Pla docent de l'assignatura

 

 

CatalÓ English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Modelitzaciˇ de Processos Biol˛gics

Codi de l'assignatura: 568170

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: David Faulon Marruecos

Departament: Departament d'Enginyeria QuÝmica i QuÝmica AnalÝtica

crŔdits: 3

Programa ˙nic: S

 

 

Altres continguts

 

Recursos en línia per millorar les competències comunicatives en el discurs científic:

Cuina lingüística per a químicswww.ub.edu/sl/facultat/quimica/

Vocabulari de químicawww.ub.edu/ubterm/obres/quimica-vocabulari.xml

Vocabulari d’enginyeria químicawww.ub.edu/ubterm/obres/enginyeria-quimica-vocabulari.xml

 

 

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial i no presencial

 

15

 

-  PrÓctiques d'ordinadors

Presencial i no presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

15

Aprenentatge aut˛nom

30

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

 

Competències bàsiques

— Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

— Habilitats d’aprenentatge per continuar estudiant d’una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències generals

— Capacitat comunicativa (capacitat per comprendre i expressar-se correctament de manera oral i escrita, dominant el llenguatge especialitzat).

— Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat (capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visió global i d’aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de prendre decisions i d’adaptar-se a noves situacions).

— Capacitat per treballar en equips de caràcter interdisciplinari.

 

Competències específiques

— Capacitat per identificar, enunciar, analitzar i resoldre els problemes més comuns relacionats amb els efluents líquids residuals

— Capacitat d’interpretar i correlacionar l’evolució de diferents variables d’operació d’un procés de tractament d’aigües residuals.

— Capacitat per proposar i seleccionar les tecnologies més convenients, un cop conegudes les característiques d’unes aigües residuals.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els models més importants de simulació per a una estació depuradora d’aigües residuals (EDAR).

— Tenir una idea clara de com afecten els principals paràmetres d’operació sobre el funcionament de reactors biològics aeròbics, anòxics i anaeròbics.

 

Com a objectius referits a habilitats i destreses:

— Saber estimar els principals paràmetres dels models de simulació.

— Saber aplicar els models de simulació de les EDAR per al disseny i diagnòstic de les plantes de tractament.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Introducciˇ a la modelitzaciˇ i a la simulaciˇ

*  Descripció de les finalitats de la modelització. Aspectes històrics. Tipus de models i simuladors

2. Models ASM1, ASM2 i ASM3

*  Descripció bàsica dels models ASM1, ASM2 i ASM3. El model ASM1 es desenvolupa detalladament i es fan exercicis sobre la seva aplicació

3. Caracteritzaciˇ de l’aigua residual. Protocols utilitzats

*  Descripció i interpretació dels protocols utilitzats per a la caracterització de les aigües residuals. Aquesta etapa és bàsica per poder efectuar les simulacions

4. MŔtodes de determinaciˇ de parÓmetres

*  Descripció dels mètodes utilitzats per a la determinació de paràmetres cinètics i de rendiment del model. Aquesta etapa és bàsica per poder efectuar les simulacions

5. Aplicaciˇ del BioWin

*  Introducció amb exercicis per ordinador d’un dels simuladors més utilitzats per a la modelització de plantes de tractament d’aigües residuals

6. La simulaciˇ de la digestiˇ anaer˛bica

*  Introducció del principal model per a la modelització de la digestió anaeròbica

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

- La metodologia bàsica d’aquesta assignatura en les hores presencials és la classe teoricopràctica combinada amb pràctiques en ordinador. A les classes teòricopràctiques s’expliquen els conceptes necessaris de l’assignatura i es resolen exercicis de forma conjunta per facilitar-ne el seu aprenentatge. A les sessions de pràctiques amb ordinador s’han d’aplicar els coneixements adquirits en casos pràctics desenvolupats en fulls de càlcul o en un programa de simulació comercial.
- Al llarg del curs, s’han de dur a terme activitats de curta durada de forma individual o en grup (treballs dirigits/autònoms).

- També es fan una sèrie de proves curtes, que poden incloure una part tipus test i/o una part de resolució de problemes.

- El treball autònom ha de completar la tasca de l’alumne per assolir les competències i objectius de l’aprenentatge, mitjançant l’estudi i la resolució d’exercicis i problemes. El treball autònom inclou les hores d’estudi per preparar les avaluacions.

- En la mesura del que sigui possible, s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura.

- Durant el curs, l’eina bàsica de consulta i comunicació (avisos, fòrums, etc.) és l’espai de l’assignatura al Campus Virtual de la Universitat de Barcelona. En aquest espai es té accés al material docent del curs. El Campus Virtual és també l’eina de comunicació fora de l’aula.

- El grau de presencialitat de les activitats docents i avaluatives es pot veure modificat en funció de les restriccions derivades de la crisi sanitària. Qualsevol modificació serà oportunament informada a l’alumnat a través dels canals habituals.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Aquesta assignatura es pot superar mitjançant una avaluació continuada (recomanat) o una avaluació única. Per poder ser avaluat és necessària l’assistència a un mínim del 80 % de les classes presencials.
Les activitats que configuren el sistema d’avaluació continuada són sis proves curtes de síntesi i una sèrie d’exercicis o treballs dirigits/autònoms, realitzats uniformement al llarg del curs. La ponderació de cada activitat és la següent: proves curtes de síntesi, 65 % (un total de sis) i exercicis dirigits/autònoms, 35 % (un total de tres).

Totes les qualificacions es donen sobre 100 punts. L’assignatura es considera superada quan la qualificació de cadascun dels apartats (proves de síntesi i exercicis) superi la nota de 40 i la qualificació global superi la nota de 50.


 

Criteris de reavaluació

Per acord de la Comissió de Coordinació només es poden presentar a la reavaluació els estudiants que no hagin superat l’assignatura. Per presentar-se a la reavaluació és imprescindible haver fet les proves curtes de síntesi i haver participat en els exercicis o treballs dirigits/autònoms, tot i que no es requereix haver obtingut una nota mínima en l’avaluació (continuada).


La reavaluació es fa un cop finalitzat el segon semestre, durant la primera setmana de juliol.

 

Avaluaciˇ ˙nica

En cas de voler accedir a l’avaluació única, s’ha d’emplenar un full de sol·licitud durant la primera setmana de curs. L’imprès es troba a tal efecte al web de la Facultat de Química. Per poder optar a l’avaluació única és necessària l’assistència a un mínim del 80 % de les classes presencials.
 

Criteris de reavaluació

Per acord de la Comissió de Coordinació, només es poden presentar a la reavaluació els estudiants que no hagin superat l’assignatura.  Per presentar-se a la reavaluació és imprescindible haver fet la prova de síntesi, tot i que no es requereix haver obtingut una nota mínima en l’avaluació (única).

L’avaluació única es fa a finals de semestre i la reavaluació un cop finalitzat el segon semestre, durant la primera setmana de juliol.