Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Química Aplicada

Codi de l'assignatura: 568145

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Irene Garcia Cano

Departament: Departament de Química Inorgànica i Orgànica

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

26

 

-  Sortida de camp

Presencial

 

4

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències bàsiques i generals
• Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma que ha de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

 

Competències generals
• Capacitat de resoldre casos pràctics i obtenir resultats.

• Capacitat d’elaborar informes, presentacions i publicacions científiques.

 

Competències transversals
• Mostra d’autonomia, dinamisme i organització amb capacitat analítica i de síntesi, amb capacitat d’anàlisi crítica i amb capacitat de prospectiva.

 


• Capacitat d’autoavaluació i d’autocrítica constructiva.

 


• Capacitat d’aprendre per compte propi. Reconeixement de la necessitat de l’aprenentatge sempre i mostra d’una actitud activa per aconseguir-lo.

 


• Capacitat d’analitzar documents científics en anglès.

 

Competències específiques
• Mostra de coneixements dels mètodes de síntesi i caracterització dels diferents tipus de materials.

 


• Coneixement de les aplicacions dels materials en els diferents àmbits industrials.

 


• Capacitat de dissenyar materials específics per a energia i medi ambient.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


Referits a coneixements

 

• Adquirir els coneixements específics dels productes químics i les seves aplicacions a les indústries química, metal·lúrgica, agroalimentària, cosmètica i farmacèutica.

 


• Adquirir els coneixements específics dels compostos químics i les seves aplicacions en energia i medi ambient.

 


• Familiaritzar-se amb els diferents processos químics d’àmbit industrial i mediambiental.

 


• Conèixer alguns dels exemples de compostos químics i materials que més fàcilment es poden trobar en la vida diària.

 


Referits a habilitats, destreses

 


• Comprendre i saber sintetitzar els casos pràctics d’aplicació dels productes químics en diferents àmbits.

 


• Saber buscar i organitzar la informació relacionada amb la matèria en fonts primàries i secundàries.

 


• Saber presentar els resultats d’un treball de manera esquemàtica, tant de forma escrita com de forma oral.

 


Referits a actituds, valors i normes

 


• Tenir curiositat envers els exemples pràctics que es vagin presentant durant l’assignatura.

 


• Saber organitzar-se i planificar bé la feina a fer durant el desenvolupament de l’assignatura.

 


• Ser capaç de fer servir la bibliografia recomanada per ampliar coneixements.

 

Referits a actituds, valors i normes


• Mostrar una actitud positiva envers l’assignatura.

 

 

Blocs temàtics

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El professorat facilita l’adquisició dels coneixements i l’assoliment de competències proporcionant els recursos necessaris i estimulant el procés d’aprenentatge mitjançant un seguiment continuat tant durant el període presencial com en el temps del treball dirigit.

El curs es desenvolupa mitjançant classes presencials d’exposició dels continguts teòrics necessaris. Per al seguiment de les classes i, a banda dels llibres de text recomanats, es faciliten, mitjançant el Campus Virtual, documents elaborats especialment per a cadascun dels temes en el cas que sigui necessari. Tant les classes de teoria com els seminaris poden  ser  eventualment  retransmeses  online  en  el cas que l’aforament no permeti la presència de tots els estudiants i l’aula disposi dels mecanismes tècnics. A més, en cas que l’aforament no permeti la presència de tots els estudiants a l’aula es  plantejaran activitats  formatives   online   i síncrones   que   consistiran   en   la distribució/presentació  de  determinats  continguts  teòrics combinades  amb sessions presencials  de  desenvolupament/aplicació/problemes/exercicis/seminaris  en  grups reduïts i a l’aula assignada.

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

  • Es faran dues proves escrites en horari de classe; cada una d’elles tindrà un pes d’un 40% en la nota final de l’assignatura. Les dates i els blocs temàtics que abarcaran cada una d’elles es comunicaran el primer dia de classe.
  • El 20% restant de la qualificació final correspondrà a la presentación d’informes corresponents a visites de fabriques. En el cas de que la situación sanitària o altres factors externs impedissin aqeustes visites, aquest 20% de la nota final es repartiría entre les proves escrites mencionades a l’apartat anterior, de manera que cada una d’elles passaria a tenir un pes del 50% en la qualificació final.

 

Avaluació única

Els coneixements assolits s’avaluen mitjançant una prova de síntesi escrita al final del semestre que proporciona el 100 % de la qualificació de l’assignatura.

Per exercir el dret a l’avaluació única, cal omplir l’imprès que hi ha amb aquesta finalitat a la pàgina web de la Facultat i lliurar-lo al professorat durant les dues primeres setmanes de curs.

 

Reavaluació

En cas que la qualificació final obtinguda com a resultat de l’avaluació continuada o bé de l’única sigui com a mínim de 3,5, es pot optar per presentar-se a una reavaluació, que consisteix en una prova de síntesi escrita i que es fa els períodes marcats pels professors de l’assignatura.

 

 

Recursos en línia per millorar les competències comunicatives en el discurs científic

 


• Cuina lingüística per a químics, www.ub.edu/sl/facultat/quimica/
• Vocabulari de química, http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/7802/7/quimica3.pdf
• Vocabulari d’enginyeria química, www.ub.edu/sl/ca/alt/recursos/terminologia/enginyeria-quimica/lexic.html