Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Teoria de les Organitzacions

Codi de l'assignatura: 566428

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Renato Marin Lopez

Departament: Departament de Sociologia

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

25

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

25

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autònom

25

 

 

Recomanacions

 

 És recomanable un cert coneixement d’anglès.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

CG4.- Reforç dels valors democràtics (pluralisme, igualtat de gènere, sostenibilitat).

CE5.- Capacitat per raonar críticament sobre els problemes polítics i socials de l’acció pública.

CE6.- Distinció del nivell normatiu i el nivell empíric en la reflexió politològica, i capacitat per usar-los de manera adequada al problema plantejat.

CE7.- Capacitat per reflexionar amb perspectiva estratègica o anticipatòria.

CE8.- Comprensió i avaluació de les polítiques públiques en termes de rendiment i eficiència.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a habilitats, destreses

Coneixements i habilitats
— Conèixer els paradigmes principals de l’anàlisi organitzativa.

— Aplicar conceptes i categories sociològiques en aquest camp.

— Analitzar processos i dinàmiques internes d’organitzacions reals.

— Analitzar canvis en entorns organitzatius (mercat, legislació, xarxes, etc.) i relacionar-los amb canvis en les organitzacions.

— Analitzar el rol de les organitzacions en problemes o processos socials concrets.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Teories organitzatives

*  1. Burocràcia i racionalitat

2. Taylorisme i relacions humanes

3. Models neoweberians

4. Teories neoracionals i econòmiques

5. Institucionalisme

6. Teories ecològiques i de l’entorn

7. Teories feministes

2. Processos organitzatius

*  8. Anàlisi de l’estructura organitzativa

9. Cultura i valors

10. Estratègia i objectius

11. Poder i conflicte

12. Presa de decisions

13. Organitzacions i societat global

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia docent combina:

• Classes magistrals del professor en què s’exposen oralment continguts conceptuals, teòrics i aplicats.

• Debats i activitats d’intercanvi de reflexions sobre casos pràctics i vídeos (sota la direcció del professor).

• Treball de l’alumnat en la lectura dels textos indicats, i en un treball escrit tutoritzat sobre el disseny d’un treball de recerca sobre organitzacions.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
L’avaluació continuada es duu a terme a partir del debat a classe i al Campus Virtual sobre casos pràctics (25 %) i del lliurament d’un treball d’anàlisi organitzativa fet durant el curs (75 %). El treball és un projecte i informe de recerca sobre una organització real, en què s’exploren alguns del conceptes i teories treballats en l’assignatura. Alternativament al treball, els alumnes poden escriure dos assajos d’entre les quatre o cinc propostes fetes pel professor.

 

Avaluació única

El sistema d’avaluació única consta d’un examen final escrit sobre els continguts de l’assignatura, que es troben en el material disponible en el Campus Virtual de la UB.

Reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’avaluació continuada o única poden fer una prova de reavaluació, que consisteix en una prova escrita. Per poder optar a la reavaluació és indispensable haver-se presentat i haver suspès l’assignatura. Els estudiants no presentats no poden optar a la reavaluació.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

PERROW, CHARLES .N. Sociología de las organizaciones. Madrid [etc.] : McGraw-Hill, cop. 1991.  Enllaç

CASTELLS, MANUEL. La era de la información : economía, sociedad y cultura. Madrid : Alianza, 1997-2006.  Enllaç

QUIJANO, SANTIAGO D. DE. Organizaciones : ¿qué son?, ¿cómo han sido pensadas?, su comportamiento, su evaluación. L’Hospitalet de Llobregat : Bardenas, cop. 2000.  Enllaç

DOUGLAS, MARY (1986) Cómo piensan las instituciones. Madrid: Alianza Universidad.

BECK, ULRICH. ¿Qué es la globalización? : falacias del globalismo, respuestas a la globalización. Barcelona [etc.] : Paidós, 1998.  Enllaç

ARENDT, HANNAH. (2003) Eichmann en Jerusalén. Un estudio sobre la banalidad del mal. Barcelona: Lumen

MOSS KANTER, ROSABETH. (1977)  Men and women of the corporation, Basic Books, New York

https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb1523458__SMOSS%20KANTER__Orightresult__U__X4?lang=spi&suite=def  Enllaç

CALÁS, MARTA B; SMIRCICH, LINDA; ET. AL. (1999) From the ‘woman’s point of view’: Feminist approaches to organization studies, Studying organization: Theory and method, 212-251; Sage London

Vídeos, DVD i pel·lícules cinematogràfiques

Sí, Primer Ministre. Barcelona : Cameo media, cop. 2006.

  Capítols seleccionats.

Enllaç al CCUC  Enllaç

ACHBAR, MARK; ABBOTT, JENNIFER. The corporation. [Barcelona] : ISAAN, DL 2009.

  Primera part.

Enllaç al CCUC  Enllaç

Sí, Ministre. Barcelona : Cameo Media, DL 2005.

Enllaç al CCUC  Enllaç

Article

PERROW, C.N. "A society of organizations", dins Theory and society, vol. 20, núm. 6, dec. 1991, pàgs. 725-762.   Enllaç

WILLIAMSON, O.E. "The Economics of Organization: The Transaction Cost Approach", dins American journal of sociology, vol. 87, núm. 3, nov. 1981, pàgs. 548-577.   Enllaç

DIMAGGIO, P.J.; POWELL, W.W. "The Iron Cage Revisited : Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields", dins American sociological review, vol. 48, núm. 2, apr. 1983, pàgs. 147-160.   Enllaç