Pla docent de l'assignatura

 

 

CatalÓ Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Processos d'Oxidaciˇ Avanšada en Tractaments Mediambientals

Codi de l'assignatura: 568169

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Carmen Sans Mazon

Departament: Departament d'Enginyeria QuÝmica i QuÝmica AnalÝtica

crŔdits: 3

Programa ˙nic: S

 

 

Altres continguts

 

Recursos en línia per millorar les competències comunicatives en el discurs científic:

Vocabulari de química
http://www.ub.edu/ubterm/obres/quimica-vocabulari.xml

Vocabulari d’enginyeria química
http://www.ub.edu/ubterm/obres/enginyeria-quimica-vocabulari.xml

Cuina lingüística per a químics
http://www.ub.edu/sl/facultat/quimica/

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial i no presencial

 

25

 

-  Sortida de camp

Presencial i no presencial

 

5

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge aut˛nom

25

 

 

Recomanacions

 

Coneixements previs necessaris 

— Coneixements fonamentals d’enginyeria química: balanços, enginyeria de la reacció química, termodinàmica aplicada, operacions de separació, transmissió de calor, circulació de fluids.

— Coneixements sobre els tractaments biològics i fisicoquímics clàssics d’aigües residuals.

Competències prèvies

— Capacitat per utilitzar i aplicar els principis bàsics de l’enginyeria química (balanços, termodinàmica, cinètica, operacions de separació, circulació de fluids, transmissió de calor).

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

Competències bàsiques

CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts en contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.

CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.


Competències generals

CG0 – Parlar bé en públic.

CG1 – Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d’expressar-se correctament oralment i per escrit, i domini del llenguatge especialitzat).

CG2 – Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat (capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i adaptació a noves situacions).

CG4 – Capacitat de formular solucions creatives als problemes plantejats que integrin els aspectes pertinents de responsabilitat social o ètica.


Competències específiques

CE1 – Conèixer les millors tecnologies reconegudes per les administracions com les millors tecnologies disponibles (MTD) compatibles amb el medi ambient.

CE5 – Conèixer els principis del desenvolupament sostenible i saber aplicar-los.

CE8 – Saber interpretar i correlacionar l’evolució de diferents variables d’operació d’un procés de tractament de residus, efluents líquids o gasosos.

CE9 – Saber proposar i seleccionar les tecnologies més convenients, tenint en compte les característiques d’un residu, sòl, efluent aquós o gasós.

CE10 – Ser capaç de dissenyar i fer funcionar d’una manera òptima instal·lacions i serveis de plantes de tractament de residus, efluents aquosos i gasosos.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer el marc legal i la interpretació de la legislació i normativa bàsica en aquest camp.

— Conèixer els diferents processos d’oxidació avançada.

— Conèixer el llenguatge, els conceptes i continguts bàsics relacionats amb els diferents tractaments de contaminants en fase líquida per mitjà de processos d’oxidació avançada.

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber utilitzar les eines bàsiques de l’enginyeria química (balanços, termodinàmica, cinètica, transmissió de calor, operacions de separació, circulació de fluids, etc.) dins del context de l’aplicació dels processos d’oxidació avançada.

— Saber utilitzar els processos d’oxidació avançada més adequats segons el tipus de contaminant.

— Ser capaç de determinar la viabilitat econòmica, tècnica i mediaambiental a l’hora d’utilitzar els processos d’oxidació avançada en el tractament de contaminants.

— Ser capaç de resoldre qüestions numèriques i no numèriques que denotin compressió de mecanismes i conceptes bàsics.

— Consolidar la capacitat de síntesi i anàlisi, la capacitat de redacció d’informes, la capacitat d’ús de la bibliografia bàsica i d’altres fonts d’informació, incloent-hi les eines informàtiques.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Tenir les bases per a una cultura de respecte del medi ambient.
— Tenir una perspectiva professional de l’enginyeria química i la seva relació amb la prevenció de la contaminació i l’impacte ambiental.

 

 

Blocs temÓtics

 

N˙m..

TÝtol

1

AOP’s for environmental applications

2

Photochemical fundamentals

3

UV-based processes and Photocatalysis

4

Fenton and Photo-fenton processes

5

Ozonation of water and wastewater

6

Other AOP’s

7

Selection and application of AOP’s

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La part teòrica de l’assignatura es desenvolupa fonamentalment per mitjà de classes magistrals. La llengua vehicular principal de les classes és la llengua anglesa. Els continguts explicats estaran disponibles en el Campus Virtual UB, entorn d’aprenentatge en línia de la Universitat de Barcelona, que, a part de ser l’instrument bàsic d’intercanvi d’informació, també és una eina de comunicació fora de l’aula. La documentació disponible pot consistir en apunts o en les anotacions que caldrà seguir per trobar fàcilment i d’una manera assequible aquesta informació a través de la bibliografia recomanada.

Amb aquestes consideracions s’ha establert la següent metodologia general d’aprenentatge:

Activitats presencials. Cada sessió de classe magistral es dedica a un tema, sobre el qual s’intenta que els estudiants disposin prèviament del material escrit necessari. L’activitat presencial es fonamenta en les explicacions del professor sobre el tema, les quals poden ocupar més o menys temps segons la complexitat del tema i segons els requeriments dels estudiants. Durant tota la sessió el professor dona explicacions suplementàries per ajudar a la comprensió del tema i a sintetitzar els coneixements i habilitats que l’alumne ha d’aprendre.

L’aprenentatge presencial de cada tema finalitza amb uns exercicis (manuals o amb ordinador) sobre els conceptes més importants del tema, que permetin calibrar el grau d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge dirigit o autònom de cada estudiant. Les habilitats necessàries per desenvolupar aquests exercicis són les pròpies del tema.

Activitats dirigides. Tenen com a objectiu desenvolupar habilitats de síntesi corresponents als temes que cal aprendre i la capacitat d’aprendre autònomament. Es proposen exercicis que per fer-los calguin els coneixements i les habilitats adquirits en el desenvolupament del subtema corresponent. També es preveu la visita a una instal·lació en què es pugui observar la vinculació d’aquests processos d’oxidació avançada com a tractament en un dels vectors ambientals.

Activitats autònomes. Per desenvolupar la capacitat d’aprendre de manera autònoma, s’encarrega als estudiants la recopilació i estructuració d’informació que en permeti l’aplicació a la resolució d’exercicis, els quals es poden presentar en la seva vida professional. El professor subministra material de lectura i exercicis que facilitin l’aprenentatge autònom.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

D’acord amb les normes reguladores d’avaluació i qualificació de la Universitat de Barcelona, l’avaluació és continuada. L’assistència mínima per poder ser avaluat és d’un 80 %; la visita que es faci durant el curs és d’assistència obligatòria.

Es fan una sèrie de qüestionaris, exercicis i/o treballs relatius a cada tema, en què es valora la participació i l’actitud i el grau d’adquisició de coneixements i habilitats. Quantitativament suposa un 20 % de la nota final.

Hi ha una prova parcial a mig curs. Aquesta prova suposa el 20 % de la nota final.

Es fa una prova final global a final de curs i en la data establerta per la Comissió de Coordinació del màster. Aquesta prova representa un 60 % de la nota final.

Totes les qualificacions s’apliquen sobre 10 punts. L’assignatura es considera superada quan la qualificació de cada un dels apartats superi la nota de 4 i la qualificació global supere la nota de 5.


Reavaluació

Per acord de la Comissió de Coordinació del màster, només es poden presentar a la reavaluació els estudiants que no hagin superat l’assignatura.

Per presentar-se a la reavaluació és imprescindible haver fet les proves de síntesi i haver participat en les proves d’avaluació continuada. Amb tot, no és un requisit haver obtingut una nota mínima en l’avaluació.

La reavaluació consisteix en una prova global en la data establerta per la Comissió de Coordinació del màster.

 

Avaluaciˇ ˙nica

D’acord amb les normes reguladores d’avaluació i qualificació de la Universitat de Barcelona, l’avaluació és continuada. Si l’estudiant manifesta no poder complir els requisits de l’avaluació continuada té dret a una avaluació única, que consisteix en una prova final.

El període màxim per sol·licitar l’avaluació única és durant la primera setmana del semestre mitjançant l’entrega de dues còpies del model imprès disponible a la web de la Facultat de Química. L’assistència mínima per poder ser avaluat és d’un 80 %; les visites que es facin durant el semestre són d’assistència obligatòria.

L’avaluació única consisteix en una prova escrita al final del semestre que pot coincidir amb la prova final dels alumnes que optin per l’avaluació continuada, i té un valor del 100 % de la nota de l’assignatura.


Reavaluació

Per acord de la Comissió de Coordinació del màster, només es poden presentar a la reavaluació els estudiants que no hagin superat l’assignatura.

La reavaluació consisteix a fer una prova global una vegada finalitzat el segon semestre, en la data establerta per la Comissió de Coordinació del màster.