Els seminaris són presentats en grups i tenen l’objectiu d’estudiar i analitzar temes específics segons els interessos de l’alumnat i el professorat.


Activitats d’aprenentatge no presencial

Aprenentatge dirigit = 25 h

— Per a la presentació dels seminaris cal preparar-se, a partir de la bibliografia específica, la defensa que es farà davant la resta de la classe. Aquesta activitat serà supervisada pel professorat.

— Cal redactar un treball sobre un tema relacionat amb la matèria. Aquesta activitat serà supervisada pel professorat.

Aprenentatge autònom = 30 h

— Abans de cada classe teòrica cal repassar el material docent que es farà servir, disponible al Campus Virtual.

— Després de cada classe teòrica, cal analitzar-ne críticament el contingut, no tan sols amb els apunts de classe, sinó també fent ús del material complementari que facilitarà el professorat.

— Cal tenir en compte les dates de lliurament i el calendari fixat per fer les tasques i enviar-les a temps.

— Cal també treballar el material del Campus Virtual i llegir les lectures recomanades.

— Cal preparar un treball de recerca que se centri en alguna qüestió ètica i es plantegi com abordar-la.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

S’avaluen els coneixements adquirits i l’actitud mostrada durant el curs. Com que el grup té un nombre d’alumnes limitat, es tindrà en compte l’assistència i la participació en les classes teòriques, les classes pràctiques i els seminaris (fins a un 10 % de la nota final).

La presentació i defensa dels seminaris pot representar fins a un 40 % de la nota final.

La redacció crítica de format breu sobre un tema tractat a classe representa el 25 % de la nota final. La presentació d’un projecte de recerca a final de curs, amb èmfasi en les implicacions bioètiques, representa el 25 % restant de la nota final. Les opinions crítiques de qualitat i els arguments ben estructurats comptaran positivament de cara a la nota final.

(Per a l’alumnat del màster, la redacció i l’exposició del treball de recerca tindran un pes del 90 % de la nota final, 45 % cadascuna.)

La reavaluació, si escau, es farà d’acord amb la normativa vigent de la Facultat de Biologia de la UB.

 

Avaluació única

Com que aquesta assignatura està concentrada en dues setmanes, l’avaluació de l’alumnat és continuada.