Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Enginyeria del Tractament d'Aigües

Codi de l'assignatura: 568146

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Joan Dosta Parras

Departament: Departament d'Enginyeria Química i Química Analítica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Altres continguts

 

Recursos en línia per millorar les competències comunicatives en el discurs científic:

Cuina lingüística per a químics
http://www.ub.edu/sl/facultat/quimica/

Vocabulari de química
http://www.ub.edu/ubterm/obres/quimica-vocabulari.xml

Vocabulari d’enginyeria química
http://www.ub.edu/ubterm/obres/enginyeria-quimica-vocabulari.xml

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

66

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

56

 

-  Sortida de camp

Presencial i no presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

44

 

 

Recomanacions

 

Per cursar l’assignatura, es recomana que l’alumne conegui i sigui capaç d’aplicar els conceptes següents en el context d’un sistema de tractament:

— Balanços de matèria, energia i quantitat de moviment.
— Enginyeria de la reacció química: estequiometria, cinètica i entalpia de reacció.
— Operacions de separació.
— Conceptes generals dels principals tractaments d’aigües residuals.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

 

Competències bàsiques

— Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests coneixements i judicis.

— Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

— Habilitats d’aprenentatge per continuar estudiant d’una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències generals

— Capacitat de parlar bé en públic.

— Capacitat comunicativa (capacitat per comprendre i expressar-se correctament de manera oral i escrita, dominant el llenguatge especialitzat).

— Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat (capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visió global i d’aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de prendre decisions i d’adaptar-se a noves situacions).

— Capacitat de treball en grup i en equips multidisciplinaris i internacionals.

— Capacitat per formular solucions creatives als problemes plantejats que integrin els aspectes pertinents de responsabilitat social o ètica.

— Adaptabilitat, iniciativa, capacitat d’autoaprenentatge, autonomia, tolerància a la frustració, i intel·ligència emocional.

— Capacitat per localitzar, analitzar, prioritzar i integrar la informació.

 

Competències específiques

— Capacitat per caracteritzar i avaluar la incidència sobre el medi dels diferents tipus de contaminants.

— Capacitat per identificar, enunciar, analitzar i resoldre els problemes més comuns relacionats amb els efluents líquids i gasosos, els residus i els sòls contaminats.

— Capacitat per interpretar i correlacionar l’evolució de diferents variables d’operació d’un procés de tractament de residus i d’efluents líquids o gasosos.

— Capacitat per proposar i seleccionar les tecnologies més convenients, ateses les característiques dels residus, els sòls i els efluents aquosos i gasosos.

— Capacitat per dissenyar i fer funcionar de forma òptima instal·lacions i serveis de plantes de tractament de residus i d’efluents aquosos i gasosos.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer de manera general la problemàtica ambiental referent a l’aigua i les tecnologies disponibles per resoldre-la.

— Conèixer la incidència sobre el medi d’un determinat tipus de contaminant.

— Tenir una idea clara dels principis de funcionament i del dimensionament bàsic d’aquestes tecnologies.

— Avaluar quantitativament el percentatge de reducció de la concentració d’un determinat contaminant en el medi aquós, donades les característiques d’una aigua residual i un sistema de tractament determinats.

— Tenir una perspectiva real i actual de la implantació d’aquests tipus de tractaments d’aigües a través de les visites a empreses.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Caracterització d’aigües i aigües residuals per al seu tractament, reutilització o potabilització

2. Tractaments físics i fisicoquímics

3. Tractaments biològics

4. Altres tractaments: tractaments químics, tractaments amb membranes i tractaments de desinfecció

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— La metodologia de l’assignatura s’ha dissenyat considerant la possible heterogeneïtat en la formació prèvia dels estudiants, l’amplitud i les característiques del temari a desenvolupar i la disponibilitat de temps per a l’aprenentatge.

— La metodologia bàsica d’aquesta assignatura en les hores presencials és la classe teoricopràctica, tant per explicar els conceptes necessaris com per resoldre problemes relacionats amb l’assignatura. A la classe s’intenta motivar la participació de l’estudiant mitjançant la formulació de preguntes concretes sobre el que s’està explicant i la resolució de problemes. Aquestes classes teoricopràctiques poden ser eventualment retransmeses online en el cas que l’aforament no permeti la presència de tots els estudiants i l’aula disposi dels mecanismes tècnics.

— Les classes teoricopràctiques es complementen amb les activitats dirigides de curta durada, de forma individual o en grup, que es proposen al llarg del curs. Una d’aquestes proves consisteix a cercar un article internacional recent sobre algun aspecte concret de l’assignatura, preparar una presentació tipus pòster basat en aquest document i fer-ne una presentació oral curta a la resta de companys.

— A meitat del curs es fa una de prova de síntesi intermèdia i a final de semestre una prova de síntesi global.

— Al llarg del curs es proposen una sèrie de visites a empreses de tractament d’aigües, de les quals cada alumne ha d’assistir obligatòriament a un mínim de dues. D’aquestes visites, cal fer-ne un informe curt. Les visites tècniques es poden veure afectades per possibles restriccions d’accés per part de les entitats visitades en funció de l’evolució la situació sanitària. En cas que no sigui possible fer les visites presencialment, es buscaran alternatives per fer-la virtualment.

— En la mesura del possible, algunes lliçons del curs les imparteixen professors d’altres universitats europees i/o professionals de la indústria que es trobin íntimament relacionats amb la matèria de l’assignatura.

— El treball autònom ha de completar la tasca de l’alumne per assolir les competències i objectius de l’aprenentatge, mitjançant l’estudi i la resolució d’exercicis i problemes. El treball autònom inclou les hores d’estudi per preparar les avaluacions.

— En la mesura del que sigui possible, s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura.

— Durant el curs, el material docent de l’assignatura estarà disponible al Campus Virtual de la UB, l’entorn d’aprenentatge en línia de la Universitat de Barcelona, que, a part de ser l’eina bàsica d’intercanvi d’informació, és també l’eina de comunicació fora l’aula.

— El grau de presencialitat de les activitats docents i avaluatives es pot veure modificat en funció de les restriccions derivades de la crisi sanitària. Qualsevol modificació serà oportunament informada a l’alumnat a través dels canals habituals.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Per poder optar a l’avaluació continuada és necessària l’assistència a un mínim del 80 % de les classes programades, assistir a les visites tècniques proposades, fer totes les proves de síntesi que es proposin i lliurar els treballs o informes requerits al llarg del curs. Per a l’avaluació continuada es tenen en compte els resultats de la prova de síntesi intermèdia (15 %) i la prova de síntesi final (60 %), l’informe de visita (10 %) i els treballs dirigits que inclouen una presentació oral (15 %) tal com indica l’expressió següent:

Qualificació final = 0,60 · NPSG + 0,15 · NPSI + 0,10 · NIV + 0,15 · NTPO

Totes les qualificacions es donen sobre 100 punts.

NPSG: nota de la prova de síntesi global
NPSI: nota de la prova de síntesi intermèdia
NIV: nota dels informes de visites
NTPO: nota dels treballs dirigits que inclouen una presentació oral

L’assignatura es considera superada quan la qualificació de cadascun dels apartats superi la nota de 40 i la qualificació final superi la nota de 50.


Reavaluació

Per acord de la Comissió de Coordinació del Màster, només es poden presentar a la reavaluació els estudiants que no hagin superat l’assignatura. A més, per presentar-s’hi és imprescindible haver fet les proves de síntesi i haver participat en els treballs d’avaluació continuada, tot i que no es requereix haver obtingut una nota mínima en l’avaluació continuada. La reavaluació es fa un cop finalitzat el segon semestre en la data aprovada per la Comissió de Coordinació del Màster.

 

Avaluació única

Per acollir-se a l’avaluació única, cal que l’alumne ho sol·liciti abans de la primera prova d’avaluació continuada mitjançant l’imprès que hi ha a tal efecte al web de la Facultat de Química de la Universitat de Barcelona.

A l’avaluació única s’ha de fer una prova escrita al final de semestre, que pot coincidir amb la prova final de síntesi final dels alumnes que optin per l’avaluació continuada. Aquesta prova escrita subministra el 75 % de la nota final, però cal fer també les dues visites tècniques (amb l’informe corresponent, 10 % de la nota final) i els treballs dirigits que inclouen una presentació oral (15 % de la nota final).

 

Reavaluació

Per acord de la Comissió de Coordinació del Màster, només es poden presentar a la reavaluació els estudiants que no hagin superat l’assignatura. A més, per presentar-se a la reavaluació és imprescindible haver fet les proves de síntesi i els treballs i informes demanats per accedir a l’avaluació única, tot i que no es requereix haver obtingut una nota mínima. La reavaluació es fa un cop finalitzat el segon semestre en la data aprovada per la Comissió de Coordinació del Màster.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

HENZE, M., VAN LOOSDRECHT, M.C.M., EKAMA, G.A., BRDJANOVIC, D. (Editors) 

Biological wastewater treatment : principles, modelling, and design.

London : IWA Pub., 2008

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1899035*  Enllaç

   GRADY, C. P. LESLIE ; DAIGGER, GLEN T. ; LIM, HENRY C. Biological wastewater treatment. 3rd ed. Boca Raton, Fl. : CRC Press, cop. 2011.  Enllaç

    HAMMER, M. .J. Water and wastewater technology.

   
4th ed. Upper Saddle River : Prentice Hall, cop. 2001

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1492846*  Enllaç

    LIN, SHUNDAR. Water and wastewater calculations

    manual.
2nd ed. New York : McGraw-Hill, 2007

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b2041180*  Enllaç

   MARTÍ DEULOFEU, J.M. Stenco water treatment -

   Tratamientos de aguas
[etc]. 2a ed. Barcelona :

    Stenco, 2003

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1453648*  Enllaç

   Wastewater engineering : treatment and reuse/ Metcalf & Eddy, Inc.

   4th ed. Boston : McGraw-Hill Higher Education,

    cop. 2003

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1702740*  Enllaç

Water treatment handbook / Degrémont

Lavoisier, cop. 1991 (6th edition). 2 volums

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1253701*  Enllaç

FERRER POLO, J.; SECO TORRECILLAS, A. Tratamientos biológicos de aguas residuales. 3a ed, Editorial Universidad Politécnica de Valencia, 2018  Enllaç

MATA ÁLVAREZ, J. Digestió anaeròbica de residus sòlids urbans. Diputació de Barcelona. Àrea de Medi Ambient, 2002  Enllaç