Pla docent de l'assignatura

 

 

Catalā Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Anālisi de Xarxes

Codi de l'assignatura: 566426

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinaciķ: Ana Maria Palau Roque

Departament: Departament de Cičncia Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret

crčdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

24

 

-  Teoria

Presencial

 

15

 

-  Teoricoprāctica

Presencial

 

9

Treball tutelat/dirigit

32

Aprenentatge autōnom

19

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

CG2.- Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat (capacitat d’anàlisi, de síntesi, d’iniciativa i de treball en equip).

CE1.- Capacitat per disposar de tècniques, procediments i instruments d’anàlisi de l’acció pública.

CE9.- Capacitat per poder organitzar dades, teories i mètodes per dur a terme una investigació pròpia o en equip.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Obtenir una introducció a l’aproximació relacional i les seves aplicacions estadístiques per a l’anàlisi en ciència política.

 

— Saber respondre a preguntes davant les quals les aproximacions individuals tenen limitacions.

 

— Conèixer sistemes de mediació i avaluació de la xarxa social.

 

— Entendre els procediments estadístics relacionals bàsics.

 

Referits a habilitats, destreses

— Ser capaç de fer un projecte de recerca científica que inclogui variables relacionals i el sistema per mesurar-les.

 

 

Blocs temātics

 

1. L’anālisi de xarxes: objectius i naturalesa

*  En aquest bloc es tracten els aspectes bàsics de l’anàlisi de xarxes de manera introductòria. Aquest bloc serveix per assentar les bases del curs i comprendre la lògica relacional que acompanyarà la dinàmica del curs. Es fa especial èmfasi en els objectius que té l’anàlisi de les xarxes socials així com la naturalesa de les dades relacionals. 

2. Software per a l’anālisi de xarxes

*  En aquest bloc es presenta un ampli ventall d’opcions de software per al tractament de dades relacionals. Es fa especial èmfasi en el programa UCINET per al tractament de dades relacionals així com en el NetDraw com a programa per a la representació visual de les xarxes socials.

3. Obtenciķ i tractament de dades relacionals

*  Aquest bloc té com a principal objectiu que l’alumnat comprengui els aspectes metodològics de la recollida de dades en l’anàlisi de xarxes socials i conegui les tècniques de mostreig, el procés per generar una base de dades de manera autònoma i el format, estructura i requisits de les matrius de dades relacionals. 

4. Elements bāsics de l’anālisi relacional

*  En aquest bloc s’aprofundeix en els principals indicadors de la xarxa quant a dinàmica general, connexions, centralitat i subgrups.

5. Elements bāsics de l’anālisi posicional

*  En aquest bloc es tracten tres tipus d’equivalències per a l’anàlisi posicional dels nodes de la xarxa: estructural, automòrfica i regular.

6. Anālisi egocentrada de xarxes

*  En aquest bloc s’aprofundeix en la perspectiva egocentrada, en contraposició a la perspectiva sociocèntrica que s’ha treballat fins ara.

7. Estadística avanįada implantada en el paquet d’UCINET

*  En l’últim bloc es tracta l’anàlisi de relacions i l’anàlisi d’atributs des del punt de vista de la combinació entre l’estadística clàssica i l’anàlisi de xarxes. 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de l’assignatura combina les sessions lectives magistrals amb sessions les pràctiques dirigides a l’aula d’informàtica.

Per aprendre els conceptes de l’assignatura es recomana reproduir els exemples treballats a classe per tal d’adquirir les destreses corresponents.

Per elaborar els treballs és necessari l’ús de software concret de l’assignatura.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada consisteix en:

— La recensió d’un article d’impacte dins del camp de l’anàlisi de xarxes socials (10 % de la nota final).

— Dos exercicis pràctics (40 % de la nota final, 20 % per pràctica).

— Un projecte final d’investigació que inclogui variables relacionals i un plantejament clàssic d’anàlisi de xarxes (50 % de la nota final).

La nota final s’obté de la mitjana de tots els exercicis (recensió, pràctiques i treball del curs).

 

Avaluaciķ única

L’avaluació única es fa a partir d’un treball pràctic obligatori que ha de reproduir les tècniques i les aproximacions que formen part de les presentacions disponibles en el Campus Virtual, i d’un examen presencial basat en la bibliografia bàsica. El treball té un pes del 50 % sobre la nota final i l’examen compta el 50 % restant.

Reavaluació

Els estudiants que no hagin superat l’avaluació contínua o l’única poden fer una prova de reavaluació que consisteix en un examen escrit (100 % de la nota). Per poder optar a la reavaluació és indispensable haver-se presentat i haver suspès l’assignatura. Els estudiants no presentats no poden optar a la reavaluació.