Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Química Sostenible

Codi de l'assignatura: 568156

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Del Pilar Ramirez De La Piscina Millan

Departament: Departament de Química Inorgànica i Orgànica

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Recursos en línia per millorar les competències comunicatives en el discurs científic

 

Cuina lingüística per a químics, www.ub.edu/sl/facultat/quimica/

Vocabulari de química, http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/7802/7/quimica3.pdf

Vocabulari d’enginyeria química, www.ub.edu/sl/ca/alt/recursos/terminologia/enginyeria-quimica/lexic.html

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

(El grau de presencialitat es pot veure modificat en funció de les restriccions derivades de la crisi sanitària. Qualsevol modificació serà oportunament informada a través dels canals habituals)

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

20

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 


Generals
 
• Capacitat de resoldre casos pràctics i obtenir resultats.
• Capacitat de consultar la bibliografia científica, les bases de dades i patents, i la legislació vigent.
• Capacitat d’elaborar informes, presentacions i publicacions científiques.
 
 
Transversals
 
• Capacitat d’autoavaluació i d’autocrítica constructiva.
• Capacitat d’aprendre per compte propi. Reconeixement de la necessitat de l’aprenentatge sempre i mostra d’una actitud activa per aconseguir-lo.
• Capacitat de treballar en equip i d’adaptar-se a equips multidisciplinaris i internacionals a diferents escales.
• Capacitat d’analitzar documents cientificotècnics en anglès.
 
 
 
Específiques
 
• Capacitat d’interrelacionar l’estructura, la composició i les propietats dels materials.
• Coneixement de les aplicacions dels materials en els diferents àmbits industrials.
• Capacitat de dissenyar materials específics per a energia i medi ambient.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


• Adquirir coneixements sobre la química sostenible.
• Adquirir coneixements sobre catàlisi.
• Adquirir coneixements sobre processos químics sostenibles.

 

Referits a habilitats, destreses

• Treballar en grup en la preparació de treballs tutoritzats.
• Cercar i sintetitzar informació bibliogràfica dins l’àmbit de la ciència i la tecnologia.
• Presentar en públic treballs desenvolupats tant individualment com en grup.

 

Referits a actituds, valors i normes


• Mostrar una actitud crítica davant l’assignatura.
• Mostrar una actitud crítica davant dels processos químics sostenibles.
• Tenir capacitat d’ampliar els coneixements obtinguts a través de la bibliografia o de qualsevol altre mitjà.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Principis i conceptes de la química verda i sostenible

*  • Introducció. Vectors directors de la química verda. Els dotze principis de la química verda. De la química verda a la química sostenible
• Quantificació de l’impacte ambiental. Reglaments REACH i CLP. Altres normatives. Avaluació de risc
 

2. Química sostenible i catàlisi

*  • Conceptes fonamentals. Catàlisi homogènia, heterogènia i biocatàlisi. Activitat, selectivitat i estabilitat dels catalitzadors. Processos de desactivació.

• Catàlisi per metalls, òxids i zeolites. Catalitzadors bifuncionals. Reaccions en cascada. Exemples d’aplicació.

• Catàlisi heterogènia i protecció ambiental. Catalitzadors de tres vies. Eliminació de NOx.

• Catàlisi homogènia. Processos multifase. Exemples d’aplicació
 

3. Dissolvents i química sostenible

*  • Conceptes fonamentals. Característiques dels dissolvents. Mètode EHS per la avaluació dels dissolvents.
• Processos químics lliures de dissolvent
• Dissolvents utilitzats en química verda. Exemples d’aplicació

4. Recursos renovables

*  • L’ús de recursos renovables com a matèries primeres en la indústria química. Exemples d’aplicació
• Biocombustibles: biogàs, biodièsel i bioetanol
• Expectatives futures

5. Economia circular en química

*  •El concepte de l’Economia Circular. Principis. Cicle de valor.  Innovació Circular.
•Avaluació del cicle de vida (LCA) com una eina bàsica per l’Economia Circular

•Els residus com matèria primera. Elements crítics.

• Exemples de processos químics industrials sostenibles
• Expectatives futures

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

• Les activitats presencials/no presencials, que són obligatòries, consisteixen en:

— Classes magistrals en què el professorat exposa i desenvolupa els diferents blocs temàtics de l’assignatura.

— Classes expositives en què un estudiant o més, a proposta del professor, presenten de forma oral un treball preparat prèviament.

— Activitats en les quals s’aplica l’aprenentatge teòric en casos concrets.
 

• El treball tutelat consisteix en un treball individual o en grup d’un tema directament relacionat amb els continguts de l’assignatura. S’ha de lliurar un document escrit del treball dut a terme. Al final es fa un seminari de presentació i discussió.

•  El treball autònom s’ha de portar a terme mitjançant la utilització dels llibres de referència o consulta, per afermar i ampliar els coneixements que s’han impartit a classe.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

• Instruments de paper (activitats d’aplicació, estudi de casos, resolució de problemes): 30 % de la qualificació final.
• Proves orals (exposicions, posades en comú): 30 % de la qualificació final.
• Prova de síntesi escrita al final del semestre: 40 % de la qualificació final.

 

Avaluació única

• Prova de síntesi escrita al final del semestre: 100 % de la qualificació final. Per exercir el dret a l’avaluació única, cal omplir l’imprès que hi ha amb aquesta finalitat a la pàgina web de la Facultat i lliurar-lo al professorat durant les dues primeres setmanes de l’assignatura.


Reavaluació
• Prova de síntesi escrita: 100 % de la qualificació de l’assignatura. Per presentar-s’hi, cal que el resultat de l’avaluació sigui com a mínim de 3,5.