Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Laboratori Integrat

Codi de l'assignatura: 568144

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jordi Ignes Mullol

Departament: Departament de Ciència de Materials i Química Física

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

(El grau de presencialitat es pot veure modificat en funció de les restriccions derivades de la crisi sanitària. Qualsevol modificació serà oportunament informada a través dels canals habituals.)

 

-  Tutorització per grups

Presencial i no presencial

 

2

 

(Preparació prèvia de les pràctiques)

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

20

 

-  Pràctiques orals comunicatives

Presencial i no presencial

 

4

 

(Presentacions orals de les pràctiques)

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

4

 

(Exposició de tècniques experimentals dels CCiT)

Treball tutelat/dirigit

24

Aprenentatge autònom

21

 

 

Competències que es desenvolupen

 


Competències bàsiques

• Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.
• Habilitats d’aprenentatge que permetin als estudiants continuar estudiant d’una forma que ha de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

 


Competències generals

• Capacitat de resoldre casos pràctics i obtenir resultats.
• Capacitat d’utilitzar les tècniques experimentals pròpies de l’àmbit de la química de materials aplicada.
• Capacitat de consultar la bibliografia científica, les bases de dades i patents, i la legislació vigent.

 


Competències transversals
 
• Mostra d’autonomia, dinamisme i organització amb capacitat analítica i de síntesi, amb capacitat d’anàlisi crítica i amb capacitat de prospectiva.
• Capacitat d’autoavaluació i d’autocrítica constructiva.
• Capacitat d’aprendre per compte propi. Reconeixement de la necessitat de l’aprenentatge al llarg de la vida i mostra d’una actitud activa per aconseguir-lo.
• Mostra d’experiència en l’ús del programari apropiat, tant genèric com específic de la química de materials aplicada.
• Capacitat d’analitzar documents científics en anglès.

 


Competències específiques
 
• Mostra de coneixements dels mètodes de síntesi i caracterització dels diferents tipus de materials.
• Capacitat d’utilitzar les tècniques instrumentals d’estudi i caracterització de materials.
• Capacitat de treball en el laboratori químic seguint la normativa de seguretat, higiene i gestió de residus.
• Capacitat de treball en el laboratori seguint les mesures de gestió de qualitat.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


•  Estar familiaritzat amb un ampli ventall de tècniques per fabricar i analitzar materials avançats.

 

Referits a habilitats, destreses


• Gestionar i analitzar la informació recollida en les bases de dades.
• Abordar un problema experimental concret de síntesi i caracterització de compostos i materials.
• Identificar, organitzar, planificar i presentar els resultats del treball desenvolupat en un laboratori integrat.
• Adquirir les destreses necessàries per a tasques d’R+D+I.

 

Referits a actituds, valors i normes


• Mostrar una actitud positiva vers l’assignatura.
• Analitzar de manera crítica els resultats obtinguts.
• Desenvolupar-se correctament en un laboratori.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Materials tous i autoassemblats

2. Nanoestructures

3. Materials funcionals

4. Materials organometàl·lics

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


El mètode docent es basa en una única activitat de pràctiques al laboratori de l’assignatura. El professorat assigna les pràctiques que s’han de fer i que il·lustren diferents aspectes de la síntesi i caracterització de materials avançats, potenciant la utilització de tècniques estudiades en les assignatures obligatòries Tècniques de Caracterització i Bases de Dades en Química.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació de l’assignatura es basa en els aspectes següents:

• Preparació de les pràctiques. Prèvia a la pràctica assignada, s’ha de llegir el guió i el material suplementari assignat pel professorat, preparar i planificar el treball al laboratori i fer els càlculs necessaris per iniciar el treball experimental. Aquesta tasca es fa, fonamentalment, de forma no presencial. El material didàctic s’ofereix exclusivament en llengua anglesa. Presentació del mapa conceptual.

• Treball en el laboratori. Durant el desenvolupament de les pràctiques, el professorat valora l’actitud al laboratori vers l’assignatura i fa un seguiment del treball. Els resultats es discuteixen amb el professorat, el qual pot assignar noves tasques relacionades amb la pràctica. Tot el treball experimental ha de quedar adequadament reflectit en la llibreta de laboratori.

• Presentació dels resultats. Un cop es dona per acabat el treball experimental, es prepara un informe on es recullen els resultats més importants i les conclusions a les quals s’ha arribat, que han d’estar correctament basades en dades recollides en la llibreta de laboratori.

• Presentació oral. Al final del període de pràctiques es duu a terme la presentació oral de les diferents pràctiques. La presentació és pública i es valora la participació i la discussió de tot l’alumnat.

 

La qualificació global de l’assignatura s’obté a partir de la nota de laboratori, que inclou la preparació, l’execució i la discussió de les pràctiques (60 % del total), i de la presentació dels resultats, que inclou un informe escrit i una presentació oral (40 % del total).

Atès el caràcter de l’assignatura, no hi ha reavaluació.

 

Avaluació única

En tractar-se d’una assignatura experimental, no hi ha avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Text electrònic

Recursos en línia per millorar les competències comunicatives en el discurs científic:

Cuina lingüística per a químics  Enllaç
Vocabulari de química  Enllaç
Vocabulari d’enginyeria química  Enllaç