Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Residus i S˛ls Contaminats

Codi de l'assignatura: 568151

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Ricardo Torres Castillo

Departament: Departament d'Enginyeria QuÝmica i QuÝmica AnalÝtica

crŔdits: 6

Programa ˙nic: S

 

 

Altres continguts

 

Recursos en línia per millorar les competències comunicatives en el discurs científic:

Cuina lingüística per a químics
http://www.ub.edu/sl/facultat/quimica/


Vocabulari de química
http://www.ub.edu/ubterm/obres/quimica-vocabulari.xml

Vocabulari d’enginyeria química
http://www.ub.edu/ubterm/obres/enginyeria-quimica-vocabulari.xml

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

66

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial i no presencial

 

52

 

-  PrÓctiques orals comunicatives

Presencial

 

4

 

-  Sortida de camp

Presencial i no presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge aut˛nom

44

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

 

Competències bàsiques

— Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests coneixements i judicis.

— Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

— Habilitats d’aprenentatge per continuar estudiant d’una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències generals

— Capacitat per parlar bé en públic.

— Capacitat comunicativa (capacitat per comprendre i expressar-se correctament de manera oral i escrita, dominant el llenguatge especialitzat).

Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat (capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visió global i d’aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de prendre decisions i d’adaptar-se a noves situacions).

— Capacitat de treball en grup i en equips multidisciplinaris i internacionals.

— Capacitat per formular solucions creatives als problemes plantejats que integrin els aspectes pertinents de responsabilitat social o ètica.

— Capacitat per localitzar, analitzar, prioritzar i integrar la informació.

 

Competències específiques

— Capacitat per identificar, enunciar, analitzar i resoldre els problemes més comuns relacionats amb els efluents líquids i gasosos, els residus i els sòls contaminats.

— Capacitat per interpretar i correlacionar l’evolució de diferents variables d’operació d’un procés de tractament de residus i d’efluents líquids o gasosos.

— Capacitat per proposar i seleccionar les tecnologies més convenients, ateses les característiques dels residus, els sòls i els efluents aquosos i gasosos.

— Capacitat per dissenyar i fer funcionar de forma òptima instal·lacions i serveis de plantes de tractament de residus i d’efluents aquosos i gasosos.

— Capacitat per interpretar les dades més significatives que permetin planificar i executar sistemes de gestió de residus.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Tenir capacitat per comprendre, descriure i solucionar els problemes més comuns relacionats amb els residus o sòls contaminats.

— Ser capaç d’analitzar, comparar i discriminar diferents opcions de gestió i diferents tecnologies per aplicar-les a un residu o sòl contaminat determinats.

— Ser capaç de configurar un diagrama de gestió per a un residu o sòl contaminat, a partir de diferents fonts d’informació.

— Tenir l’habilitat d’elegir els millors paràmetres per caracteritzar un residu, i els millors mètodes per obtenir-los.

— Ser capaç d’interpretar correctament la caracterització d’un residu i, a partir d’aquesta caracterització, dissenyar o modificar un sistema de gestió.

— Tenir l’habilitat de proposar sistemes de gestió i tractament de residus sostenibles.

— Ser capaç de decidir responsablement i amb ètica professional, perquè els residus es puguin compatibilitzar amb el medi ambient, la salut pública i la legislació vigent.

— Tenir habilitat per trobar, interpretar i utilitzar la legislació o altra informació rellevant per a casos concrets relacionats amb els residus i els sòls contaminats.

— Ser capaç de preparar i fer presentacions orals i escrites.

— Ser capaç d’assumir un rol determinat dins d’un equip de treball.

— Ser capaç de debatre tesis d’altres i solucions a presentar.

— Ser capaç de sintetitzar la informació i presentar-la en la forma més convenient.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Gestiˇ de residus i s˛ls contaminats. Sistema documental de residus (SDR)

2. Processament i valoritzaciˇ de materials residuals i s˛ls contaminats

3. InstalĚlacions per a la valoritzaciˇ i el tractament de residus i s˛ls contaminats

4. Bioresidus

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Al llarg de tot el curs es va desenvolupant el temari de forma interactiva amb l’estudiant. Es fan grups de treball per abordar problemes complexos en l’àmbit dels residus i els sòls contaminats, cosa que es combina amb classes expositives. En cas que l’aforament no permeti la presència de tots els estudiants a l’aula es plantejaran activitats formatives on-line i síncrones que consistiran en la distribució, presentació i discussió de continguts teòrics i pràctics combinades amb sessions presencials d’aplicació dels continguts en grups reduïts i a l’aula assignada.

Es fan dues visites a instal·lacions industrials (preferiblement presencials) que, posteriorment, els estudiants han de treballar en el fòrum de l’assignatura. Al llarg del curs i, també, al final de curs es fan activitats i proves curtes de síntesi per avaluar l’assoliment dels coneixements.

El material docent de l’assignatura està disponible al Campus Virtual de la UB, l’entorn d’aprenentatge en línia de la Universitat de Barcelona, que, a part de ser l’eina bàsica d’intercanvi d’informació, és també l’eina de comunicació fora l’aula.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

D’acord amb les normes reguladores de l’avaluació i qualificacions de la Universitat de Barcelona, l’avaluació és continuada.
L’avaluació dels coneixements és sumativa i formativa, a partir de diferents proves individuals i col·laboratives. L’avaluació, al final de cada secció, consisteix en proves curtes de coneixements o activitats que es lliuren per a la seva correcció. Aquesta avaluació és individual i, entre totes les proves, contribueix en un 60 % a la nota final. Per poder ponderar les diferents activitats, que es descriuran a continuació, cal assolir un 30/100 en el global d’aquestes proves individuals.

Al llarg de tot el curs, es va desenvolupant un treball col·laboratiu i grupal. El treball té presentacions intermèdies per avaluar-ne el grau d’avanç i al final del semestre els diferents grups han de lliurar una memòria breu i exposar-lo. Aquesta activitat contribueix amb un 30 % a la qualificació final de l’assignatura. Una part significativa d’aquesta avaluació prové de l’avaluació que en facin els mateixos estudiants.


Les visites, com el treball grupal, són obligatòries i s’avaluen mitjançant les aportacions col·laboratives de cada estudiant al fòrum de les visites que s’obre al Campus Virtual de l’assignatura. Aquest apartat contribueix en un 10 % a la nota final.

Per tenir dret a una nota final cal haver assistit al 80 % de les classes.

Re-avaluació

Per acord de la Comissió de Coordinació del Màster, per presentar-se a la re-avaluació és imprescindible haver fet les activitats que s’hagin proposat al llarg del curs, independentment de la nota obtinguda, i haver suspès les proves curtes de coneixements. La prova de reavaluació té lloc durant la primera setmana de juliol.

 

Avaluaciˇ ˙nica

Tot i que, com a norma general, a la UB, l’avaluació és continuada, l’estudiant pot sol·licitar la modalitat d’avaluació única mitjançant l’imprès que hi ha a tal efecte al web de la Facultat de Química de la UB. El termini per fer aquesta sol·licitud expira en el moment que es lliuri el primer exercici avaluatiu de l’assignatura.

L’avaluació única consisteix en una prova de síntesi, a finals de semestre (60 % de la nota). Per optar a aquesta modalitat d’avaluació, cal haver dut a terme les activitats col·laboratives detallades en la modalitat anterior (40 % de la nota).

Re-avaluació

Per acord de la Comissió de Coordinació del Màster, per presentar-se a la re-avaluació és imprescindible haver fet les activitats que s’hagin proposat al llarg del curs, independentment de la nota obtinguda, i haver suspès les proves curtes de coneixements. La prova de reavaluació té lloc durant la primera setmana de juliol.