Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Tècniques de Caracterització

Codi de l'assignatura: 568141

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Montserrat Sofia Ferrer Garcia

Departament: Departament de Química Inorgànica i Orgànica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

(El grau de presencialitat es pot veure modificat en funció de les restriccions derivades de la crisi sanitària. Qualsevol modificació serà oportunament informada a través dels canals habituals.)

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autònom

60

 

 

Competències que es desenvolupen

 


Competències bàsiques
• Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.


Competències generals
•  Capacitat de resoldre casos pràctics i obtenir resultats.

 
Competències transversals
• Mostra d’autonomia, dinamisme i organització amb capacitat analítica i de síntesi, amb capacitat d’anàlisi crítica i amb capacitat de prospectiva.
• Capacitat d’autoavaluació i d’autocrítica constructiva.
• Capacitat d’aprendre per compte propi. Reconeixement de la necessitat de l’aprenentatge sempre i mostra d’una actitud activa per aconseguir-lo.

 
Competències específiques
•  Capacitat d’utilitzar les tècniques instrumentals d’estudi i caracterització de materials.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


• Adquirir coneixements específics en tècniques i metodologies de caracterització de compostos, sistemes químics, materials i superfícies.
• Interpretar correctament els espectres de substàncies senzilles.
• Deduir l’estructura de compostos senzills a partir de les seves dades espectroscòpiques.
• Valorar quina o quines tècniques són les més apropiades per resoldre un problema concret.
• Relacionar els conceptes teòrics amb la seva aplicació pràctica.
• Utilitzar de manera eficient els llibres de taules i altres fonts d’informació estructural.

 

Referits a habilitats, destreses


• Saber abordar un problema experimental concret de caracterització de compostos i materials.
• Ser capaç d’entendre les diferents maneres de caracteritzar l’estructura.
• Ser capaç de conèixer les tècniques experimentals principals que s’empren per a la caracterització.
• Ser capaç de comprendre sense dificultat el funcionament de les tècniques de caracterització principals.

 

Referits a actituds, valors i normes


• Mostrar una actitud positiva envers l’assignatura.
• Tenir curiositat envers els exemples pràctics que es vagin presentant durant l’assignatura.
• Saber organitzar-se i planificar bé la feina a fer durant el desenvolupament de l’assignatura.
• Ser capaç de fer servir la bibliografia recomanada per ampliar coneixements.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció

*  • Objectius de l’assignatura
• Conceptes bàsics

2. Tècniques de microscòpia i de difracció

*  • Microscòpies: visible, electròniques, de sonda pròxima
• Tècniques de difracció: de raigs X, d’electrons, de neutrons

3. Espectroscòpies

*  • Espectroscòpies de vibració
• Espectroscòpies electròniques
• Espectroscòpies de ressonància magnètica

4. Feixos d’ions. Calorimetria. Electroquímica

*  • Anàlisi amb feixos d’ions
• Calorimetries DSC/TG
• Voltametria i tècniques de polsos

5. Seminaris

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

• Classes magistrals presencials o no presencials.
• Seminaris.
• Aprenentatge basat en problemes.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 


• Resolució de diferents problemes pràctics proposats (40 % de la nota).
• Prova escrita sobre els aspectes teòrics i aplicats de les tècniques de l’assignatura (60 % de la nota).
 
Per poder optar a la reavaluació cal que el resultat de l’avaluació hagi estat com a mínim de 3,5.

 

Avaluació única


Per exercir el dret a l’avaluació única, cal omplir l’imprès que hi ha amb aquesta finalitat a la pàgina web de la Facultat i lliurar-lo al professor durant les dues primeres setmanes de curs.
 
L’avaluació única consisteix en una prova escrita sobre els principis de les tècniques i sobre els aspectes aplicats de l’assignatura.
 
Per poder optar a la reavaluació cal que el resultat de l’avaluació hagi estat com a mínim de 3,5.

 

 

Recursos en línia per millorar les competències comunicatives en el discurs científic

 


• Cuina lingüística per a químics, www.ub.edu/sl/facultat/quimica/
Vocabulari de química, http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/7802/7/quimica3.pdf
Vocabulari d’enginyeria química, www.ub.edu/sl/ca/alt/recursos/terminologia/enginyeria-quimica/lexic.html