Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Biomaterials i Sistemes Bioinorgànics

Codi de l'assignatura: 568153

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Eva Carolina Sañudo Zotes

Departament: Departament de Química Inorgànica i Orgànica

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

(El grau de presencialitat es pot veure modificat en funció de les restriccions derivades de la crisi sanitària. Qualsevol modificació serà oportunament informada a través dels canals habituals.)

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències bàsiques
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i coneixements a públics especialitzats i no especialitzats de forma clara i sense ambigüitats.

Que els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant de forma autònoma o autodirigida en gran manera.

 

Competències generals
• Capacitat d’elaborar informes, presentacions i publicacions científiques.

• Capacitat de consultar la bibliografia científica, les bases de dades i patents, i la legislació vigent.

 

Competències específiques
Adquisició de coneixements en el camp de la química aplicada i els materials.

Conèixer la interrelació estructura-composició-propietats dels materials.

Capacitat d’aplicar els coneixements de la Química Bioinorgànica.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


• Comprendre des de la química inorgànica els mecanismes dels processos biològics més importants on intervenen ions metàl·lics dels grups principals o de transició.

 


• Presentar una visió actualitzada dels resultats de la recerca més recent i la prospectiva en el camp de la química bioinorgànica.

 


• Adquirir algunes nocions sobre l’ús de compostos inorgànics en medicina per les propietats terapèutiques, com a agents de contrast en diagnosi o administració de fàrmacs.

 


• Conèixer les tècniques de processament de biomaterials per a la reparació de teixits i la regeneració. Sistemes de dosificació de medicaments, superfícies funcionalitzades.

 


• Conèixer els exemples més importants d’implantologia, pròtesi de maluc, vàlvules aòrtiques, dilatadors de venes (stents), sensors biomèdics, etc., analitzant-ne la funcionalitat i problemàtica específica.

 

Referits a habilitats, destreses


• Comprendre les interaccions entre els biomaterials i els teixits avaluant els problemes que això pot comportar en el bon funcionament dels implants.

 

Referits a actituds, valors i normes


• Desenvolupar els conceptes morals i ètics en l’ús de biomaterials i breu introducció a la normativa que regula els biomaterials.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Sistemes bioinorgànics

1.1. Introducció a la Química Bioinorgànica: Ions metàl·lics en biomolècules. Biomineralització

1.2. Metalls en medicina.

  • Química Bioinorgànica dels metalls tòxics
  • Agents terapeútics amb elements no essencials.
  • Comportament bioquímic dels radionucleids. Us en diagnòstic per la imatge en medicina.

1.3. Nanosistemes inorgànics en Química Bioinorgànica

2. Biomaterials i aplicacions

2.1. Biomaterials metàl·lics

2.2. Biomaterials ceràmics

2.3. Biomaterials polimèrics y composites

2.4. Exemples d’aplicacions amb biomaterials

  • Pròtesis de maluc.
  • Stent i vàlvules cardiovasculars.
  • Implants dentals.
  • Estructures i teixits.
  • Qüestions ètiques i legislació.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Es realitzaran classes presencials on es presenten els continguts teòrics combinades amb sessions presencials de desenvolupament dels continguts dels temes corresponents a l’assignatura. Es podran donar continguts (resursos escrits o audiovisuals) perque els estudiants els preparin abans de venir a classe.

En cas que l’aforament no permeti la presència de tots els estudiants a l’aula es plantejaran activitats  formatives online i síncrones que consistiran en la presentació de continguts teòrics combinades si s’escau amb sessions presencials de desenvolupament grups reduïts i a l’aula assignada.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

- Avaluació continuada basada en l’assistència, la participació de l’estudiant al curs i tasques d’avaluació continuada distribuïdes durant el curs (10%). 

- Dues proves d’avaluació continuada a l’última sessió de cada bloc de l’assignatura. Cada prova val 45% de la nota final. La nota final és la mitjana ponderada entre l’avaluació continuada i les dues proves. Les dates de l’última sessió de cada bloc a la que es farà la prova de síntesi s’anunciaran el primer dia de classe i al Campus Virtual. En cas que l’aforament no permeti la presència de tots els estudiants a l’aula les proves parcials es poden fer de manera sincrona com a qüestionaris al Campus Virtual.

Reavaluació: Prova de síntesi escrita: 100 % de la qualificació de l’assignatura. Per poder presentar-se a la reavaluació cal que el resultat de l’avaluació sigui com a mínim de 3,5. En cas que l’aforament no permeti la presència de tots els estudiants a l’aula les proves parcials es poden fer de manera sincrona com a qüestionaris al Campus Virtual.

 

Avaluació única

Prova de síntesi escrita a l’última sessió de cada bloc de l’assignatura. Cada prova val el 50% de la nota. Les dates de l’última sessió de cada bloc a la que es farà la prova de síntesi s’anunciaran el primer dia de classe i al Campus Virtual. En cas que l’aforament no permeti la presència de tots els estudiants a l’aula les proves parcials es poden fer de manera sincrona com a qüestionaris al Campus Virtual.
Cal sol·licitar l’avaluació única amb l’imprès que hi ha amb aquesta finalitat a la pàgina web de la Facultat i s’ha d’entregar al professorat durant les dues primeres setmanes de l’assignatura.

Reavaluació: Prova de síntesi escrita: 100 % de la qualificació de l’assignatura. Per poder presentar-se a la reavaluació cal que el resultat de l’avaluació sigui com a mínim de 3,5.

 

 

 

Recursos en línia per millorar les competències comunicatives en el discurs científic

 


• Cuina lingüística per a químics, www.ub.edu/sl/facultat/quimica/
Vocabulari de química, http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/7802/7/quimica3.pdf
Vocabulari d’enginyeria química, www.ub.edu/sl/ca/alt/recursos/terminologia/enginyeria-quimica/lexic.html