Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Materials Nanoestructurats

Codi de l'assignatura: 568152

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Eliseo Ruiz Sabin

Departament: Departament de Química Inorgànica i Orgànica

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

25

 

(Consisteixen en seminaris presencials amb la presentació i el desenvolupament dels continguts dels blocs temàtics de l’assignatura. Es considera obligatòria la presència i la participació en aquestes activitats.)

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial i no presencial

 

5

 

(Consisteixen en la resolució de problemes.)

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

0

 

(El grau de presencialitat es pot veure modificat en funció de les restriccions derivades de la crisi sanitària. Qualsevol modificació serà oportunament informada a través dels canals habituals.)

Treball tutelat/dirigit

20

(Consisteix en la preparació de temes o el comentari d’articles de recerca. )

Aprenentatge autònom

25

(Cal dedicar les hores corresponents al treball autònom a estudiar els continguts de l’assignatura.)

 

 

Competències que es desenvolupen

 


Competències bàsiques
 
• Adquisició de coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.
• Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.
• Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma que ha de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
 

Competències generals

• Capacitat de consultar la bibliografia científica, les bases de dades i patents, i la legislació vigent.
• Capacitat d’elaborar informes, presentacions i publicacions científiques.
 

Competències transversals
 
• Mostra d’autonomia, dinamisme i organització amb capacitat analítica i de síntesi, amb capacitat d’anàlisi crítica i amb capacitat de prospectiva.
• Capacitat d’autoavaluació i d’autocrítica constructiva.
• Capacitat d’aprendre per compte propi. Reconeixement de la necessitat de l’aprenentatge al llarg de la vida i mostra d’una actitud activa per aconseguir-lo.
• Capacitat d’analitzar documents científics i tècnics en anglès.
 
 
Competències específiques
 
• Capacitat d’interrelacionar l’estructura, la composició i les propietats dels materials.
• Coneixement de les aplicacions dels materials en els diferents àmbits industrials.
• Capacitat de dissenyar materials específics per a energia i medi ambient.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


• Conèixer els mètodes de síntesi i caracterització dels diferents tipus de materials nanoestructurats.
• Conèixer les propietats físiques i químiques dels materials nanoestructurats.
• Conèixer les aplicacions de materials porosos i híbrids.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció

*  Peculiaritats i avantatges dels materials nanoestructurats. Nanomaterials: diferents aproximacions

2. Nanoestructures en 0D

*  Nucleació homogènia i heterogènia. Nanopartícules metàl·liques, de semiconductors i d’òxids. Síntesi de nanopartícules en microemulsió. Nanopartícules nucli-corona

3. Nanoestructures en 1D

*  Nanofils, nanocilindres i nanotubs. Creixement espontani. Creixement en plantilles. Mètode de filatura electroestàtica (‘electrospinning’) i litografia

4. Nanoestructures en 2D

*  Làmines primes: creixement per deposició física de vapor (‘Physical vapour deposition’), deposició química de vapor i deposició de capes atòmiques. Deposició electroquímica. Multicapes. Capes de Langmuir-Blodgett. Monocapes autoassemblades

5. Nanomaterials del carboni

*  Ful·lerens. Nanotubs de carboni. Grafè

6. Nanomaterials especials

*  Sistemes d’intercalació. Zeolites. Sistemes micro- i mesoporosos. Sistemes híbrids. Compòsits

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


L’assignatura es desenvolupa a partir del plantejament de casos concrets. El professorat facilita l’adquisició dels coneixements i l’assoliment de competències per resoldre’ls, proporciona els recursos necessaris i estimula el procés d’aprenentatge mitjançant un seguiment continuat tant durant el període presencial com en el temps de treball dirigit.
 
• Es fan classes d’exposició i discussió de continguts.
• Es proposen temes o comentaris d’articles de recerca.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

S’han de fer informes sobre articles de recerca i preparar alguns temes que representen el 40 % de la nota. L’examen representa el 60 %. Per poder optar a la reavaluació cal que el resultat de l’avaluació hagi estat com a mínim de 3,5.

 

Avaluació única

Consisteix en un l’examen que representa el 100 % de la nota. Per exercir el dret a l’avaluació única cal omplir l’imprès que hi ha amb aquesta finalitat a la pàgina web del centre i lliurar-lo al professorat durant les dues primeres setmanes de l’assignatura. Per poder optar a la reavaluació cal que el resultat de l’avaluació hagi estat com a mínim de 3,5.