Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Bases de Dades en Química

Codi de l'assignatura: 568142

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jordi Cirera Fernandez

Departament: Departament de Química Inorgànica i Orgànica

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

(El grau de presencialitat es pot veure modificat en funció de les restriccions derivades de la crisi sanitària. Qualsevol modificació serà oportunament informada a través dels canals habituals)

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

4

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial i no presencial

 

26

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 


Competències generals
• Capacitat de consultar la bibliografia científica, les bases de dades i patents, i la legislació vigent.
• Capacitat de concebre i dissenyar un procés de recerca.
 
Competències transversals
• Mostra d’experiència en l’ús del programari apropiat, tant genèric com específic, de la química de materials aplicada.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Conèixer les principals bases de dades estructurals químiques i els seus àmbits d’aplicació.
 Principi de correlació estructural i de relacions estructura-propietat.
 Utilització de mesures contínues de forma i de simetria en l’anàlisi estereoquímica.


 

Referits a habilitats, destreses

• Adquirir experiència en el plantejament de diversos tipus de cerques: bibliogràfica, cristal·logràfica, d’enllaç químic, estereoquímica.


 

 

Blocs temàtics

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Tot el curs es fa in situ, en un lloc de treball informatitzat de l’aula informàtica, amb accés directe a les bases de dades estructurals. L’aprenentatge es fa mitjançant treball personal guiat pel professorat sobre cada base de dades, introduint progressivament els diferents elements d’informació i criteris de cerca.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

• Estudi de casos pràctics que s’han de resoldre durant les sessions de l’assignatura (15 %).

• Entrega de treballs relacionats amb les diferents bases de dades utilitzades (30 %).

• Assistència i participació en les sessions (15 %).

• Projecte d’estudi estructural i presentació d’una breu memòria (40 %).

 

Avaluació única

Ateses les característiques pràctiques de l’assignatura, no hi ha ni avaluació única ni reavaluació.