Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Nous Reptes de la Química de l'Estat Sòlid

Codi de l'assignatura: 568159

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Miquel D. Sants Llunell Mari

Departament: Departament de Ciència de Materials i Química Física

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

24

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial i no presencial

 

6

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 


Competències bàsiques
 
• Adquisició de coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.
• Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

 


Competències generals
 
• Capacitat de resoldre casos pràctics i obtenir resultats.
• Capacitat de consultar la bibliografia científica, les bases de dades i patents, i la legislació vigent.

 


Competències transversals

• Mostra d’autonomia, dinamisme i organització amb capacitat analítica i de síntesi, amb capacitat d’anàlisi crítica i amb capacitat de prospectiva.
• Capacitat d’autoavaluació i d’autocrítica constructiva.
• Capacitat d’analitzar documents cientificotècnics en anglès.
 

 


Competències específiques
 
• Capacitat d’interrelacionar l’estructura, la composició i les propietats dels materials.
• Coneixement de les aplicacions dels materials en els diferents àmbits industrials.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


• Entendre, a partir dels coneixements fonamentals en química de l’estat sòlid, els avanços que s’han donat en aquest camp, per poder afrontar els nous reptes que la societat actual planteja.

 


• Completar la formació dels graduats en els mètodes de síntesi dels sòlids i les seves propietats.

 


• Aprofundir en les aplicacions dels sòlids en diferents dispositius per les seves propietats funcionals.

 

Referits a habilitats, destreses


• Capacitat de relacionar les propietats dels sòlids amb la seva estructura i composició.

 


• Cercar i sintetitzar informació bibliogràfica.

 

Referits a actituds, valors i normes


• Mostrar una actitud crítica davant l’assignatura.

 


• Mostrar una actitud positiva davant les activitats de l’assignatura.

 


• Saber organitzar-se i planificar-se.

 


• Tenir la capacitat d’ampliar els coneixements obtinguts a través de la bibliografia o de qualsevol altre mitjà.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció

1.1. Estat actual de la química de l’estat sòlid i reptes de futur

2. Estructura i modelització computacional de sistemes periòdics

2.1. Estructura dels sistemes periòdics

2.2. Simetria: xarxes de Bravais i grups espacials

2.3. Espai recíproc i punts k

2.4. Defectes i no estequiometria

2.5. Mètodes de càlcul i models estructurals

2.6. Modelització quàntica: funcions de Bloch i estructura de bandes

2.7. Modelització computacional de propietats electròniques

3. Propietats funcionals dels sòlids

3.1. Dispositius semiconductors

3.2. Conductivitat per buits i intersticis. Electròlits sòlids. Conductivitat aniònica

3.3. Transicions de fase que comporten l’aparició de propietats

3.4. Materials ferroelèctrics i piezoelèctrics

3.5. Materials magnètics durs i tous

3.6. Superconductors. Superconductivitat a alta temperatura

3.7. Fibres òptiques. Làsers en estat sòlid. Ceràmiques electroòptiques

4. Reactivitat de sòlids i tècniques preparatives

4.1. Modificacions de la reacció en estat sòlid

4.2. Síntesi a partir de líquids. Tècniques en fase gas

4.3. Síntesi a altes pressions. Síntesi assistida per microones, ultrasons. Síntesi en condicions supercrítiques

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

• Classes magistrals de teoria (presencials i/o no presencials via Campus Virtual).
• Estudi autònom de la teoria.
• Lectura de treballs científics.
• Pràctiques d’ordinador (presencials i/o no presencials via Campus Virtual).

 

* El grau de presencialitat i la metodologia d’algunes de les activitats docents es poden veure alterats en funció de les restriccions que imposin les autoritats com a conseqüència de la crisi sanitària. L’alumnat serà oportunament informat de qualsevol modificació a través dels canals habituals.

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Per poder avaluar l’assignatura cal haver fet tant la prova de síntesi com les pràctiques computacionals (com a màxim una falta d’assistència justificada). Altrament la qualificació és de no presentat.

Si la qualificació de la prova de síntesi és igual o superior al 5 (sobre 10), l’avaluació de l’assignatura es basa en els aspectes següents:

• Assistència i participació a les sessions teòriques: 10 % de la qualificació final.
• Pràctiques computacionals (treball tutoritzat): 30 % de la qualificació final.
• Prova de síntesi escrita (presencial o a través del Campus Virtual) al final del semestre: 60 % de la qualificació final.

Si la qualificació de la prova de síntesi és inferior al 5 (sobre 10), l’avaluació de l’assignatura es basa en els mateixos aspectes i proporcions relacionats anteriorment, però amb una qualificació total màxima de 5 (sobre 10).


Reavaluació

Prova de síntesi escrita (presencial o a través del Campus Virtual): 100 % de la qualificació de l’assignatura. Per presentar-s’hi, cal que el resultat de l’avaluació sigui com a mínim de 3,5.

 

Avaluació única

Excepte en la part de les pràctiques computacionals, l’alumnat pot optar a avaluar-se amb una única prova de síntesi. Per exercir el dret a l’avaluació única, cal omplir l’imprès que hi ha amb aquesta finalitat a la pàgina web de la Facultat i lliurar-lo al professorat durant les dues primeres setmanes de l’assignatura.

Per poder avaluar l’assignatura cal haver fet tant la prova de síntesi com les pràctiques computacionals (com a màxim una falta d’assistència justificada). Altrament la qualificació és de no presentat.

Si la qualificació de la prova de síntesi és igual o superior al 5 (sobre 10), l’avaluació de l’assignatura es basa en els aspectes següents:

• Pràctiques computacionals (treball tutoritzat): 30 % de la qualificació final.
• Prova de síntesi escrita (presencial o a través del Campus Virtual) al final del semestre: 70 % de la qualificació final.

Si la qualificació de la prova de síntesi és inferior a 5 (sobre 10), l’avaluació de l’assignatura es basa en els mateixos aspectes i proporcions relacionats anteriorment, però amb una qualificació total màxima de 5 (sobre 10).


Reavaluació

El mateix tipus de prova i criteris d’accés que a l’avaluació continuada.

 

* El grau de presencialitat i el format d’algunes de les activitats avaluables es poden veure alterats en funció de les restriccions que imposin les autoritats com a conseqüència de la crisi sanitària. L’alumnat serà oportunament informat de qualsevol modificació a través dels canals habituals.

 

 

Recursos en línia per millorar les competències comunicatives en el discurs científic

 


• Cuina lingüística per a químics, www.ub.edu/sl/facultat/quimica/

Vocabulari de química, http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/7802/7/quimica3.pdf

Vocabulari d’enginyeria química, www.ub.edu/sl/ca/alt/recursos/terminologia/enginyeria-quimica/lexic.html