Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Innovació Docent i Recerca Educativa en Biologia i Geologia

Codi de l'assignatura: 565930

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinació: Genina Calafell Subirą

Departament: Departament d'Educació Lingüķstica i Literąria, i Didąctica de les Cičncies Experimentals i de la Matemątica

crčdits: 2,5

Programa śnic: S

 

 

Consideracions prčvies

 

Les resolucions dictades al llarg del curs 2021-2022 en relació amb la crisi sanitària Covid-19 podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

15

 

-  Teoricoprąctica

Presencial

 

12

 

-  Seminari

No presencial

 

3

Treball tutelat/dirigit

23

Aprenentatge autņnom

24.5

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

CB1. Posseir i comprendre coneixements que aportin una base i oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous  o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seva área d’estudi.

CB3. Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements  i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, éssent incompleta o limitada, inclogi  reflexions sobre les responsabilitats socials i étiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.

CB4. Que els estudiants sàpiguen comunicar  les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una  forma clara i sense ambigüetats.

CB5. Que els estudiants posseixin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant de una forma que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

CB6. Aplicar, des de la reflexió sobre la pròpia pràctica, propostes docents innovadores. Analitar críticament l’ensenyament utilitzant indicadors de qualitat. Identificar els problemes ( generals i específics de l’àrea de coneixement) relatius a l’ensenyament i aprenentatge i plantejar solucions innovadores i creatives.

CB7. Aplicar tècniques i metodologies fonamentals de la investigació educativa, essent capaç de disenyar i desenvolupar projectes d’investigació i innovació aplicats al conjunt de la intervenció educativa i a les situacions específiques de l’àrea de coneixement. 

 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE1. Conèixer i aplicar propostes docents innovadores de l’àmbit de la biologia i de les ciències de la terra. 

CE2. Analitzar críticament el desenvolupament de la docència de la biologia i de les ciències de la terra en l’educació secundària aplicant indicadors de qualitat.

CE3. Identficiar problemes relatius al desenvolupament de l’ensenyament i aprenentatge de la biologia i les ciències de la terra i proposar solucions alternatives..

CE4. Conèixer i aplicar metodologies i tècniques bàsiques de la investigació educativa en l’ensenyament i aprenentatge de la biologia i les ciències de la terra en l’educació secundària.

CE5. Ser capaç de dissenyar i desenvolupar projectes d’investigació i d’innovació educativa dins de les màteries de l’especialització.

 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

CT1.Treball en equip

CT2. Sostenibilitat

CT3. Capacitat comunicativa

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

- Conèixer les propostes docents innovadores dins l’àmbit de la biologia i de les ciències de la terra.

- Identificar les característiques bàsiques de la recerca educativa en les ciències experimentals.

- Identificar problemes relatius al desenvolupament de l’ensenyament- aprenentatge de les matèries de l’especialització i plantejar solucions i alternatives.

- Diferenciar què és i què no és innovació en educació.

 

Referits a habilitats, destreses

- Adquirir estratègies per a fer propostes de caire innovador a la pràctica docent.

- Desenvolupar projectes d’innovació aplicats a un centre escolar, un departament didàctic o una assignatura.

- Utilitzar recursos bibliogràfics i les propostes didàctiques que apareixen a la bibliografia per a dissenyar propostes didàctiques.

- Aplicar metodologies innovadores i/o tècniques bàsiques de recerca educativa dins l’ensenyament- aprenentatge de la biologia i les ciències de la terra a l’educació secundària.
 

 

Referits a actituds, valors i normes

- Valorar la importància de la innovació en la pràctica docent.

- Prendre consciència de la importància del paper del professorat en la innovació als centres educatius.

- Ser capaç de reflexionar sobre la necessitat d’innovar i fer recerca a l’aula de biologia i geologia.

 

 

Blocs temątics

 

1. La innovació i la recerca educativa

*  

 • Conceptes, significats i implicacions de la Innovació educativa.
 • Enfocaments diversos i estratègies metodològiques d’innovació en l’ensenyament i aprenentatge de les Ciències Experimentals que incorporen l’educació per a la sostenibilitat i la perspectiva de gènere.
 • Innovació i Recerca en l’educació escolar i en l’ensenyament i aprenentatge de la Biologia i la Geologia.
 • Comunicació de la innovació i la recerca.

2. Alguns casos prąctics i exemples aplicats a la biologia i a la geologia

*  

 • Anàlisi de casos i /o exemples  pràctics d’innovació en l’ensenyament i aprenentatge de la Biologia i la Geologia.
 • Anàlisi de casos i /o exemples  pràctics de recerca en l’ensenyament i aprenentatge de la Biologia i la Geologia.
 • Institucions educatives i recursos que afavoreixen la innovació i la recerca en Biologia i Geologia als centres escolars.


 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia docent es fonamenta en la partipació activa de l’alumnat en combinació amb les  aportacions del professorat. Les sessions s’organtizen a partir d’activitats pràctiques i que es relacionen amb aportacions teòriques  que s’introdueixen mitjançant  lectures, debats, casos pràctics i experiències  en centres educatius i seguint metodologies que a l’aula afavoreixen la perspectiva de gènere.  L’enfocament metodològic també considera un treball dirigit per part del professorat i un treball autònom de l’estudiant que serà acompanyat i tutelat pel el professorat. Al llarg de les sessions es combina el treball individual i el treball en grups reduïts.

El seminari no presencial es realitzarà de forma síncrona per tot el grup d’estudiants mitjançant la plataforma proporcionada a l’estudiant per la Universitat.

 

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

La realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considerarà una irregularitat i com a tal serà qualificada amb un 0 (Normativa reguladora de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges. Article 11.6 i 11.7). A les proves d’avaluació no presencial, el professorat es reserva la potestat de demanar una prova o una entrevista ulterior, per tal de garantir la competència de l’alumne/a.
Avaluació continuada

Per a l’avaluació de l’assignatura es tindran en consideració les activitats i els criteris següents :

 • La participació regular i activa  de l’estudiant en les activitats presencials i/o online proposades pel professorat (10%).
 • Les tasques individuals i en equip proposades en les diferents sessions i que consideren els diferents blocs temàtics en relació a l’ensenyament i aprenentatge de la biologia, les ciències de la terra  i/o  la sostenibilitat ( 40%).
 • La presentació i comunicació d’una activitat de reflexió i aplicació dels aprenentatges consistent en una proposta d’innovació o recerca educativa aplicada a la biologia o les ciències de la terra des dels enfocaments metodològics treballats. ( 50%).


Reavaluació

Cal que l’alumnat accepti les dues condicions següents:
 1. Haver satisfet l’assistència presencial i/o virtual per al correcte seguiment de l’assignatura.
 2. Haver presentat tots els treballs de l’assignatura en els terminis establerts

 

Avaluació śnica

Avaluació única
Requisits

Cal lliurar al professorat responsable de l’assignatura, en els terminis estipulats al web de l’ensenyament, la sol·licitud per acollir-se a aquesta modalitat d’avaluació.

Activitats i criteris d’avaluació

Per als alumnes que no poden assistir regularment a classe és vàlid el mateix sistema d’avaluació  - excepte la participació regular i activa a les activitats presencials i/o online- si bé totes les tasques seran individuals. A més, tenen l’obligació d’assistir a tutories presencials i/o online acordades prèviament amb el professorat i responsabilitzar-se del seguiment d’activitats, lectores, etc. proposades i realitzades en el desenvolupament de l’assignatura.

 • Les tasques  proposades en els diferents sessions i que consideren els diferents blocs temàtics en relació a l’ensenyament i aprenentatge de la biologia, les ciències de la terra  i/o  la sostenibilitat ( 50%). 
 • Presentació i comunicació d’una activitat de reflexió i aplicació dels aprenentatges consistent en una proposta d’innovació o recerca educativa aplicada a la biologia o les ciències de la terra ( Memòria escrita: 30% i comunicació 20%).


Reavaluació

Cal que l’alumnat accepti les dues condicions següents:
 1. Haver satisfet les tutories amb el professorat presencial i/o virtual per al correcte seguiment de l’assignatura.
 2. Haver presentat tots els treballs de l’assignatura en els terminis establerts

 

 

Fonts d'informació bąsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Abell, S.K., Lederman, N.G. (2007). Handbook of Research on Science Education. N.Y., Lonsonm Routledge, Taylor & Francis Group.

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1919000*  EnllaƧ

Arnal, J., Del Rincón, D., Latorre, A. (1992). Investigación educativa : fundamentos y metodología. Ed. Labor. Barcelona  EnllaƧ

Banet, E., de Pro, A (coord.) (1998). Investigación e innovación en la enseñanza de las ciencias, vol I i II. Ed. DM.

  EXHAURIT

http://sire.ub.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsdnp&AN=edsdnp.4958LIB&lang=es&site=eds-live  EnllaƧ

Bisquerra, R. (1996). Métodos de investigación educativa : guía práctica. Ed. CEAC. Barcelona.  EnllaƧ

Escudero, T., Correo, A.D.(coord.) (2006). Investigación en innovación educativa: algunos ámbitos relevantes. Ed. Muralla  EnllaƧ

Frau, M.J. , Sauleda, N.(Edits.). (2005). Investigar en diseño curricular. Ed. Marfil  EnllaƧ

Hannan, A., Silver, H. (2005). La innovación en la Enseñanza Superior : enseñanza, aprendizaje y culturas institucionales.  EnllaƧ

Latorre, A., Del Rincón, D. y Arnal, J. 1997. Bases metodológicas de la investigación educativa. Hurtado ediciones. Barcelona.  EnllaƧ

León, O.G., Montero, I. (1993). Diseño de investigaciones : introducción a la lógica de la investigación en psicologia y educación Ed. Mc Graw Hill  EnllaƧ

Pérez Serrano, G. 1994. Investigación cualitativa, retos e interrogantes. 1. Métodos. Ed. La Muralla. Madrid.  EnllaƧ

García Gómez, R.J., (2006). Innovación, cultura y poder en las instituciones educativas. CIDE. Ministerio de Educación y Ciencia  EnllaƧ

Wals, A.E.L., Stevenson, R., Brody,M., Dillon,J. (2013). Tentative Directions for Enviornmental Research in Uncertain Times. International Handbool of Research on Environmental Education. Amercian Education Research Association.

Revista

Alambique. Didáctica de las Ciencies Experimentales. Consulta: 18/07/2020

https://www.grao.com/es/productos/revista-alambique  EnllaƧ

Enseñanza de las Ciencies. Revista de Investigación y Experiencias Didácticas.

https://ensciencias.uab.es/  EnllaƧ

Enseñanza de las Ciencias de la Tierra.

http://www.aepect.org/ect/  EnllaƧ

Inte3rnational Journal of Science Education

https://www.tandfonline.com/loi/tsed20#.Vwyfp01XpMw  EnllaƧ

Revista electrónica de Enseñanza de las Ciencias

http://reec.uvigo.es/  EnllaƧ