Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Treball Final de Recerca

Codi de l'assignatura: 566437

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jordi Capo Giol

Departament: Departament de Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret

crèdits: 18

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 450

 

Treball tutelat/dirigit

450

 

 

Recomanacions

 


Altres recomanacions

L’alumnat es pot matricular de l’assignatura en el primer o en el segon semestre, seguint les indicacions del coordinador o coordinadora de l’assignatura. En qualsevol cas, es recomana tenir la proposta de TFM aprovada per la comissió coordinadora del màster abans de matricular-s’hi. La raó és que, segons la normativa vigent, «el TFM que no es presenti al final del semestre que correspongui per la matrícula es qualifica com a no presentat, i l’estudiant s’hi ha de tornar a matricular en els termes que que estableixi la normativa aplicable». Dit d’una altra manera, una segona matrícula és molt cara.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

CE1. Capacitat per disposar de tècniques, procediments i instruments d’anàlisi de l’acció pública.

CE2. Capacitat per desenvolupar una mentalitat analítica i investigadora.

CE3. Domini de les diferents formes de presentació de les investigacions.

CE5. Capacitat per raonar críticament davant els problemes polítics i socials de l’acció pública.

CE9. Capacitat per organitzar dades, teories i mètodes per dur a terme una investigació pròpia o en equip.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Acreditar la capacitat de dur a terme una investigació en l’àmbit politològic i institucional.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Per la naturalesa de l’assignatura, el TFR no té temari

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia és la pròpia del treball d’investigació (electoral, institucional, teoria normativa, etc.) en funció dels objectius i sota la direcció d’un tutor designat per la direcció del màster.

El treball d’investigació està vinculat a las matèries Orientació a la Investigació i Anàlisi Qualitativa.

En aquesta assignatura s’han d’especificar les propostes de treballs suggerits pels tutors i les que s’acceptin, si és el cas, dels estudiants.

El professor responsable d’aquesta assignatura i el director del màster s’ocupen de la gestió global de les tutories (accés al llistat de tutors i treballs, calendari de tutories, comissió coordinadora del màster, etc.).

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Per a l’avaluació s’ha de presentar el treball d’investigació davant d’una comissió específica, amb una lectura pública i segons la normativa de la Universitat de Barcelona.

— Un 30 % de la qualificació correspon a la nota del tutor, i la resta a la comissió avaluadora, que avalua tant el treball mateix com la presentació que se’n faci.

— Del 70 % de la comissió avaluadora:

Un 80 % correspon al contingut material del treball, en què es té en compte l’originalitat i la dificultat del tema, les aportacions substancials que s’hi facin, el coneixement de la metodologia adequada, l’ús de les fonts documentals i la revisió bibliogràfica, d’acord amb el tipus de treball (empíric, de teoria política, etc.).

El 20 % restant correspon a la presentació formal, tant de la part escrita com de la presentació oral.

La còpia o el plagi en el treball final d’investigació comporta la qualificació de suspens, amb un 0, sense possibilitat de reavaluació. En els casos de còpia, plagi o ús de qualsevol altre procediment fraudulent, el tutor o la comissió avaluadora n’ha d’informar la coordinació del màster, fet que pot comportar la sol·licitud d’incoació d’un procediment disciplinari.

Reavaluació

El tribunal valora en cada cas si el treball suspès és susceptible de ser corregit o completat en un període de temps no superior a 15 dies naturals. En aquest cas, s’indiquen a l’acta d’avaluació les millores necessàries en el treball i el termini concret per esmenar-lo. En cap cas aquesta reavaluació implica o dona lloc a la presentació d’un nou treball.