Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Didąctica de la Histņria i la Histņria de l'Art

Codi de l'assignatura: 567449

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinació: Concepcion Fuentes Moreno

Departament: Departament de Didąctiques Aplicades

crčdits: 5

Programa śnic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricoprąctica

Presencial

 

45

 

-  Seminari

Presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autņnom

45

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

Identificar les finalitats i dificultats per l’ensenyament de la història

 

Proporcionar eines per ensenyar adequadament la Història

 

Descobrir què és allò que més importa en l’ensenyament i aprenentatge de la Història i identificar les dificultats més habituals en l’aprenentatge de la Història  coneixent alguns dels mecanismes que possibiliten la resolució d’aquestes dificultats.

 

Identificar les dificultats més habituals en l’aprenentatge de la Història  coneixent alguns dels mecanismes que possibiliten la resolució d’aquestes dificultats.

 

Aprendre a elaborar una unitat didàctica. Identificar, exposar i aplicar els principals procediments de la Història 

 

Identificar, classificar i elaborar tipologies d’activitats d’aprenentatge per a l’ensenyament de la Història 

 

Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials didàctics

 

Conèixer l’ús de les tecnologies per a una correcta didàctica de la història

 

Elaborar programacions

 

Conèixer tècniques d’avaluació pel que fa als resultats d’aprenentatge de la disciplina d’Història i entendre l’avaluació com un instrument de regulació i estímul de l’esforç a més de la seva significació com a mesura i valoració dels aprenentatges

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Identificar, establir i relacionar els nuclis conceptuals que defineixen la didàctica i l’epistemologia de la Història

 

Analitzar el currículum de l’àrea de Ciències Socials, Geografia i Història de l’ESO i el de Història del batxillerat i exposar‐ne els trets més rellevants.

 

Aplicar els coneixements teòrics assolits a l’elaboració d’una unitat didàctica competencial mitjançant el treball cooperatiu amb la finalitat de presentar un model a les activitats del Pràcticum. 

 

Referits a habilitats, destreses

Analitzar i elaborar programacions i unitats didàctiques d’Història 

 

Exposar i aplicar els principals coneixements de la Història: cronologia, anàlisi de fonts i vestigis, elaboració d’explicacions històriques, simulació del treballs de l’historiador, etc..

 

 

Blocs temątics

 

1. Els continguts a la Didąctica de la Histņria

1.1.  a. L’ensenyament de la Història i les dificultats per a una història inclusiva 

c. Finalitats de l’ensenyament de la història a la societat actual

d. El currículum de Ciències Socials. Dimensió Història, artística i ciutadana. 

1.2.  a. L’ensenyament de la Història i les dificultats per a una història inclusiva 

c. Finalitats de l’ensenyament de la història a la societat actual

d. El currículum de Ciències Socials. Dimensió Història, artística i ciutadana. 

2. Metodologia i recomanacions prąctiques per a l’ ensenyament de la histņria

*  a. Estratègies didàctiques
b. Tipologia d’activitats
c. L’organització de l’aprenentatge

3. Elaboració d'una Seqüencia didąctica per ensenyar histņria en el marc d'una programació

3.1.   a. Models, recursos i tècniques

b. Orientacions pràctiques i exemples

c. Els projectes didàctics en Ciències Socials

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Bases de la metodologia de treball a les assignatures de la Didàctica de la Història:

 • Situacions d’ensenyament i aprenentatge contextualitzats i orientades a l’assoliment de les competències professionals transversals i específiques.

Cal partir de les competències desenvolupades al Pla Docent i crear una proposta didàctica que doni resposta. Cal tenir en consideració:

 1. Lectures: anàlisi i reflexió individual i compartida en format fòrum on line, treballs...
 2. Activitats/tasques dissenyades per assolir les competències i objectius.

 • Aprenentatge actiu. 

Cal que els estudiants tinguin oportunitats per aplicar el coneixement teòric que han assolit amb les lectures, vídeos....

 • Treball en equip.

Els treball en equip cal que esdevingui un eix bàsic de les propostes i que es compagini amb el treball individual.

 • Pràctica reflexiva.

Resulta essencial partir de les experiències dels estudiants a les pràctiques I i II. Cal que reflexionin sobre la metodologia d’aula que fem servir per tal que vegin que “prediquem amb l’exemple”. Cal fer activitats de metacognició a l’aula.

 • Avaluació per a l’aprenentatge.

Els estudiants seran avaluats tenint en consideració els principis de l’avaluació per l’aprenentatge, sent conscients del procés d’aprenentatge.

 • Acció tutorial.

Des de la coordinació es farà un seguiment tutorial dels estudiants on line o presencial.

 • Les TIC.

Degut a les circumstàncies del nou curs cal incorporar les TIC a l’assignatura en forma de les propostes següents:

 1. Sessions amb explicacions del professor enregistrades.
 2. Sessions expositives amb el BBCollaborate classe on line síncrones .
 3. Sessions grupals amb la supervisió del professor a través del BB collaborate.


 

METODOLOGIA

Durant el curs escolar 21-22 el Màster s’impartirà en modalitat semipresencial. El 70% de la docència serà presencial i el 30 % on line amb treball guiat. 
 1. Treball dirigit (asincrònic)  Es proposa les tasques següents:
  1.  Elaboració d’un dossier o portafoli digital o un bloc sobre les activitats.
  2.  Treballs en grup
  3.  Disseny de projectes/unitats didàctiques
  4.  Treballs de recerca
  5. Recensions, comentaris de text..
  6. Treball autònom (independent) Aquesta tipologia fa referència a l’aprenentatge autònom de l’alumnat i implica estudiar, llegir, cercar i seleccionar informació.
 2. En tots els casos es contempla un seguiment tutorial presencia o en línia adaptat a les necessitats dels estudiants.


 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació, seguint la normativa establerta per la Universitat de Barcelona serà continuada i adaptada a la modalitat de semipresencialitat   Els instruments que s’utilitzaran per a l’avaluació, sense que això vulgui dir que s’utilitzaran sempre tots, seran els següents:

a) Observació de les tasques proposades per ser exposades i compartides en el decurs de les classes presencials i en línia síncrones o asíncrones. 
b) Avaluació i exposició publica de d’unitat didàctica. Pot ser també a través del BB Collaborate. Zoom o alternativa. 
c) Proves escrites a través del BBCollaborate, Zoom o alternativa o presencials
d) Exposicions orals individuals davant del professorat o davant de l’alumnat amb possible acompanyament de materials multimèdia
e) Activitats d’aplicació didàctica.
f) Estudi de casos i simulacions.

g) Treball assignatura Innovació i Didàctica de la Història.

Criteris d’avaluació

- Puntualitat en la presentació de treballs
- Presentació acadèmica de treballs
- Participació activa en la dinàmica d’aula i en els treballs d’equip
- Utilització de fonts d’informació diverses
- Participació en el treball col∙laboratiu amb aportacions personals
- Expressió clara d’idees
- Síntesis dels aprenentatges més rellevants
- Disseny d’unitats didàctiques definint de forma correcta els elements de la programació.

-Reflexionar sobre el procés d’aprenentatge. 

Pel que fa a l’avaluació continuada es precisa que:
L’avaluació continuada tindrà en compte la participació a classe i la realització de tasques puntuals individuals o en equip, proves escrites i el disseny d’unitats didàctiques que pot incloure una exposició oral.

Activitats
Teòrico‐pràctica
Tutorització de grups
Pràctiques amb diverses fonts
Possibles sortides de camp

Reavaluació: 

 

 • Podran optar a la reavaluació, els alumnes que no hagin superat l’assignatura.
 • No es podrà reavaluar una activitat o treball que ho hagi estat prèviament avaluat
 • L’alumne que hagi superat l’assignatura, no podrà sol·licitar la reavaluació amb la finalitat de pujar nota.
 • La reavaluació consistirà en la presentació d’evidències que permetin recuperar les tasques suspeses.
 • Per optar a la reavaluació és imprescindible haver acomplert amb les condicions d’avaluació corresponents a l’assignatura.
 • .La realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considerarà una irregularitat i com a tal serà qualificada amb un 0

 

Avaluació śnica

Pel que fa a l’avaluació única es precisa que:

Cal que l’alumne presenti la sol·licitud al professorat en els terminis que estableix la facultat

L’avaluació única tindrà en compte la realització de resums de lectures recomanades de la bibliografia, proves escrites i el disseny d’unitats didàctiques.

Criteris de qualificació
Conjunt de proves individuals: 70%
Asistencia i participació: 30 %

Reavaluació: 

 

 • Podran optar a la reavaluació, els alumnes que no hagin superat l’assignatura.
 • No podran reavaluar una activitat o treball que no hagi estat prèviamenet avaluat. 
 • L’alumne que hagi superat l’assignatura, no podrà sol·licitar la reavaluació amb la finalitat de pujar nota.
 • La reavaluació consistirà en la presentació d’evidències que permetin recuperar les tasques suspeses.
 • Per optar a la reavaluació és imprescindible haver acomplert amb les condicions d’avaluació corresponents a l’assignatura.


La realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considerarà una irregularitat i com a tal serà qualificada amb un 0

 

 

Fonts d'informació bąsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

CARRETERO, M. (2007) Documentos de identidad. La construcción de la memoria histórica en un mundo global. Buenos Aires: Ed. Paidós/ Entornos‐2  EnllaƧ

CHORDA, F. (2004) De lo visible a lo virtual. Una metodología del análisis artístico. Barcelona: Anthropos.  EnllaƧ

HERNÁNDEZ, F‐X. (2002): Didáctica de las ciencias sociales, geografía e historia, Barcelona, Graó.  EnllaƧ

PRATS, J. (Coord.) (2011) Geografía e Historia. Didáctica y práctica docente. Barcelona: Ed. Graó  EnllaƧ

PRATS, J. (Coord.) (2011) Geografía e Historia. Investigación, Innovación y buenas prácticas. Barcelona: Ed. Graó  EnllaƧ

PRATS, J. (Coord.) (2011) Geografía, Historia y otras C. Sociales. Complementos de formación disciplinar Barcelona: Ed. Graó  EnllaƧ

PRATS. J. (2001). Enseñar Historia: Notas para una didáctica innovadora. Mérida: Junta de Extremadura.  EnllaƧ

SANTACANA, J. Y HERNÁNDEZ CARDONA, F.X. (1999) Enseñanza de la arqueología y la prehistoria. Lérida: Milenio  EnllaƧ

RECUERO,A. (1985) Historia del arte. Modelos de comentario y análisis crítico. Madrid: Ediciones de la Torre

  FORA DE DISTRIBUCIÓ

CCUC  EnllaƧ

SOBEJANO SOBEJANO, M.J. Y TORRES BRAVO, P.A. (2009) Enseñanza de la historia en secundaria. Historia para el presente y educación ciudadana. Madrid: Editorial TECNOS  EnllaƧ

TREPAT, C.‐A. RIVERO , P.(2010) Didáctica de la Historia y multimedia expositiva. Barcelona: Ed. Graó  EnllaƧ

TREPAT, C.‐A. (2002): El taller de la mirada. Una didáctica de la història de l’art. Lleida: Ed. Pagès.  EnllaƧ

TREPAT, C.A; COMES, P. (2005, 5à edició): El tiempo y el espacio en la didáctica de las Ciencias Sociales, Barcelona, Graó.  EnllaƧ

Gómez Carrasco,C; Ortuño Molina, J; Miralles Martínez, P. (2018) Enseñar las ciencias Sociales con métodos activos de aprendizaje. Reflexiones y propuestas a través de la indagación. Octaedro.

Capķtol

PRATS, J. Y SANTACANA, J. (1998) “Didáctica de las Ciencias Sociales” en: Enciclopedia general de la educación. Barcelona: Océano Grupo Editorial. Volumen Tercero  EnllaƧ

Revista

IBER. DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS GEOGRAFÍA E HISTORIA. Editorial Graò Barcelona: 1er número Julio de 1994. Trimestral  EnllaƧ

AULA. HISTORIA SOCIAL. Fundación Instituto de Historia Social UNED‐Valencia: 1er número Julio 1998. Semestral  EnllaƧ

IBER. Didàctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia. Ciències Sociales y perspectiva de género. Mujeres, historia y enseñanza. Número 103 abril, mayo y junio 2021.

Pągina web

HISTODIDACTICA: http://www.ub.es/histodidactica/  EnllaƧ

EDUCA HISTORIA: www.educahistoria.com  EnllaƧ