Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Química Organometālˇlica Aplicada

Codi de l'assignatura: 568160

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinaciķ: Arnald Grabulosa Rodriguez

Departament: Departament de Química Inorgānica i Orgānica

crčdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

(El grau de presencialitat es pot veure modificat en funciķ de les restriccions derivades de la crisi sanitāria. Qualsevol modificaciķ serā oportunament informada a través dels canals habituals.)

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

25

 

-  Teoricoprāctica

Presencial i no presencial

 

5

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autōnom

25

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

• Adquisició de coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

• Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma que ha de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
• Capacitat d’analitzar documents cientificotècnics en anglès.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


• Completar la formació dels graduats en els mètodes de síntesi, l’estructura, l’enllaç, el comportament dinàmic en solució i la reactivitat dels compostos organometàl·lics.
• Aprofundir en les aplicacions dels compostos organometàl·lics en catàlisi homogènia, tant en processos de síntesi de matèries primeres com de productes d’alt valor afegit.
• Introduir aplicacions contemporànies dels compostos organometàl·lics en el camp de la química bioorganometàl·lica i en el disseny de nous materials.

 

 

Blocs temātics

 

1. Compostos organometālˇlics

1.1. Aspectes generals: estabilitat i reactivitat de compostos organometàl·lics dels elements dels blocs s, p i d

1.2. Compostos organometàl·lics de Li, Mg, Al i Zn. Silicones

1.3. Compostos amb enllaços senzills M-C. Compostos amb enllaços múltiples M-C

1.4. Compostos amb lligands π donadors

1.5. Reaccions fonamentals

2. Catālisi homogčnia

2.1. Introducció a la catàlisi homogènia

2.2. Aplicacions a la síntesi de matèries primeres

2.3. Aplicacions a la síntesi de productes d’alt valor afegit

3. Altres aplicacions dels compostos organometālˇlics

3.1. Química bioorganometàl·lica

3.2. Disseny de nous materials

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

S’imparteixen classes magistrals que es combinen amb sessions on es comenten i discuteixen articles científics rellevants per a l’assignatura. Es facilita el material utilitzat a les classes. La biblioteca de la Facultat de Física i Química disposa d’exemplars dels llibres recomanats a la bibliografia, que permeten consolidar i ampliar els coneixements impartits a les classes magistrals. Es duu a terme un treball bibliogràfic sobre un tema específic relacionat amb l’assignatura que es defensa públicament

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

• Assistència i participació a classe (20 %)
• Resums d’articles científics (20 %)
• Treball bibliogràfic (20 %)
• Exposicions orals (40 %)

Per considerar qualificada l’assignatura cal a més d’haver assistit a classe haver dut a terme les exposicions orals i els resums dels articles científics.

Per optar a la reavaluació, cal que el resultat de l’avaluació hagi estat com a mínim de 3,5.

 

Avaluaciķ única

Els coneixements assolits s’avaluen mitjançant una prova de síntesi escrita al final del semestre que proporciona el 100 % de la qualificació de l’assignatura. Per exercir el dret a l’avaluació única, cal omplir l’imprès que hi ha amb aquesta finalitat a la pàgina web de la Facultat i lliurar-lo al professorat durant les dues primeres setmanes de curs.

Per optar a la reavaluació, cal que el resultat de l’avaluació hagi estat com a mínim de 3,5.

 

 

Altres continguts

 


Recursos en línia per millorar les competències comunicatives en el discurs científic:
• Cuina lingüística per a químics, www.ub.edu/sl/facultat/quimica/
Vocabulari de química, http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/7802/7/quimica3.pdf
Vocabulari d’enginyeria química, http://www.ub.edu/sl/ca/alt/recursos/terminologia/enginyeria- quimica/lexic.html