Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Seminaris de Química Aplicada

Codi de l'assignatura: 568147

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Arnald Grabulosa Rodriguez

Departament: Departament de Química Inorgànica i Orgànica

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

(El grau de presencialitat es pot veure modificat en funció de les restriccions derivades de la crisi sanitària. Qualsevol modificació serà oportunament informada a través dels canals habituals.)

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

30

 

(18 seminaris d?especialistes en química aplicada de materials.)

Treball tutelat/dirigit

20

(Consisteix en la preparació dels resums sobre els seminaris.)

Aprenentatge autònom

25

(S'han de dedicar les hores corresponents al treball autònom a completar la informació dels temes dels seminaris per fer els resums.)

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències bàsiques
• Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma que ha de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

 

Competències generals

• Capacitat d’elaborar informes, presentacions i publicacions científiques.

 

Competències transversals

• Mostra d’autonomia, dinamisme i organització amb capacitat analítica i de síntesi, amb capacitat d’anàlisi crítica i amb capacitat de prospectiva.
• Capacitat d’autoavaluació i d’autocrítica constructiva.

• Capacitat d’aprendre per compte propi. Reconeixement de la necessitat de l’aprenentatge sempre i mostra d’una actitud activa per aconseguir-lo.
• Capacitat d’analitzar documents cientificotècnics en anglès.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Adquirir coneixements pràctics sobre els usos i l’aplicabilitat de les substàncies químiques i dels materials en la producció i l’emmagatzemament de l’energia, nous compostos per a aplicacions en catàlisi, sistemes amb propietats físiques (conductivitat i magnetisme), polímers, biomaterials i materials nanoestructurats.
• Adquirir coneixements pràctics sobre els processos associats a la recerca, el desenvolupament i la innovació de nous materials.
• Adquirir coneixements sobre els principals àmbits en què actualment es fa recerca de nous compostos químics.
• Adquirir coneixements pràctics sobre les tècniques utilitzades en la caracterització dels compostos químics i dels materials.


Referits a habilitats

• Saber aplicar els coneixements adquirits a la resolució de problemes pràctics, tot emprant les tècniques i els mètodes més idonis.
• Saber aplicar els coneixements adquirits a la resolució de problemàtiques sorgides en la recerca i la innovació de nous compostos químics.
• Tenir capacitat per al raonament deductiu, analític i sintètic.

 

Referits a actituds, valors i normes

• Mostrar una actitud crítica davant els continguts de l’assignatura.
• Saber organitzar-se i planificar. Mostrar capacitat d’ampliar, a través de la bibliografia, els coneixements adquirits.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Seminaris impartits per especialistes en el camp de la química aplicada de materials

*  L’assignatura consta d’un cicle de seminaris referents a la recerca, el desenvolupament i la innovació de compostos químics i materials.

Aquests seminaris, d’aproximadament una hora de duració, els imparteixen especialistes amb una  solvència acreditada en l’àmbit de la recerca en química aplicada i en l’obtenció i caracterització de substàncies químiques i materials. Els seminaris es desenvolupen en alguns dels temes següents:

• Síntesi i caracterització de materials nanoestructurats.

• Substàncies químiques i materials emprats en la producció i l’emmagatzematge d’energia, la conservació i la millora del medi i la sostenibilitat.

• Substàncies químiques i materials emprats en les biociències i les biotecnologies, així com en l’àmbit agroalimentari, la biofarmàcia i la biomedicina.

• Síntesi i caracterització de substàncies químiques i materials emprats en processos industrials i catàlisi.

• Propietats electroquímiques, fotoquímiques i físiques (magnètiques i elèctriques) de compostos químics.

• Modelització i simulació de l’estructura electrònica i les propietats de compostos químics.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


L’assignatura consta de seminaris a través dels quals es poden adquirir els coneixements referents a la recerca, el desenvolupament i la innovació de compostos químics i materials.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Cada estudiant ha de presentar almenys 18 informes dels seminaris impartits al llarg del curs.

 

Avaluació única

Atès el caràcter, aquesta assignatura no té avaluació única ni reavaluació.

 

 

Altres continguts

 

Recursos en línia per millorar les competències comunicatives en el discurs científic:

Cuina lingüística per a químics, www.ub.edu/sl/facultat/quimica/

Vocabulari de química, http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/7802/7/quimica3.pdf

Vocabulari d’enginyeria química, www.ub.edu/sl/ca/alt/recursos/terminologia/enginyeria-quimica/lexic.html