Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Treball Final de Màster

Codi de l'assignatura: 568165

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Pilar Marco Buj

Departament: Departament d'Enginyeria Química i Química Analítica

crèdits: 12

Programa únic: S

 

 

Altres continguts

 

 

Criteris per a la redacció de treballs finals de màsters:
www.ub.edu/cub/treballs

Recursos en línia per millorar les competències comunicatives en el discurs científic:
Cuina lingüística per a químics
www.ub.edu/sl/facultat/quimica/

Vocabulari de química
www.ub.edu/ubterm/obres/quimica-vocabulari.xml

Vocabulari d’enginyeria química
www.ub.edu/ubterm/obres/enginyeria-quimica-vocabulari.xml
 
 
Per a la redacció en anglès:
Interuniversity Style Guide for Writing Institutional Texts in English
www.ub.edu/cub/guide

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 300

 

Treball tutelat/dirigit

100

Aprenentatge autònom

200

 

 

Recomanacions

 

Atesa la gran varietat de temes possibles per al treball final de màster (TFM), es recomana que l’alumnat, abans d’elaborar el TFM i mentre es porta a terme, repassi els coneixements, conceptes i mètodes de treball i de càlcul que necessiti per al correcte desenvolupament del treball proposat. A més, a causa del caràcter transversal d’un TFM, la tasca a què es fa referència inclou totes les matèries relacionades amb el TFM que es dugui a terme.


Altres recomanacions

El TFM és un treball autònom i individual que permet a l’estudiant mostrar de manera integrada els continguts formatius i les competències adquirides associades al títol de màster. Per tant, és important que l’alumnat demostri haver desenvolupat una bona capacitat analítica i de síntesi.

A més, és convenient:

• Dominar la llengua anglesa de manera fluida.

• Ser hàbil localitzant informació relativa al tema treballat i analitzant i prioritzant la informació disponible.

• Dominar la informàtica com a usuari (programes comercials comuns).            

• Ser autònom i organitzat.


Requisits

568140 - Gestió Ambiental (Obligatòria)

568143 - Processos Industrials i Medi Ambient (Obligatòria)

568146 - Enginyeria del Tractament d'Aigües (Obligatòria)

568148 - Enginyeria del Tractament d'Efluents Gasosos (Obligatòria)

568151 - Residus i Sòls Contaminats (Obligatòria)

 

 

Competències que es desenvolupen

 


Competències bàsiques

• Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

• Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

• Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests coneixements i judicis.

• Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

• Habilitats d’aprenentatge per continuar estudiant d’una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.

 


Competències generals
• Capacitat per parlar bé en públic.

• Capacitat comunicativa (capacitat per comprendre i expressar-se correctament de manera oral i escrita, dominant el llenguatge especialitzat).

• Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat (capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visió global i d’aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de prendre decisions i d’adaptar-se a noves situacions).

• Capacitat per formular solucions creatives als problemes plantejats que integrin els aspectes pertinents de responsabilitat social o ètica.

• Adaptabilitat, iniciativa, autoaprenentatge, autonomia, tolerància a la frustració i intel·ligència emocional.

• Capacitat per localitzar, analitzar, prioritzar i integrar la informació.

 

 

Competències específiques

• Capacitat per conèixer les millors tecnologies disponibles reconegudes com a tals per les administracions, compatibles amb el medi ambient.

• Capacitat per conèixer i aplicar les metodologies d’avaluació ambiental.

• Capacitat per conèixer i aplicar les metodologies de gestió ambiental.

• Capacitat per conèixer i valorar les implicacions legals de les accions sobre el medi ambient.

• Capacitat per conèixer i aplicar els coneixements dels principis de desenvolupament sostenible.

• Capacitat per caracteritzar i avaluar la incidència sobre el medi dels diferents tipus de contaminants.

• Capacitat per identificar, enunciar, analitzar i resoldre els problemes més comuns relacionats amb els efluents líquids i gasosos, els residus i els sòls contaminats.

• Capacitat per interpretar i correlacionar l’evolució de diferents variables d’operació d’un procés de tractament de residus i d’efluents líquids o gasosos.

• Capacitat per proposar i seleccionar les tecnologies més convenients, ateses les característiques dels residus, els sòls i els efluents aquosos i gasosos.

• Capacitat per dissenyar i fer funcionar de forma òptima instal·lacions i serveis de plantes de tractament de residus i d’efluents aquosos i gasosos.

• Capacitat per interpretar les dades més significatives que permetin planificar i executar sistemes de gestió de residus.

• Capacitat per redactar, presentar i desenvolupar projectes, tècnics o de recerca, en l’àmbit de l’enginyeria ambiental.

• Capacitat per dur a terme projectes d’R+D+I, que incloguin el disseny i l’execució d’experiments, anàlisis de resultats i extracció de conclusions.


Per la naturalesa de l’assignatura, depenent del treball que es faci és possible que només es treballin algunes d’aquestes competències específiques.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’objectiu del Treball Final de Màster és estudiar un problema en l’àmbit del medi ambient. El problema ha de tenir interès a curt, mitjà o llarg termini i la temàtica és àmplia: pot anar des d’un exercici clàssic de disseny fins a un treball d’iniciació a la recerca (i, per tant, de caràcter experimental). Entremig, hi ha un ampli ventall de possibilitats, com ara estudis de seguretat, d’impacte ambiental, de cicle de vida, de materials, d’optimització, entre molts d’altres.

 

Referits a habilitats, destreses

• Ser capaç de preparar i defensar una presentació oral en anglès del projecte fet, de forma clara i sintètica, adequant el llenguatge a l’interlocutor, l’auditori i la situació.

• Ser capaç d’expressar-se en anglès amb claredat i poder de síntesi en la redacció de la memòria del projecte fet, adequant el llenguatge a l’interlocutor, l’auditori i la situació.

• Ser capaç de resoldre un problema en l’àmbit del medi ambient.

• Ser capaç de fixar objectius raonables d’acord amb la complexitat del problema treballat i del temps disponible.

• Ser capaç de localitzar, analitzar i prioritzar la informació i, si és el cas, generar totes o una part de les dades necessàries.

 

Referits a actituds, valors i normes

• Ser capaç de fer una anàlisi crítica per qüestionar els resultats a mesura que es van obtenint (autocrítica).

• Tenir l’habilitat de comportar-se èticament en presentar citades correctament les aportacions d’altres autors que s’hagin trobat en la bibliografia, a Internet o en altres fonts d’informació.

 

 

Blocs temàtics

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El TFM és un treball que l’estudiant desenvolupa individualment i de manera autònoma, que li permet mostrar de forma integrada els continguts formatius i les competències adquirides associades al títol de màster.

El TFM es porta a terme sota la tutela de com a mínim un tutor, que ha d’actuar com a facilitador del procés d’aprenentatge. Els tutors han de ser professors doctors dels departaments amb encàrrec docent a l’ensenyament.

El TFM es pot dur a terme en una empresa relacionada directament o indirectament amb l’àrea del medi ambient. En aquest cas, és condició indispensable el compliment de la normativa que regula l’estada d’alumnes en empreses i és necessari signar un conveni entre el centre i la institució o l’organisme. Quan l’estudiant hagi de desenvolupar tot el TFM o una part significativa d’aquest treball en institucions i organismes diferents de la UB, a més del docent que fa de tutor ha de tenir un altre tutor de la institució perquè li presti col·laboració en la definició del contingut i en el desenvolupament del TFM.

L’estudiant ha de seleccionar el TFM de la llista de treballs oferts per la Comissió de Coordinació del Màster, que han proposat els professors doctors dels departaments amb encàrrec docent al màster i que  la mateixa comissió ha acceptat, un cop s’hagi comprovat que s’ajusten a la normativa vigent i al perfil acadèmic del màster. Per a cada TFM proposat ha de constar, com a mínim, el títol, els objectius a assolir i les tasques a desenvolupar.

En el termini previst per la Comissió, l’estudiant ha de presentar la sol·licitud de TFM que inclogui tres de les propostes, ordenades per ordre de preferència. Si hi ha més d’una sol·licitud per proposta, la primera assignació la fa el tutor que hagi proposat el TFM, mitjançant el mecanisme que consideri oportú. La Comissió de Coordinació és la responsable de fer pública l’assignació final.

En el cas que un estudiant vulgui fer un TFM no inclòs a la llista publicada, cal que trobi un membre del professorat doctor dels departaments amb encàrrec docent al màster que accepti la tutoria, i que presenti a la Comissió una proposta de TFM que inclogui els continguts mínims descrits abans (títol, objectius i tasques).

L’estudiant ha de treballar durant un període de temps variable, que es pot estimar en unes 300 h (que equivalen a cinc matins o tardes a la setmana durant quatre mesos i mig). L’estudiant ha d’informar periòdicament el tutor del progrés del treball.

En el desenvolupament del TFM es poden distingir les activitats següents:

Activitats presencials: estada al laboratori, en una empresa i/o utilització de programari específic.

En aquest cas les estades poden ser eventualment plantejades com activitats formatives online i síncrones, per tant, les activitats podran ser presencials o no presencials.

Activitats dirigides: tutoria (per part del professor tutor i/o del tutor d’empresa, si és el cas).

Les activitats podran ser presencials o no presencials.

Activitat autònoma individual: estudi del problema, elaboració de la memòria i preparació de la defensa oral. 

Durant el període d’elaboració del TFM, el material docent comú a tots els estudiants de l’assignatura està disponible al Campus Virtual UB, l’entorn d’aprenentatge en línia de la Universitat de Barcelona.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació del TFM considera com a elements clau la memòria escrita del treball i la seva defensa oral. En els dos casos, la llengua vehicular és l’anglès.

Per poder fer la presentació de la memòria i la defensa oral és condició prèvia i obligatòria tenir el vistiplau del tutor de l’estudiant, que ha d’enviar a la Coordinació del Màster un breu informe de valoració del treball desenvolupat per l’estudiant, el qual es fa arribar als membres de la Comissió d’Avaluació del TFM. Cada comissió d’avaluació està formada per dos professors doctors dels departaments amb encàrrec docent al màster.

La memòria escrita ha de tenir una extensió màxima de 30 pàgines (resum i annexos no inclosos), amb un espai entre línies d’1,5 i lletra tipus Times 12 (o similar), i ha de contenir necessàriament un resum (màxim un full) en què s’informi del contingut de la memòria i dels principals resultats i conclusions obtinguts. S’ha d’imprimir a doble cara. Se n’han de lliurar dues còpies impreses a la Secretaria de la Secció d’Enginyeria Química i pujar una còpia del treball en format PDF a l’espai de l’assignatura en el Campus Virtual. Una còpia en format digital resta en dipòsit. Aquesta noramtiva es pot veure modificada per possibles restriccions d’accès a la Facultat segons l’evolució de la situació sanitària. En aquest cas només es presentarà en format PDF a l’espai de l’assignatura en el Campus Virtual

La prova de defensa oral consta de l’exposició de l’estudiant del contingut de la memòria (màxim 25 minuts) davant de la Comissió d’Avaluació. L’estudiant ha de presentar el treball en què informi del contingut de la memòria de manera entenedora i fer èmfasi en els aspectes originals i més importants del treball. A continuació, la Comissió d’Avaluació inicia un torn de preguntes (màxim 15 minuts).

Les sessions poden ser eventualment retransmeses online en el cas d’una alerta sanitària. En aquesta situació es podran plantejar sessions síncrones o asíncrones per tots dos exercicis.

En detall, el procés d’avaluació consta dels elements següents:

— Avaluació del procés d’aprenentatge. A banda de les observacions i els comentaris del tutor, el seguiment del procés d’aprenentatge comprèn dues sessions d’avaluació en les dates fixades per la Comissió de Coordinació del Màster. En aquestes dues sessions, valorades per la mateixa comissió que avalua la memòria i defensa oral finals del TFM, l’alumnat ha de presentar per escrit i oralment:

• La proposta de TFM (sessió d’avaluació inicial): informe escrit amb una extensió màxima de 2 pàgines; exposició oral (màxim 10 minuts) i torn de preguntes (màxim 5 minuts). Els continguts mínims que ha d’incloure la proposta de TFM són: títol del projecte, tutor, justificació, objectius i planificació temporal. Aquesta proposta de TFM s’avalua amb una qualificació d’apte / no apte. En el cas que la qualificació sigui no apte, l’estudiant ha d’adaptar la proposta a les indicacions donades per la Comissió d’Avaluació.

• L’avanç del TFM (sessió d’avaluació intermèdia): informe escrit amb una extensió màxima de 10 pàgines; exposició oral (màxim 15 minuts) i torn de preguntes (màxim 10 minuts). Es qualifica amb una nota numèrica i té un pes del 30 % en la qualificació final de l’assignatura.

Els comentaris i observacions que facin els membres de la Comissió d’Avaluació en qualsevol de les dues sessions d’avaluació (inicial i intermèdia) s’han de veure reflectits en la memòria i exposició finals del TFM.

Avaluació de la memòria escrita. La memòria escrita s’ha de presentar a finals del semestre, en les dates fixades per la Comissió de Coordinació del Màster. En l’avaluació de la memòria per part de la Comissió d’Avaluació es considera especialment:

• El contingut científic i tècnic del treball.
• La qualitat formal de la memòria (gràfiques i figures, taules, unitats, citacions, notació, rigor terminològic, etc.).
• La capacitat de síntesi i la claredat de l’informe.
• L’extensió relativa de les diferents parts de la memòria i l’adequació al tipus de treball.
• La correspondència entre els objectius proposats i les conclusions que s’hi exposen.

Els comentaris dels membres de la Comissió d’Avaluació han de mostrar els punts dubtosos o deficients del treball.

— Avaluació de la presentació i defensa oral. L’exposició oral del treball es fa a finals del segon semestre, d’acord amb les dates fixades per la Comissió de Coordinació del Màster. En la presentació es considera especialment:

• El contingut i la claredat de l’exposició.
• El fet d’ajustar-se al temps disponible.
• La qualitat oral de l’exposició.

D’altra banda, en la defensa oral es valora: la claredat, el rigor i l’adequació de les respostes a les preguntes formulades per la Comissió d’Avaluació, així com el domini i els coneixements del problema estudiat i de les tècniques emprades.

El feedback corrector s’estableix pels comentaris de la Comissió i pel torn de rèplica a què les respostes puguin donar lloc.

Un cop feta la presentació i defensa oral del TFM, l’estudiant disposa de 7 dies naturals per revisar i modificar la memòria d’acord amb els comentaris que ha fet la Comissió d’Avaluació. La versió definitiva del TFM només s’ha de presentar en format electrònic.

Informe de valoració de l’estudiant per part del tutor

La distribució quantitativa dels diferents elements en la qualificació global és la següent:

Qualificació final = avaluació intermèdia (30 %) + continguts i qualitat de la memòria (35 %) + presentació i defensa oral (25 %) + informe del tutor (10 %)

Per poder-se avaluar, és imprescindible haver participat en totes les sessions d’avaluació.


Reavaluació

Atès que es tracta d’una assignatura singular, de característiques especials, aquesta assignatura no pot ser reavaluada.

 

Avaluació única

D’acord amb els objectius i la naturalesa del Treball Final de Màster, no hi ha prova d’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Norma

   Normativa sobre el treball de fi de màster de la Facultat de Química

   (Aprovada a la Junta de Facultat del dia 8 de juliol de 2011)

   Normes generals reguladores dels treballs de fi de màster

   universitari de la Universitat de Barcelona 
(Aprovades per la

   Comissió   Acadèmica del Consell de Govern de 8 de juny de

   2011 i per Consell de Govern de 19 de juliol de 2011)