Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Recerca PrÓctica

Codi de l'assignatura: 568162

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Montserrat Sofia Ferrer Garcia

Departament: Departament de QuÝmica InorgÓnica i OrgÓnica

crŔdits: 9

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 225

 

Activitats presencials i/o no presencials

150

(El grau de presencialitat es pot veure modificat en funciˇ de les restriccions derivades de la crisi sanitÓria. Qualsevol modificaciˇ serÓ oportunament informada a travÚs dels canals habituals.)

 

-  PrÓctiques de laboratori

Presencial

 

150

Aprenentatge aut˛nom

75

 

 

Recomanacions

 


Cal inscriure’s i participar en la Jornada sobre Prevenció de Riscos en els Laboratoris de Recerca de la UB, que té lloc dues vegades l’any (febrer i octubre) durant un matí.

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 


• Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

 


• Capacitat de resoldre casos pràctics i obtenir resultats.

 


• Capacitat d’utilitzar les tècniques experimentals pròpies de l’àmbit de la química de materials aplicada.

 


• Capacitat de consultar la bibliografia científica, les bases de dades i patents, i la legislació vigent.

 


• Mostra d’autonomia, dinamisme i organització amb capacitat analítica i de síntesi, amb capacitat d’anàlisi crítica i amb capacitat de prospectiva.

 


• Capacitat d’autoavaluació i d’autocrítica constructiva.

 


• Capacitat d’aprendre per compte propi. Reconeixement de la necessitat de l’aprenentatge al llarg de la vida i mostra d’una actitud activa per aconseguir-lo.

 


• Capacitat de treballar en equip i d’adaptar-se a equips multidisciplinaris i internacionals a diferents escales.

 


• Mostra d’experiència en l’ús del programari apropiat, tant genèric com específic, de la química de materials aplicada.

 


• Capacitat d’analitzar documents cientificotècnics en anglès.

 


• Capacitat d’interrelacionar l’estructura, la composició i les propietats dels materials.

 


• Capacitat d’utilitzar les tècniques instrumentals d’estudi i caracterització de materials.

 


• Capacitat de treballar amb autonomia en la pràctica diària de la recerca experimental.

 


• Capacitat de treballar en el laboratori químic seguint la normativa de seguretat, higiene i gestió de residus.

 


• Capacitat de treballar en el laboratori seguint les mesures de gestió de qualitat.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a habilitats, destreses


• Desenvolupar l’autonomia en la preparació, la comprensió i l’elaboració del treball de laboratori.
• Familiaritzar-se amb les tècniques i els procediments experimentals.
• Aprendre a gestionar adequadament el temps i a organitzar-se.
• Aplicar els coneixements teòrics i pràctics assolits prèviament a processos experimentals.

 

Referits a actituds, valors i normes


• Adquirir hàbits de seguretat, higiene i gestió de residus.
• Motivació envers la qualitat.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Recerca PrÓctica

*  Les pràctiques es porten a terme en un dels diferents grups de recerca. Les tasques que cal desenvolupar les ha d’assignar el professor tutor responsable.

2. Recerca PrÓctica externa

*  Aixi mateix, els alumnes que realitzin la Recerca Pràctica fora de la UB mitjançant un conveni de pràctiques externes, han d’enviar un pla de treball i realitzar tutories de seguiment.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

S’han d’aplicar els coneixements en la recerca de fonts bibliogràfiques, l’ús de procediments experimentals i de tècniques de caracterització i de determinació de propietats que siguin necessàries per al treball dins d’un grup de recerca, amb el suport d’un professor tutor, o d’una empresa o centre de recerca amb un tutor que ha d’incentivar al màxim l’autonomia. Tot el treball dut a terme i els resultats assolits es presenten per escrit en una breu memòria que s’ha de defensar en una entrevista oral davant de dos professors.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 


• És una assignatura de pràctiques de laboratori i per aquest motiu és obligatòria l’assistència a totes les sessions.
• Avaluació continuada al laboratori (30 %).
• Avaluació del tutor d’un informe (vint pàgines en DIN-A4 màxim), que consta de les parts següents: introducció, objectius, discussió de resultats, part experimental, conclusions i bibliografia (40 %).
• Avaluació de la defensa de l’informe en una entrevista oral davant de dos professors (30 %).

 

Avaluaciˇ ˙nica


Atès el caràcter experimental de l’assignatura no hi ha opció ni d’avaluació única ni de reavaluació.

 

 

Recursos en lÝnia per millorar les competŔncies comunicatives en el discurs cientÝfic

 

Cuina lingüística per a químics, www.ub.edu/sl/facultat/quimica/
Vocabulari de química, http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/7802/7/quimica3.pdf
Vocabulari d’enginyeria química, www.ub.edu/sl/ca/alt/recursos/terminologia/enginyeria-quimica/lexic.html