Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Química i Materials en Energia Alternativa

Codi de l'assignatura: 568150

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Narciso Homs Marti

Departament: Departament de Química Inorgànica i Orgànica

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Recursos en línia per millorar les competències comunicatives en el discurs científic

 

Cuina lingüística per a químics, www.ub.edu/sl/facultat/quimica/

Vocabulari de química, http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/7802/7/quimica3.pdf

Vocabulari d’enginyeria química, www.ub.edu/sl/ca/alt/recursos/terminologia/enginyeria-quimica/lexic.html

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

20

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 


Generals
• Capacitat de resoldre casos pràctics i obtenir resultats.
• Capacitat d’utilitzar les tècniques experimentals pròpies de l’àmbit de la química de materials aplicada.
• Capacitat de consultar la bibliografia científica, les bases de dades i patents, i la legislació vigent.
• Capacitat d’elaborar informes, presentacions i publicacions científiques.
• Capacitat de concebre i dissenyar un procés de recerca.
 
Transversals
• Mostra d’autonomia, dinamisme i organització amb capacitat analítica i de síntesi, amb capacitat d’anàlisi crítica i amb capacitat de prospectiva.
• Capacitat d’autoavaluació i d’autocrítica constructiva.
• Capacitat d’aprendre per compte propi. Reconeixement de la necessitat de l’aprenentatge al llarg de la vida i mostra d’una actitud activa per aconseguir-lo.
• Capacitat d’analitzar documents científics en anglès.
• Capacitat de treballar en equip i d’adaptar-se a equips multidisciplinaris i internacionals a diferents escales.
• Mostra d’experiència en l’ús del programari apropiat, tant genèric com específic, de la química de materials aplicada.
• Capacitat d’analitzar documents cientificotècnics en anglès.
 
Específiques
• Capacitat d’interrelacionar l’estructura, la composició i la propietat dels materials.
• Capacitat de dissenyar materials específics per a energia i medi ambient.
• Capacitat de treballar amb autonomia en la pràctica diària de la recerca experimental.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


• Adquirir coneixements en energies alternatives.
• Adquirir coneixements sobre la química involucrada en el desenvolupament d’energies alternatives.
• Adquirir coneixements sobre els materials emprats en el desenvolupament d’energies alternatives.

 

Referits a habilitats, destreses

• Treballar en grup en la preparació de treballs tutoritzats.
• Cercar i sintetitzar informació bibliogràfica dins l’àmbit de la ciència i la tecnologia.
• Exposar en públic treballs desenvolupats tant de forma individual com en grup.

 

Referits a actituds, valors i normes


• Mostrar una actitud crítica davant l’assignatura.
• Mostrar una actitud positiva davant les activitats de l’assignatura.
• Saber organitzar-se i planificar-se.
• Tenir la capacitat d’ampliar els coneixements obtinguts a través de la bibliografia o de qualsevol altre mitjà.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Hidrogen: producció, usos i emmagatzematge

*  1.1. Matèries primeres i processos d’obtenció
1.2. Vector energètic
1.3. Materials i tecnologies per a l’emmagatzematge

2. Piles de combustible: fonaments i aplicacions

*  2.1. Classificació i aplicacions mòbils i estacionàries
2.2. Electròlits i elèctrodes
2.3. Paràmetres de rendiment i eficiència

3. Combustibles sintètics i biocombustibles

*  3.1 Processos per produir combustibles sintètics
3.2 Biocarburants de nova generació
3.3 Biogàs, biodièsel i bioetanol

4. Fotoenergia. Energia solar

*  4.1 Energia termosolar
4.2 Energia fotovoltaica

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

• Activitats presencials: les activitats presencials consisteixen en classes magistrals amb la presentació i el desenvolupament dels continguts en els blocs temàtics de l’assignatura.

• Treball tutelat: el treball tutelat consisteix en un treball en grup d’un tema directament relacionat amb els continguts de l’assignatura. Cadascun dels grups treballa un cas diferent i al final es fa un seminari de presentació i discussió. Al llarg del curs es comenten diferents articles punters publicats en revistes internacionals del sector energètic.

• Treball autònom: el treball autònom s’ha de portar a terme mitjançant la utilització dels llibres de referència o consulta, per afermar i, si escau, ampliar els coneixements que s’han impartit a classe.

 En el cas de que alguna de les activitats anteriors no es pugui dur a terme de forma presencial es realitzarà online  de forma síncrona

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

• Treball tutelat: 30 % de la qualificació final.
• Treball tutoritzat: 10 % de la qualificació final.
• Prova final de conjunt: 60 % de la qualificació final.

 

Avaluació única

• Prova de síntesi escrita al final del semestre: 100 % de la qualificació final.

Per exercir el dret a l’avaluació única, cal omplir l’imprès que hi ha amb aquesta finalitat a la pàgina web de la Facultat i lliurar-lo al professorat durant les dues primeres setmanes del curs.


Reavaluació

• Prova de síntesi escrita: 100 % de la qualificació de l’assignatura.

Per presentar-s’hi, cal que el resultat de l’avaluació sigui com a mínim de 3,5.