Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Tecnologia de Recobriment

Codi de l'assignatura: 568161

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Sergi Dosta Parras

Departament: Departament de Ciència de Materials i Química Física

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 


• Capacitat de resoldre casos pràctics i obtenir resultats.

 


• Capacitat d’interrelacionar l’estructura, la composició i les propietats dels materials.

 


• Capacitat d’autoavaluació i d’autocrítica constructiva.

 


• Mostra d’autonomia, dinamisme i organització amb capacitat analítica i de síntesi, amb capacitat d’anàlisi crítica i amb capacitat de prospectiva.

 


• Capacitat d’analitzar documents cientificotècnics en anglès.

 


• Coneixement de les aplicacions dels materials en els diferents àmbits industrials.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


• Desenvolupar la capacitat de plantejar la viabilitat de la preparació d’un recobriment.

 


• Desenvolupar la capacitat de considerar els diferents factors que poden afectar les propietats finals d’un recobriment.

 


• Desenvolupar la capacitat de fer consideracions respecte a la idoneïtat en la tria d’una tècnica de preparació.

 

Referits a habilitats, destreses


• Desenvolupar la capacitat de considerar els aspectes econòmics quant a la preparació d’un material.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Enginyeria de superfícies. Fenòmens superficials. Classificació. Tècniques d’activació superficial

2. Tecnologies de deposició química. Esmalts i pintures

3. Electrodeposició de recobriments. Dissolució electrolítica. Tècniques. Preparació de pel·lícules, multicapes, compòsits, elements confinats, etc.

4. Deposició electroquímica sense corrent. Estabilitat de la dissolució. Activació de la superfície

5. Deposició física en fase vapor (PVD). Processos de PVD: evaporació tèrmica, bombardeig (sputtering), MBE, etc. Avantatges i limitacions

6. Deposició química en fase vapor (CVD). Reacció química. Processos de CVD: tèrmic, plasma, làser, etc. Aplicacions

7. Projecció tèrmica (TS). Processos: arc, plasma, flama, HVOF, fred, etc. Aplicacions

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El professorat facilita l’adquisició de coneixements i l’assoliment de competències proporcionant els recursos necessaris i estimulant el procés d’aprenentatge mitjançant un seguiment continuat tant durant el període presencial com en el temps de treball dirigit.
S’ha de treballar l’assignatura activament, tant des d’un punt de vista participatiu en l’estudi dels casos pràctics proposats a classe com en els proposats per desenvolupar fora de l’aula, especialment un cop assolits els coneixements fonamentals que permetin aquesta participació.

El grau de presencialitat es pot veure modificat en funció de les restriccions derivades de la crisi sanitària. Qualsevol modificació serà oportunament informada a través dels canals habituals

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

• Exercicis avaluables i activitats tutoritzades, 40 %.

• Prova final de comprensió dels aspectes generals de l’assignatura, 60 %.Reavaluació

En cas que la qualificació final obtinguda com a resultat de l’avaluació continuada o bé de l’única sigui com a mínim de 3,5, es pot optar per presentar-se a una reavaluació, que consisteix en una prova de síntesi escrita i que es fa en els períodes marcats pels professors.

 

Avaluació única

Els coneixements assolits s’avaluen mitjançant una prova de síntesi escrita al final del semestre que proporciona el 100 % de la qualificació de l’assignatura. Per exercir el dret a l’avaluació única, cal omplir l’imprès que hi ha amb aquesta finalitat a la pàgina web de la Facultat i lliurar-lo al professorat durant les dues primeres setmanes de l’assignatura.

 

 

Recursos en línia per millorar les competències comunicatives en el discurs científic

 

Vocabulari de química, http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/7802/7/quimica3.pdf

Vocabulari d’enginyeria química, www.ub.edu/sl/ca/alt/recursos/terminologia/enginyeria-quimica/lexic

Cuina lingüística per a químics, www.ub.edu/sl/facultat/quimica/.html