Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Matèria Tova

Codi de l'assignatura: 568155

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Francesc Sagues Mestre

Departament: Departament de Ciència de Materials i Química Física

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

30

 

(El grau de presencialitat es pot veure modificat en funció de les restriccions derivades de la crisi sanitària. Qualsevol modificació serà oportunament informada a través dels canals habituals)

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 


Competències bàsiques i generals

• Adquisició de coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.
• Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb el seu camp d’estudi.
• Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma que ha de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

 


Competències generals
 
• Capacitat de consultar la bibliografia científica, les bases de dades i patents, i la legislació vigent.
• Capacitat d’elaborar informes, presentacions i publicacions científiques.
• Capacitat de concebre i dissenyar un procés de recerca.

 


Competències transversals

• Mostra d’autonomia, dinamisme i organització amb capacitat analítica i de síntesi, amb capacitat d’anàlisi crítica i amb capacitat de prospectiva.
• Capacitat d’autoavaluació i d’autocrítica constructiva.
• Capacitat d’aprendre per compte propi. Reconeixement de la necessitat de l’aprenentatge al llarg de la vida i mostra d’una actitud activa per aconseguir-lo.
• Capacitat d’analitzar documents cientificotècnics en anglès.

 


Competències específiques
 
• Capacitat d’interrelacionar l’estructura, la composició i les propietats dels materials.
• Coneixement de les aplicacions dels materials en els diferents àmbits industrials.
• Capacitat d’utilitzar les tècniques instrumentals d’estudi i caracterització de materials.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


• Donar una visió de conjunt dels fenòmens químics que engloben les dispersions col·loïdals on apareixen propietats i tipus nous de comportament de la matèria. Es fa especial èmfasi en les aplicacions industrials, alimentàries i fisiològiques.
• Donar una visió general del món de les macromolècules, en especial dels diferents tipus i formes en què es troben.
• Tenir una noció general de les diferents tècniques experimentals que s’empren per caracteritzar les macromolècules i les dispersions col·loïdals.
• Donar una visió general de les propietats de les macromolècules en estat pur, en particular el concepte d’elasticitat i el de transició vítria.
• Conèixer les diferents propietats fisicoquímiques de les dispersions col·loïdals i de les dissolucions de macromolècules, tant diluïdes com concentrades, fent especial èmfasi en els aspectes termodinàmics i en els de transport: difusió i viscositat.
• Comprendre el concepte d’estabilització cinètica de les dispersions col·loïdals i conèixer els diferents tipus que es poden trobar.
• Conèixer alguns dels exemples de col·loides d’associació, emulsions i escumes que més fàcilment es poden trobar en la vida diària.
• Donar una visió general dels cristalls líquids i les seves aplicacions principals.
• Donar alguns exemples de matèria tova en sistemes biològics.

 

Referits a habilitats, destreses


• Esbrinar el tipus de fenomen col·loïdal associat a la majoria de processos fisicoquímics que es poden presentar tant en la vida diària com en la indústria, especialment les més relacionades amb la química.
• Entendre les diferents maneres estadístiques de caracteritzar l’estructura de les macromolècules.
• Utilitzar les diferents unitats que s’empren en la quantificació dels fenòmens fisicoquímics associats a l’estructura i les propietats de les macromolècules.
• Quantificar i donar ordres de magnitud de les principals forces associades als processos col·loïdals.
• Estar en disposició de comprendre sense dificultat el funcionament de les principals tècniques de caracterització dels sistemes col·loïdals.
• Conèixer les principals tècniques experimentals que s’empren per caracteritzar les macromolècules.
• Comprendre les propietats de les macromolècules en estat pur, en especial el fenomen de l’elasticitat i el de la transició vítria.
• Entendre els diferents comportaments fisicoquímics de les dissolucions de macromolècules, en especial la difusió i la viscositat.
• Esbrinar els fenòmens de desestabilització de les dispersions col·loïdals que més freqüentment es troben a la pràctica.
• Presentar els resultats d’un treball de manera esquemàtica, tant de forma escrita com de forma oral.

 

Referits a actituds, valors i normes


• Mostrar una actitud positiva envers l’assignatura.
• Tenir curiositat envers els exemples pràctics que es vagin presentant durant l’assignatura.
• Analitzar de manera crítica els resultats obtinguts en el desenvolupament dels treballs pràctics.
• Saber organitzar-se i planificar bé la feina a fer durant el desenvolupament de l’assignatura.
• Ser capaç de fer servir la bibliografia recomanada per ampliar coneixements.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció

2. Tensioactius

2.1. Definició i tipus

2.2. Propietats funcionals dels tensioactius

2.3. Autoagregació. Comportament fàsic

3. Polímers

3.1. Propietats fisicoquímiques

3.2. Polímers en dissolució. Reologia

3.3. Tipus i aplicacions

4. Col·loides

4.1. Definició i tipus

4.2. Forces entre partícules col·loïdals

4.3. Estabilitat

5. Sistemes col·loïdals

5.1. Sols. Gels

5.2. Escumes. Emulsions

6. Cristalls líquids

7. Matèria tova en biologia

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


• El professorat facilita l’adquisició dels coneixements i l’assoliment de competències proporcionant els recursos necessaris i estimulant el procés d’aprenentatge mitjançant un seguiment continuat tant durant el període presencial com en el temps del treball dirigit.
• Classes presencials d’exposició dels continguts teòrics bàsics. A part dels llibres de text recomanats, per seguir les classes es faciliten, mitjançant el Campus Virtual, documents elaborats especialment per a cadascun dels temes.
• Resolució d’exercicis que s’han d’entregar i discussió dels resultats a l’aula.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

• Resolució de diferents problemes pràctics proposats (20 % de la nota).
• Discussió oral dels problemes pràctics proposats (15 % de la nota).
• Resolució de diverses proves escrites sobre els continguts teòrics més bàsics de l’assignatura (65 % de la nota).

 

Avaluació única

• Prova de síntesi escrita al final del semestre: 100 % de la qualificació final. Per exercir el dret a l’avaluació única, cal omplir l’imprès que hi ha amb aquesta finalitat a la pàgina web de la Facultat i lliurar-lo al professorat durant les dues primeres setmanes d’iniciada l’assignatura.

 

Reavaluació


• Prova de síntesi escrita: 100 % de la qualificació de l’assignatura. Per presentar-s’hi, cal que el resultat de l’avaluació sigui com a mínim de 3,5.