Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Treball Final de Màster

Codi de l'assignatura: 568149

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Gabriel Aullon Lopez

Departament: Departament de Química Inorgànica i Orgànica

crèdits: 18

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 450

 

Activitats presencials i/o no presencials

300

(El grau de presencialitat es pot veure modificat en funció de les restriccions derivades de la crisi sanitària. Qualsevol modificació serà oportunament informada a través dels canals habituals.)

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

300

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

100

 

 

Recomanacions

 


Cal inscriure’s i participar en la Jornada sobre Prevenció de Riscos en els Laboratoris de Recerca de la UB, que té lloc dues vegades l’any (febrer i octubre) durant un matí.

 

 

Competències que es desenvolupen

 


Competències bàsiques i generals
 
• Adquisició de coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.
• Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.
• Capacitat de comunicar les conclusions, els coneixements i les raons últimes que els sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.
• Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma que ha de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
• Capacitat de resoldre casos pràctics i obtenir resultats.
• Capacitat de consultar la bibliografia científica, les bases de dades i patents, i la legislació vigent.
• Capacitat d’elaborar informes, presentacions i publicacions científiques.
• Capacitat de concebre i dissenyar un procés de recerca.
 

Competències transversals

• Mostra d’autonomia, dinamisme i organització amb capacitat analítica i de síntesi, amb capacitat d’anàlisi crítica i amb capacitat de prospectiva.
• Capacitat d’autoavaluació i d’autocrítica constructiva.
• Capacitat d’aprendre per compte propi. Reconeixement de la necessitat de l’aprenentatge al llarg de la vida i mostra d’una actitud activa per aconseguir-lo.
• Coneixement de les innovacions del propi camp professional i saber analitzar les tendències de futur.
• Capacitat d’innovar, tant per donar resposta a les noves circumstàncies o nous sistemes organitzatius com per permetre optimitzar el procés productiu.
• Capacitat de comunicar-se de forma efectiva, clara i concisa, oralment i per escrit, mitjançant presentacions amb els suports pertinents, adequant l’estil i el contingut del llenguatge a l’interlocutor o a l’auditori.
• Capacitat de treballar en equip i d’adaptar-se a equips multidisciplinaris i internacionals a diferents escales.
• Mostra d’experiència en l’ús del programari apropiat, tant genèric com específic de la química de materials aplicada.
• Capacitat d’analitzar documents cientificotècnics en anglès.

Competències específiques

• Capacitat d’utilitzar les tècniques instrumentals d’estudi i caracterització de materials.
• Capacitat de treballar amb autonomia en la pràctica diària de la recerca experimental.
• Capacitat de treball en el laboratori químic seguint la normativa de seguretat, higiene i gestió de residus.
• Capacitat de treball en el laboratori seguint les mesures de gestió de qualitat.
 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


L’objectiu de Treball Final de Màster (TFM) és aplicar els coneixements teòrics i de laboratori adquirits a la resolució d’un tema determinat.

• Identificar, organitzar, planificar i presentar resultats.
• Defensar sòlidament els punts de vista personals a partir dels coneixements científics ben fonamentats de la química de materials aplicada.
• Destresa en l’elaboració d’informes científics, ben estructurats i ben redactats així com en la presentació oral del treball.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Treball Final de Màster

*  Ateses les característiques de Treball Final de Màster no es pot definir un temari com en el cas de les assignatures teòriques o pràctiques.


Es duu a terme un treball original individual que consisteix en la iniciació a la recerca en els laboratoris dels grups de recerca de les seccions departamentals de Química Inorgànica, Química Física o Ciència i Enginyeria de Materials, sota la supervisió d’un professor del mateix grup, a mesura que s’adquireix progressivament autonomia en el treball. Finalment, es prepara una memòria on es recull el treball dut a terme, i se’n fa la presentació pública davant una comissió.

2. TFM extern

*  Així mateix, els alumnes que realitzin el TFM fora de la UB mitjançant un conveni de pràctiques externes, han d’enviar un pla de treball i realizar tutories de seguiment.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

S’han d’aplicar tots els coneixements adquirits durant els estudis incloent-hi l’ús de fonts bibliogràfiques, procediments experimentals, tècniques de caracterització i de determinació de propietats que siguin necessàries per al treball de l’estudiant dins d’un grup de recerca amb el suport d’un professor tutor, que ha d’incentivar al màxim l’autonomia. Tot el treball dut a terme i els resultats assolits es presenten per escrit en una memòria i es defensen davant la Comissió Avaluadora.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

La Comissió Avaluadora, que està formada per dos membres i és nomenada per la Comissió de Màster, avalua el Treball Final de Màster segons:

• L’informe del tutor que certifica que el procés d’aprenentatge i els objectius definits inicialment s’han assolit satisfactòriament (20 %).

• La qualitat de la memòria escrita en format article segons el model descrit a: www.ub.edu/estudis/mastersuniversitaris/quimicamaterials. Es valora la quantitat i qualitat del treball que s’hi exposa (20 %), i la qualitat formal del text (20 %) (es tenen en compte la capacitat de síntesi, la claredat i la correspondència entre els objectius proposats i les conclusions).

• La defensa pública del TFM consta d’una presentació oral d’una durada màxima de vint minuts, seguida d’un torn de preguntes de la Comissió Avaluadora fins a un màxim de vint minuts més. La Comissió té en compte el contingut i la claredat de l’exposició i el domini dels suports emprats (20 %), i el rigor i l’adequació de les respostes donades (20 %).

 

Avaluació única

Ateses les característiques del Treball Final de Màster no hi ha possibilitat d’avaluació única ni de reavaluació.

 

 

Recursos en línia per millorar les competències comunicatives en el discurs científic

 

Cuina lingüística per a químics, www.ub.edu/sl/facultat/quimica/

Vocabulari de química, http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/7802/7/quimica3.pdf

Vocabulari d’enginyeria química, www.ub.edu/sl/ca/alt/recursos/terminologia/enginyeria-quimica/lexic.html

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Norma

En cada cas, el professor tutor recomana la bibliografia específica necessària per fer el treball.