Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Electroquímica de Materials

Codi de l'assignatura: 568158

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Pere Lluis Cabot Julia

Departament: Departament de Ciència de Materials i Química Física

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

(Sempre que es pugui les classes de teoria i de problemes es realitzaran preferentment de forma presencial.)

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

22

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial i no presencial

 

6

 

-  Pràctiques orals comunicatives

Presencial i no presencial

 

2

Treball tutelat/dirigit

20

(Es proposaran tres exercicis i un treball tutelat en avaluació continuada.)

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 


Generals
 
• Capacitat de resoldre casos pràctics i obtenir resultats.
• Capacitat d’elaborar informes, presentacions i publicacions científiques.

 
Transversals
 
• Mostra d’autonomia, dinamisme i organització amb capacitat analítica i de síntesi, amb capacitat d’anàlisi crítica i amb capacitat de prospectiva.
• Capacitat d’autoavaluació i d’autocrítica constructiva.
• Capacitat d’analitzar documents cientificotècnics en anglès.
 
Específiques

• Capacitat d’interrelacionar l’estructura, la composició i les propietats dels materials.
• Coneixement de les aplicacions dels materials en els diferents àmbits industrials.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Conèixer mètodes de síntesi i caracterització electroquímica de materials.
• Comprendre les bases de la síntesi electroquímica.
• Conèixer la problemàtica i el mecanisme de generació de la corrosió i de diferents mètodes de protecció.
• Conèixer les possibilitats de l’electroquímica per preparar nous materials: làmines de nous aliatges, compòsits, nanofils, etc.

 

Referits a habilitats, destreses

• Conèixer la instrumentació electroquímica.
• Cercar casos pràctics d’estudi de sistemes electroquímics i preparació electroquímica de materials.
• Analitzar i sintetitzar la informació rebuda i generada.
• Organitzar-se i planificar-se.
• Buscar i seleccionar informació i presentar-la adequadament tant de forma oral com escrita.
• Aprendre autònomament.

 

Referits a actituds, valors i normes

• Mostrar una actitud positiva envers l’assignatura.
• Ser crític i curiós envers els exemples i exercicis que es vagin presentant durant l’assignatura.
• Saber organitzar i planificar bé la feina durant el desenvolupament de l’assignatura.
• Analitzar de forma crítica els resultats obtinguts en el desenvolupament de treballs pràctics de la literatura.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Síntesi electroquímica

1.1. Introducció a la metodologia electroquímica

1.2. Compostos orgànics i polímers

1.3. Metalls i aliatges. Desenvolupament de nous materials (per catàlisi, piles de combustible, cel·les solars, etc.)

2. Modificació electroquímica de superfícies

2.1. Oxidació superficial i materials porosos. Materials biocompatibles

2.2. Síntesi electroquímica en templates: micro- i nanoestructures

3. Electroquímica i medi ambient

3.1. Descontaminació electroquímica d’aigües

3.2. Prevenció de degradació de materials metàl·lics

3.3. Recuperació de metalls

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura es desenvolupa a partir del plantejament de casos concrets. El professorat facilita l’adquisició dels coneixements i l’assoliment de competències per resoldre’ls, proporcionant els recursos necessaris i estimulant el procés d’aprenentatge mitjançant un seguiment continuat tant durant el període presencial com en el temps de treball dirigit.


• Es fan classes d’exposició i discussió de continguts.
• Es proposen exercicis a manera d’exemple i també per resoldre en avaluació continuada.
• Es treballen en grup casos pràctics de la literatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

• Participació a les classes i resolució d’exercicis (30 % de la nota).
• Treball tutelat en grup sobre casos pràctics de la literatura (20 % de la nota).
• Prova final escrita de continguts bàsics de l’assignatura (50 % de la nota).

Reavaluació
Prova de síntesi escrita (100 % de la qualificació de l’assignatura). Per presentar-s’hi cal que el resultat de l’avaluació continuada sigui com a mínim de 3,5.

 

Avaluació única

Prova de síntesi escrita al final del semestre (100 % de la qualificació final). Per exercir el dret a l’avaluació única, cal omplir l’imprès que hi ha amb aquesta finalitat a la pàgina web de la Facultat i lliurar-lo al professorat durant les dues primeres setmanes de l’assignatura.

Reavaluació
Prova de síntesi escrita (100 % de la qualificació de l’assignatura). Per presentar-s’hi cal que el resultat de l’avaluació sigui com a mínim de 3,5.

 

 

Recursos en línia per millorar les competències comunicatives en el discurs científic

 

Cuina lingüística per a químics, www.ub.edu/sl/facultat/quimica/

Vocabulari de química, http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/7802/7/quimica3.pdf

Vocabulari d’enginyeria química, www.ub.edu/sl/ca/alt/recursos/terminologia/enginyeria-quimica/lexic.html