Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Enginyeria Ambiental Forense

Codi de l'assignatura: 568167

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Juan Llorens Llacuna

Departament: Departament d'Enginyeria Química i Química Analítica

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Altres continguts

 

Recursos en línia per millorar les competències comunicatives en el discurs científic:

Cuina lingüística per a químics
http://www.ub.edu/sl/facultat/quimica/

Vocabulari de química
http://www.ub.edu/ubterm/obres/quimica-vocabulari.xml

Vocabulari d’enginyeria química
http://www.ub.edu/ubterm/obres/enginyeria-quimica-vocabulari.xml

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències bàsiques:
– Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.
– Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea de estudi.
– Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.
– Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.
– Que els estudiants tinguin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una forma que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

Competències generals:
– Parlar bé en públic.
– Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d’expressar-se correctament oralment i per escrit, amb domini del llenguatge especialitzat).
– Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat (capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i adaptació a noves situacions).
– Capacitat de treball en grup i en equips multidisciplinaris i internacionals.
– Capacitat de formular solucions creatives als problemes plantejats que integrin els aspectes pertinents de responsabilitat social o ètica.
– Adaptabilitat, iniciativa, capacitat d’autoaprenentatge, autonomia, tolerància a la frustració i intel·ligència emocional.
– Capacitat de localitzar, analitzar, prioritzar i integrar la informació.

Competències específiques:
– Conèixer les millors tecnologies reconegudes per les administracions com les millors tecnologies disponibles (MTD) compatibles con el medi ambient.
– Conèixer i saber aplicar les metodologies d’avaluació ambiental.
– Conèixer i saber aplicar les metodologies de gestió ambiental.
– Conèixer i saber valorar les implicacions legals de les accions sobre el medi ambient.
– Conèixer els principis del desenvolupament sostenible i saber aplicar-los.
– Saber identificar, enunciar, analitzar i resoldre els problemes més comuns relacionats amb els efluents líquids, els efluents gasosos, els residus i els sòls contaminats.
– Saber interpretar i correlacionar l’evolució de diferents variables d’operació d’un procés de tractament de residus, efluents líquids o gasosos.
– Ser capaç de dissenyar i fer funcionar de manera òptima instal·lacions i serveis de plantes de tractament de residus, efluents aquosos i gasosos.
– Saber redactar, presentar i desenvolupar projectes, tècnics o d’investigació, en l’àmbit de l’enginyeria ambiental.
– Ser capaç de portar a terme projectes d’R+D+i, que incloguin el disseny i execució d’experiments, anàlisi de resultats i extracció de conclusions.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Objectiu de caràcter general:

— Ser capaç de poder exercir de perit judicial o de part.

Coneixements i aptituds per adquirir:

— Familiaritzar-se amb els diversos passos que comporta qualsevol procés judicial.
— Ser capaç de respondre adequadament les qüestions científiques i tècniques que pot plantejar un jutge quan s’exerceix de perit judicial.
— Ser capaç de distingir i saber ressaltar els aspectes més essencials d’un cas judicial per defensar els interessos de la part que l’ha contractat (defensa o acusació) quan s’exerceix de perit de part.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Definició de ciència i enginyeria forense

2. Situació actual de l’enginyeria forense en el món en general i a Espanya en particular

3. El sistema processal espanyol

4. Aptituds, responsabilitats i oportunitats en l’enginyeria forense

5. Estudi de casos

6. Format i redacció d’informes o dictàmens pericials

7. Associacions forenses internacionals i espanyoles

8. Honoraris

9. Publicacions: llibres i revistes especialitzades en ciència i enginyeria forense

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

1. Classes magistrals per introduir els aspectes teòrics i pràctics de l’assignatura.
2. Treball autònom per estudiar alguns casos.
3. Consultes personals o a través de correu electrònic per comentar dubtes sobre la teoria i la pràctica de l’enginyeria forense.

El material docent de l’assignatura està disponible en el Campus Virtual UB de l’entorn d’aprenentatge en línia de la Universitat de Barcelona, que, a part de ser l’eina bàsica de l’intercanvi d’informació, també és l’eina de comunicació fora de l’aula.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

D’acord amb les normes reguladores de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges de la Universitat de Barcelona, l’avaluació és continuada.

L’avaluació continuada inclou:

• Una prova de síntesi, a la meitat del semestre, que representa el 50 % de la qualificació final.

• La prova de síntesi global, al final del semestre, i en la data fixada per la Comissió de Coordinació del Màster, que respresenta el 50 % restant de la qualificació final.

L’assistència mínima per ser avaluat és d’un 80 %.

Reavaluació (per avaluació continuada)

Per acord de la Comissió de Coordinació del Màster només es poden presentar a la reavaluació els estudiants que no hagin superat l’assignatura.

Per presentar-se a la reavaluació és imprescindible haver fet les proves de síntesi i haver participat en les proves d’avaluació continuada, encara que no requereix haver obtingut una nota mínima en l’avaluació.

La reavaluació es fa un cop acabat el segon semestre, durant la primera setmana de juliol, en la data fixada per la Comissió de Coordinació del Màster.

 

Avaluació única

Com a norma general, l’avaluació és continuada. Tanmateix, l’estudiant es pot acollir a l’avaluació única utilitzant l’imprès que hi ha amb aquesta finalitat en el web de la Facultat de Química i lliurant-lo convenientment emplenat i firmat al professor de l’assignatura durant la primera setmana del semestre.

L’avaluació única consisteix en una prova de síntesi al final de semestre, que pot coincidir amb la prova final dels estudiants que optin per l’avaluació continuada i proporciona el 100 % de la qualificació de l’assignatura.

L’assistència mínima per ser avaluat és d’un 80 %.

Reavaluació (per avaluació única):

Per acord de la Comissió de Coordinació del Màster, només s’hi poden presentar els estudiants que no hagin superat l’assignatura. Per presentar-s’hi és imprescindible haver fet la prova de síntesi que es du a terme al final del semestre, encara que no es requereix haver obtingut una nota mínima en l’avaluació.

La reavaluació es fa un cop s’ha acabat el segon semestre, durant la primera setmana de juliol, en la data fixada per la Comissió de Coordinació del Màster.