Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Tecnologia de Membranes en el Tractament d'Aigües

Codi de l'assignatura: 568168

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jorge Labanda Angulo

Departament: Departament d'Enginyeria Química i Química Analítica

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Altres continguts

 

Recursos en línia per millorar les competències comunicatives en el discurs científic:

Cuina lingüística per a químics
www.ub.edu/sl/facultat/quimica/

Vocabulari de química
www.ub.edu/ubterm/obres/quimica-vocabulari.xml

Vocabulari d’enginyeria química
www.ub.edu/ubterm/obres/enginyeria-quimica-vocabulari.xml

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

26

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial i no presencial

 

4

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

 

Competències bàsiques

• Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

• Habilitats d’aprenentatge per continuar estudiant d’una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències generals

• Adaptabilitat, iniciativa, autoaprenentatge, autonomia, tolerància a la frustració i intel·ligència emocional.

 

Competències específiques

• Capacitat per identificar, enunciar, analitzar i resoldre els problemes més comuns relacionats amb els efluents líquids i gasosos, els residus i els sòls contaminats.

• Capacitat per dissenyar i fer funcionar de forma òptima instal·lacions i serveis de plantes de tractament de residus i d’efluents aquosos i gasosos.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Conèixer les diferents alternatives de tractament amb processos amb membranes.

• Tenir una idea clara dels principis de funcionament i del dimensionament bàsic d’aquestes tecnologies.

• Avaluar quantitativament el resultat d’un tractament amb membranes ateses les característiques d’una alimentació i un objectiu de tractament determinats.

• Tenir una perspectiva real i actual de la implantació d’aquests tipus de tractaments a través de demostració de casos pràctics.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a la tecnologia de membranes

2. Fenòmens de transport a través de les membranes

3. Osmosi inversa i dessalinització d’aigua de mar

4. Ultrafiltració i Nanofiltració

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia bàsica d’aquesta assignatura en les hores presencials és la classe magistral, tant per explicar els conceptes necessaris com per resoldre problemes relacionats amb l’assignatura. Tot i així, a la classe s’intenta motivar la participació de l’alumne mitjançant la formulació de preguntes concretes sobre el que s’està explicant. Aquestes sessions poden ser eventualment retransmeses online en el cas que l’aforament no permeti la presència de tots els estudiants i l’aula disposi dels mecanismes tècnics. En cas que l’aforament no permeti la presència de tots els estudiants a l’aula es plantejaran activitats formatives online i síncrones que consistiran en la presentació de determinats continguts teòrics combinades amb sessions presencials de desenvolupament de problemes en grups reduïts i a l’aula assignada.

Les classes es complementen amb les activitats dirigides de curta durada, de forma individual o en grup, que es proposen al llarg del curs. A més, durant el curs es fan una sèrie de proves curtes, que poden incloure una part de tipus test i/o una part de resolució de problemes.

L’eina bàsica de consulta i comunicació (avisos, fòrums, etc.) és el dossier de l’assignatura al Campus Virtual de la Universitat de Barcelona (Moodle), a través del qual es té accés al material docent del curs.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada dels coneixements és sumativa i formativa a partir de les activitats d’aprenentatge dutes a terme. Per ser avaluat, l’estudiant ha de tenir una assistència mínima del 80 %.

La distribució quantitativa dels diferents conceptes en la qualificació global és la següent: tres proves parcials que es duen a terme al llarg del semestre (30 %), entrega de problemes numèrics (30 %) i prova de síntesi que es farà al final del semestre (40 %).

L’assignatura es considera superada quan la qualificació de cada tipus de prova superi el 30 % del percentatge individual i la qualificació final superi la nota de 50 %.

Per acord de la Comissió de Coordinació del Màster, només es poden presentar a la reavaluació els estudiants que no hagin superat l’assignatura. A més, per presentar-se a la reavaluació és imprescindible haver fet les proves de síntesi i haver participat en els treballs d’avaluació continuada, tot i que no es requereix haver obtingut una nota mínima en l’avaluació continuada. La reavaluació es fa un cop finalitzat el segon semestre en la data aprovada per la Comissió de Coordinació del Màster.

 

Avaluació única

Per acollir-se a l’avaluació única, cal que l’alumne ho sol·liciti abans de la primera prova d’avaluació continuada mitjançant l’imprès que hi ha a tal efecte al web de la Facultat de Química de la Universitat de Barcelona.

A l’avaluació única s’ha de fer una prova escrita al final de semestre, que pot coincidir amb la prova final de síntesi dels alumnes que optin per l’avaluació continuada. Aquesta prova escrita subministra el 100% de la nota final.

Per acord de la Comissió de Coordinació del Màster, només es poden presentar a la reavaluació els estudiants que no hagin superat l’assignatura. A més, per presentar-se a la reavaluació és imprescindible haver fet les proves de síntesi i haver participat en els treballs d’avaluació continuada, tot i que no es requereix haver obtingut una nota mínima en l’avaluació continuada. La reavaluació es fa un cop finalitzat el segon semestre en la data aprovada per la Comissió de Coordinació del Màster.