Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Pràctiques Optatives

Codi de l'assignatura: 566433

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Ana Maria Palau Roque

Departament: Departament de Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

75

 

-  Pràctiques externes

Presencial

 

75

 

 

Competències que es desenvolupen

 

CG1.- Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica, i capacitat per mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

CE1.- Domini de tècniques, procediments i instruments d’anàlisi de l’acció pública.

CE3.- Domini de les diverses maneres de presentar les investigacions.

CE9.- Capacitat per organitzar dades, teories i mètodes per dur a terme una investigació pròpia o en equip.

CE10.- Coneixement de les diferents formes d’organització de la informació de les institucions públiques.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Aplicar i complementar els coneixements adquirits en el màster d’Anàlisi Política i Assessoria Institucional.

Les pràctiques optatives són una activitat formativa de 75 hores de durada que els estudiants duen a terme supervisats per un tutor o tutora.

Les pràctiques es poden dur a terme en institucions públiques o privades.

Cada estudiant és responsable de trobar la institució on vol fer-les i d’informar-ne el docent responsable de l’assignatura per tal d’iniciar la signatura del conveni de pràctiques a través de l’Escola de Postgrau. El màster no facilita als estudiants cap llista d’institucions per fer les pràctiques. 

També hi ha la possibilitat de fer les pràctiques en algun grup de recerca de la Facultat, però en aquest cas no són remunerades. A principi de curs es facilitarà als estudiants una oferta de pràctiques en grups de recerca que podrien acollir-los sota aquesta modalitat. 

 

 

Blocs temàtics

 

1. Preparació

*  1. Identificació de la institució on es duran a terme les pràctiques, formalització del conveni de pràctiques i definició del projecte formatiu

2. Desenvolupament

*  1. Desenvolupament de les pràctiques d’acord amb el projecte formatiu i el conveni entre la UB i la institució de pràctiques

2. Seguiment de la informació en el Campus Virtual i de les indicacions que s’hi publiquin sobre l’evolució de les pràctiques

3. Tutoria presencial, que pot requerir el tutor acadèmic si l’evolució de les pràctiques ho demana

3. Finalització

*  Redacció d’una memòria de pràctiques d’acord amb les indicacions del tutor acadèmic

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura consisteix a dur a terme les tasques que l’alumnat hagi concretat amb l’organització on faci les pràctiques, d’acord amb el projecte formatiu i el conveni.

Si el tutor o tutora acadèmic ho creu convenient, pot demanar que l’alumnat elabori un quadern de seguiment de les pràctiques.

El tutor o tutora pot també organitzar tutories de seguiment presencials mentre duren les pràctiques. 

Cada alumne ha d’elaborar i presentar una memòria escrita, en els termes que s’estableixin oportunament, i pot haver-la de presentar també oralment.

En cas que les recomanacions de les autoritats sanitàries en relació amb la COVID-19 no permetin dur a terme les pràctiques de manera presencial, es valorarà la possibilitat de fer-les totalment o parcialment de manera telemàtica, d’acord amb el que estableix el protocol de la Facultat sobre aquesta qüestió.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

El 50 % de la nota correspon a l’informe d’avaluació que fa la institució de pràctiques, i el 50 % restant a la memòria de pràctiques que fa l’estudiant i que avalua el tutor o tutora acadèmica.

El document per elaborar la memòria de pràctiques es posa a disposició de l’alumnat a través del Campus Virtual.