Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Gestió Ambiental

Codi de l'assignatura: 568140

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Ruiz Hernando

Departament: Departament d'Enginyeria Química i Química Analítica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Altres continguts

 

Recursos en línia per millorar les competències comunicatives en el discurs científic:

Cuina lingüística per a químics
http://www.ub.edu/sl/facultat/quimica

Vocabulari de química

http://www.ub.edu/ubterm/obres/quimica-vocabulari.xml

Vocabulari d’enginyeria química

http://www.ub.edu/ubterm/obres/enginyeria-quimica-vocabulari.xml

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

66

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial i no presencial

 

4

 

-  Sortida de camp

Presencial i no presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

44

 

 

Competències que es desenvolupen

 

 

Competències bàsiques

— Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests coneixements i judicis.

— Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

— Habilitats d’aprenentatge per continuar estudiant d’una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.

 

 

Competències generals

— Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d’expressar-se correctament oralment i per escrit, dominant el llenguatge especialitzat)

— Capacitat de treball en grup i en equips multidisciplinaris i internacionals

— Capacitat de formular solucions creatives als problemes plantejats que integrin els aspectes pertinents de responsabilitat social o ètica.

— Adaptabilitat, iniciativa, capacitat d’autoaprenentatge, autonomia, tolerància a la frustració, i intel·ligència emocional.

— Capacitat de localitzar, analitzar, prioritzar i integrar la informació.

 

 

Competències específiques

— Capacitat per conèixer i aplicar les metodologies d’avaluació ambiental.

— Capacitat de conèixer i aplicar les metodologies de gestió ambiental.

— Capacitat de conèixer i valorar les implicacions legals de les accions sobre el medi ambient.

— Capacitat per conèixer i aplicar els coneixements dels principis de desenvolupament sostenible.

— Capacitat per identificar, enunciar, analitzar i resoldre els problemes més comuns relacionats amb els efluents líquids i gasosos, els residus i els sòls contaminats.

— Capacitat per redactar, presentar i desenvolupar projectes, tècnics o de recerca, en l’àmbit de l’enginyeria ambiental.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer el llenguatge, els conceptes i els continguts bàsics relacionats amb la gestió ambiental.

— Tenir coneixement del marc legal relacionat amb el medi ambient i de la interpretació de la legislació i normativa bàsica en aquest camp.

— Conèixer els principis del dret ambiental.

— Conèixer els diferents tipus de contaminants i la seva interacció amb el medi i les persones.

— Tenir coneixement de la caracterització d’efluents aquosos i gasosos.

— Conèixer les metodologies d’avaluació de l’impacte ambiental.

— Conèixer els sistemes de gestió ambiental.

— Conèixer els conceptes generals sobre l’auditoria ambiental.

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber utilitzar les metodologies d’avaluació de l’impacte ambiental.

— Saber citar i analitzar normativa legal.

— Ser capaç de resoldre qüestions numèriques i no numèriques que denotin comprensió de mecanismes i conceptes bàsics relacionats amb la gestió ambiental.

— Consolidar la capacitat de síntesi i anàlisi, la capacitat d’ús de la bibliografia bàsica i d’altres fonts d’informació, incloses les eines informàtiques i també la legislació pròpies d’aquest camp.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Tenir les bases per a una cultura de respecte al medi ambient.

— Tenir una perspectiva professional i ètica de l’enginyeria ambiental.

— Esforçar-se a fer acuradament els treballs.

— Saber organitzar-se i planificar-se.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a la problemàtica i gestió ambiental

2. Legislació ambiental

3. Contaminants i els seus efectes en el medi ambient

4. Avaluació de l’impacte ambiental

5. Sistemes de gestió ambiental

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les activitats presencials consten, fonamentalment, de classes magistrals, on es desenvolupen els continguts de l’assignatura, i classes de caràcter més pràctic, on es busca una participació més activa dels estudiants, en les quals es resolen exercicis i es fan pràctiques amb ordinador. Aquestes classes pràctiques permeten aprofundir en algun dels aspectes desenvolupats a les classes de teoria. S’hi potencia també el treball en equip. A més, cada estudiant, ha d’assistir, juntament amb el professorat, a dues visites de plantes industrials de rellevància en l’àmbit de l’enginyeria ambiental.

Les activitats tutelades/dirigides consisteixen, d’una banda, a fer les activitats prèviament proposades, les quals es discuteixen a classe; i, d’altra banda, a participar en un fòrum de discussió sobre les visites que s’han dut a terme.

Finalment, el treball autònom ha de completar la tasca de l’alumne per assolir les competències i els objectius de l’aprenentatge, mitjançant l’estudi i les activitats proposades. El treball autònom inclou les hores d’estudi per preparar les avaluacions.

El material docent de l’assignatura està disponible al Campus Virtual de la UB, l’entorn d’aprenentatge en línia de la Universitat de Barcelona, que, a part de ser l’eina bàsica d’intercanvi d’informació, és també l’eina de comunicació fora de l’aula.

El grau de presencialitat de les activitats docents i avaluatives es pot veure modificat en funció de les restriccions derivades de la crisi sanitària. Qualsevol modificació serà oportunament informada a l’alumnat a través dels canals habituals. 

En la mesura del que sigui possible, s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada inclou:

— Una prova de síntesi parcial, a la meitat del semestre, que representa el 15 % de la qualificació final.

— L’entrega de les activitats proposades, que representen un 30 % de la qualificació final. Una d’aquestes activitats consisteix en un treball grupal que s’ha d’elaborar al llarg del curs i que inclou una presentació oral al final del semestre.

— Una prova de síntesi global, al final del semestre, i en la data fixada per la Comissió de Coordinació del Màster, que representa el 55 % restant de la qualificació final.

L’assignatura es considera superada quan la qualificació final sigui superior a 5 i la qualificació de cadascuna de les parts sigui superior a 4.

Fer les visites és condició necessària per superar l’assignatura.

L’assistència mínima perquè l’estudiant sigui avaluat és d’un 80 %.

 

Reavaluació (per a l’avaluació continuada)

Per acord de la Comissió de Coordinació del Màster, només es poden presentar a la reavaluació els estudiants que no hagin superat l’assignatura. A més, per presentar-se a la reavaluació és imprescindible haver fet les proves de síntesi i haver participat en els treballs d’avaluació continuada, tot i que no es requereix haver obtingut una nota mínima en l’avaluació. La reavaluació es fa un cop finalitzat el segon semestre, en la data fixada per la Comissió de Coordinació del Màster.

 

Avaluació única

Com a norma general, l’avaluació és continuada. Malgrat això, l’estudiant pot acollir-se a l’avaluació única utilitzant l’imprès que hi ha a tal efecte al web de la Facultat de Química i lliurant-lo convenientment emplenat i signat al professor de l’assignatura durant la primera setmana del semestre.

L’avaluació única consisteix en una prova de síntesi al final de semestre, que pot coincidir amb la prova final dels estudiants que optin per l’avaluació continuada, i proporciona el 95 % de la qualificació de l’assignatura. El 5 % restant correspon a les visites tècniques, que és condició necessària per superar l’assignatura.

L’assistència mínima perquè l’estudiant sigui avaluat és d’un 80 %.

 

Reavaluació (per a l’avaluació única)

Per acord de la Comissió de Coordinació del Màster, només es poden presentar a la reavaluació els estudiants que no hagin superat l’assignatura. Per presentar-se a la reavaluació és imprescindible haver fet la prova de síntesi al final del semestre i haver assistit a les visites tècniques, tot i que no es requereix haver obtingut una nota mínima en l’avaluació. La reavaluació es fa un cop finalitzat el segon semestre en la data fixada per la Comissió de Coordinació del Màster.