Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Biotecnologia i Tecnologia Farmacèutica

Codi de l'assignatura: 366701

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria de los Angeles Marcos Maeso

Departament: Departament de Fonaments Clínics

crèdits: 4,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 112.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

42

 

-  Teoria

Presencial

 

24

 

-  Seminari

Presencial

 

18

Treball tutelat/dirigit

15

Aprenentatge autònom

55.5

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Competències que es desenvolupen

 • Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, creativitat i presa de decisions tecnològiques d’acord amb criteris de cost, qualitat, seguretat, sostenibilitat, temps i respecte dels principis ètics de la professió (instrumental).
 • Capacitat d’analitzar i de sinteritzar (instrumental)
 • Capacitat de treballar de manera autònoma (personal)
 • Capacitat de treballar en equip o en grup multidisciplinari (personal)
 • Capacitat de treballar en un entorn multilingüe i de comunicar i transmetre coneixements, procediments, resultats, habilitats i destreses (oral i escrita) a llengua nativa i estrangera (instrumental).
 • Coneixement de la composició i estructura dels elements, les seves propietats i com poden interaccionar en la formació de molècules. Coneixement de la nomenclatura i característiques dels compostos inorgànics de la matèria viva. Coneixement dels principals tipus de reaccions.
 • Coneixement dels conceptes i el llenguatge biomèdic
 • Capacitat per conèixer i aplicar els conceptes de l’enginyeria en l’estudi dels processos biològics i de les funcions de l’organisme humà. Coneixement dels fenòmens i mecanismes físics a nivell atòmic, molecular, cel·lular i orgànic que intervenen en els estats de salut i malaltia.
 • Coneixement de l’estructura i funció normal dels diferents aparells i sistemes, dels seus mecanismes homeostàtics i de regulació, i comprensió de les bases de l’adaptació de l’entorn.
 • Capacitat d’usar amb autonomia els sistemes de recerca i recuperació de la informació biomèdica i els procediments de documentació clínica, sabent entendre i interpretar críticament textos científics i les seves fonts.
 • Coneixement de l’estructura i la funció cel·lulars, així com de les tècniques per estudiar-les.
 • Coneixement dels elements bàsics i capacitat d’utilitzar els mètodes estadístics descriptius i inferencials aplicats a les ciències biomèdiques.
 • Conèixer las bases de la biotecnologia i la seva implicació en l’àmbit de la medicina.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Objectius d’aprenentatge
Objectius de biotecnologia

 • Comprendre els aspectes fonamentals de la morfologia i estructura dels microorganismes, de les seves capacitats metabòliques i de la seva fisiologia, com a base d’aplicació al diagnòstic microbiològic de les malalties infeccioses.

 • Comprendre els mecanismes genètics bàsics que operen en el món microbià, de la base genètica que permet la diversitat microbiana i del condicionament genètic de la patogenicitat i virulència dels microorganismes, i de la resistència als antimicrobians.
 • Adquirir una informació bàsica sobre els aspectes microbiològics de les resistències, mecanismes d’acció i bases per a la utilització clínica dels antimicrobians.
 • Conèixer les bases fonamentals de la interrelació entre hoste i microorganisme, del procés infecciós i dels factors determinants de l’acció patògena dels microorganismes.
 • Conèixer el procés de formació de biofilm microbià
 • Comprendre els mecanismes de defensa inespecífics i específics de l’organisme humà i de les bases que estableixen una immunitat adquirida enfront dels agents infecciosos.
 • Adquirir un coneixement individualitzat sobre els principals agents etiològics de les infeccions més importants i el seu diagnòstic.


Objectius Tecnologia farmacèutica
 • Conèixer les característiques fisicoquímiques dels fàrmacs i els principals paràmetres farmacocinètics, la seva definició i el seu càlcul.
 • Conèixer i comprendre els principis generals del mecanisme d’acció dels fàrmacs i els seus efectes farmacològics.
 • Conèixer les bases de les interaccions farmacològiques i comprendre els principis generals de les reaccions adverses.
 • Dins de cada grup farmacològic seleccionat conèixer les característiques principals abans esmentades per als fàrmacs més representatius, i les seves principals aplicacions terapèutiques.
 • Comprendre els avantatges i inconvenients de les formes farmacèutiques d’alliberació modificada i de les nanopartícules per el transport i l’alliberació de fàrmacs.
 • Conèixer les característiques de les principals formes farmacèutiques d’alliberació modificada i de les principals nanopartícules per el transport i l’alliberació de fàrmacs.
 • Comprendre l’aplicació clínica de les formes farmacèutiques d’alliberació modificada i de les nanopartícules per el transport i l’alliberació de fàrmacs, i la seva avaluació.
 • En la mesura que sigui possible s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament de l’assignatura.

 

 

Blocs temàtics

 

1. 1.- Biotecnologia (2.25 crèdits)

*  Mòdul I. Generalitats

 • Estructura, morfologia, metabolisme i genètica bacteriana, vírica, fúngica i parasitària.
 • Fonaments dels diagnòstic i epidemiologia
 • Immunologia microbiana i patogènica de les malalties infeccioses
 • Formació de Biofilms
 • Quimioteràpia antimicrobiana


Mòdul II. Diagnòstic de les infeccions
 • Bacterièmies i fúngiques
 • Meningitis i encefalitis
 • Gastroenteritis
 • Infeccions urinàries
 • Infeccions respiratòries


Mòdul III. Seminaris
 • Bases de la biotecnologia i les seves aplicacions mèdiques
 • Introducció a la proteòmica
 • Espectrofotometria de masses, MALDI
 • Introducció als microarrays
 • Introducció a les tècniques de seqüenciació massiva
 • Introducció a l’anàlisi de la microbiota
 • Biomarcadors/vacunas

2. 2.- Tecnologia Farmacèutica (2.25 crèdits)

*  Mòdul I. Principis Bàsics de Farmacologia.

Seminaris:

 • Principis Generals de Farmacocinètica I & II.
 • Principis Generals de Farmacodinàmica I & II.
 • Biofàrmacs.


Pràctiques
 • Pràctica 1. Modelització i Càlculs Farmacocinètics.
 • Pràctica 2. Desenvolupament de Fàrmacs.
 • Pràctica 3. Efecte Placebo i bases de dades per la cerca de informació.

 

Mòdul II. Formes Farmacèutiques d’Alliberació Modificada (FFAM) i Nanopartícules.

Seminaris

 • Principis Generals de FFAM i Nanopartícules.
 • FFAM aplicades a la psicofarmacologia.
 • FFAM aplicades a la farmacologia cardiovascular.
 • FFAM aplicades a la farmacologia del sistema respiratori.
 • Nanopartícules per el transport i l’alliberació de fàrmacs en oncologia.


Pràctiques
 • Pràctica 4. Formes Farmacèutiques.

 • Pràctica 5. Visita Planta Producció Industria Farmacèutica.


Mòdul III. Treball de Recerca.

Pràctiques
 • Pràctica 6. Mecanisme d’acció i metodologia de l’assaig clínic.
 • Pràctica 7. Valoració FFAM i nanopartícules.
 • Pràctica 8. Pòsters. Presentació i Discussió.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Metodologia i activitat formatives
L’assignatura s’estructura en dues parts o grans blocs temàtics:

 • Biotecnologia (2.25 crèdits; coordinat per la Dra.Marcos). Unitat de Microbiologia
 • Tecnologia farmacèutica (2.25 crèdits, coordinat pel Dr. Mas). Unitat de Farmacologia


Cada bloc temàtic forma una unitat independent pel que fa a classes teòriques, seminaris, pràctiques i avaluació.

Biotecnologia (2.25 crèdits)

S’impartiran 12 classes magistrals de 50 minuts cadascuna distribuïdes en dos Mòduls (veure aparat anterior). Les pràctiques clíniques comprenen 6 hores distribuïdes en dos dies no consecutius. S’imparteixen en el Laboratori de Microbiologia de l’Hospital Clínic. Consisteixen en explicacions-demostracions de diversos equips que han premés l’automatització dels laboratoris de microbiologia clínica. L’alumnat ha d’elaborar un informe de les pràctiques quan les acabin. Es fan 8 hores de seminaris en què es relaciones conceptes i s’amplien alguns aspectes d’especial rellevància científica.

Tecnologia farmacèutica (2.25 crèdits)

S’impartiran 10 sessions de seminaris de 50 minuts cada una. Es realitzaran vuit sessions pràctiques de 2h de durada cada una. Les sessions pràctiques seran impartides al Laboratori de Pràctiques de la Unitat de Farmacologia.

Tutories

L’alumnat pot rebre atenció personalitzada, consultat i discutir qüestions de l’assignatura amb el professorat sempre que sigui necessari.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges
Procediment i criteris de qualificació

La qualificació final de l’assignatura serà la mitjana entre les qualificacions de cada bloc temàtic. Cal obtenir una nota  mínima (5 sobre 10) de cada bloc per aprovar l’assignatura.

Biotecnologia (2.25 crèdits)

Avaluació continuada
Inclou proves escrites, la participació i assistència a les pràctiques, així com la preparació i participació en seminaris. Les proves escrites poden incloure continguts de classes teòriques, pràctiques, seminaris i d’autoaprenentatge i no eliminen continguts. Les pràctiques de laboratori i l’informe són un requisit obligatori per aprovar l’assignatura en les dues parts de què consta l’assignatura.

Puntuació i ponderació

 • 20 % avaluació parcial (prova de síntesi parcial)
 • 20 % assistència  i informe de pràctiques.
 • 60 % avaluació final (prova de síntesi final)


Per superar la part de Biotecnologia és imprescindible obtenir una nota igual o superior a 5 sobre 10 en la prova de síntesi final.

Reavaluació

Qui no superi l’assignatura té dret a la reavalució.

Tecnologia farmacèutica (2.5 crèdits)

Es consideren i s’avaluen tant els continguts i les habilitats com les competències adquirides

d’acord amb els criteris d’avaluació, de qualificació final i de ponderació descrits en els

apartats següents.

Per poder ser avaluat cal assistir al 80 % de les sessions pràctiques.

Reavaluació

Qui no superi l’assignatura té dret a la reavalució. Per poder ser reavaluat cal haver assistit al 80 % de les sessions pràctiques, haver realitzat el Treball de Recerca, i haver-se presentat a la Prova de Síntesi.

 

Avaluació única

Biotecnologia (2.25 crèdits)

En cas de renunciar a l’avaluació continuada, l’avaluació de la part de Biotecnologia  està determinada per:

 • 100 % examen final de Biotecnologia.


L’assistència a les pràctiques de Biotecnologia és obligatòria.

Tecnologia farmacèutica (2.5 crèdits)

La prova de síntesi valora el contingut de les classes de seminaris pràctiques dels Mòduls I i II, i està formada per un test de 30 preguntes d’elecció múltiple. Cada pregunta consta de cinc possibles respostes, amb una sola de certa. Cada pregunta ben contestada val 1 punt. Si es contesta malament resta 0,25 punts, i si no es contesta no puntua.

La realització del treball de recerca avaluarà els continguts del Mòdul III mitjançant la elaboració i defensa de un Pòster. En aquest apartat es valoraran tant els continguts, com la presentació i la participació dels alumnes.

Ponderació dels diversos apartats: Treball de Recerca (40 %) i Prova de Síntesi (60 %).

 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Biotecnologia (2.5 crèdits)

Tecnologia farmacèutica (2.5 crèdits)

 • Ranade VV, Cannon JB. Drug Delivery Systems 3th ed. Boca Raton (Fla.): CRC Press, cop. 2015.
 • Rang y Dale. Farmacologia 8ª ed.Barcelona: Elsevier España; 2016.
 • Brenner y Stevens. Farmacologia Bàsica, 5ª ed Barcelona; Elsevier España 2019.