Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Valorització Energètica

Codi de l'assignatura: 568172

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Sergi Astals Garcia

Departament: Departament d'Enginyeria Química i Química Analítica

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Altres continguts

 

Recursos en línia per millorar les competències comunicatives en el discurs científic:

Cuina lingüística per a químics

www.ub.edu/sl/facultat/quimica/

Vocabulari de l’assignatura

https://www.ub.edu/ubterm/obra/bioquimica/

https://www.ub.edu/ubterm/obra/enginyeria-quimica/

https://www.ub.edu/ubterm/obra/quimica/

 

 

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

24

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial i no presencial

 

6

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

 

Competències bàsiques

— Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests coneixements i judicis.

 

Competències generals

— Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat (capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visió global i d’aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de prendre decisions i d’adaptar-se a noves situacions).

— Capacitat per formular solucions creatives als problemes plantejats que integrin els aspectes pertinents de responsabilitat social o ètica.

— Adaptabilitat, iniciativa, autoaprenentatge, autonomia, tolerància a la frustració i intel·ligència emocional.

— Capacitat per localitzar, analitzar, prioritzar i integrar la informació.

 

Competències específiques

— Capacitat per identificar, enunciar, analitzar i resoldre els problemes més comuns relacionats amb els efluents líquids i gasosos, els residus i els sòls contaminats.

— Capacitat per interpretar i correlacionar l’evolució de diferents variables d’operació d’un procés de tractament de residus i d’efluents líquids o gasosos.

— Capacitat per proposar i seleccionar les tecnologies més convenients, ateses les característiques dels residus, els sòls i els efluents aquosos i gasosos.

— Capacitat per dissenyar i fer funcionar de forma òptima instal·lacions i serveis de plantes de tractament de residus i d’efluents aquosos i gasosos.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer el potencial energètic dels residus a valoritzar energèticament.
— Conèixer la formació de contaminants procedents de la combustió.
— Comprendre el mecanisme de destrucció d’un compost orgànic.
— Dur a terme balanços de matèria i energia en una incineradora.
— Analitzar els factors que influeixen en el procés d’oxidació anaeròbica i de combustió de residus.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a la valorització energètica de residus

2. Processos a elevada temperatura

2.1. Incineració

2.2. Gasificació

2.3. Piròlisi

2.4. Liqüefacció hidrotèrmica

3. Processos a baixa temperatura

3.1. Digestió anaeròbia

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia general d’aprenentatge es basa en l’activitat presencial, l’activitat dirigida i l’activitat autònoma.

L’activitat presencial normalment es desenvolupa mitjançant classes participatives i seminaris. Així mateix, també es podran realitzar activitats asíncrones que consistiran en la presentació de determinats continguts teòrics, combinada amb sessions presencials de desenvolupament, aplicació, problemes, exercicis, seminaris i/o aclariments en grups reduïts i a l’aula assignada.

Les activitats dirigides permeten aprofundir en alguns dels aspectes desenvolupats a les classes de teoria i problemes. Aquesta activitat es fa mitjançant diferents metodologies com, per exemple, l’estudi de casos o l’aprenentatge basat en problemes. Es potencia també el treball en equip. Les activitats tutelades/dirigides es basen principalment en la resolució de problemes i exercicis prèviament proposats. També hi ha la possibilitat de fer diferents proves, tests, presentacions i qüestionaris al llarg del semestre.

Finalment, el treball autònom ha de completar la tasca de l’alumne per assolir les competències i objectius de l’aprenentatge, mitjançant l’estudi i la resolució d’exercicis i problemes. El treball autònom inclou les hores d’estudi per preparar les avaluacions.

El Campus Virtual de la UB, com a entorn d’aprenentatge en línia de la Universitat de Barcelona, a més de ser la font d’apunts, és també l’eina bàsica d’intercanvi d’informació i de comunicació fora l’aula.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada inclou:

• Els problemes, exercicis, treballs, tests, proves, presentacions etc., que s’hagin fet al llarg del semestre, representaran entre el 40 i el 60% de la nota final, depenent de que l’examen final sigui presencial o no presencial.

• La prova final global, al final del semestre i en la data fixada per la Comissió de Coordinació del Màster. Aquesta prova representa entre el 60 i el 40 % de la nota final, depenent de que aquest examen final sigui presencial o no presencial.

L’aprovat es fixa en 5 punts sobre 10. Per poder superar l’assignatura cal que la nota de cadascuna de les parts (prova parcial, prova final, exercicis, etc.) sigui superior a 4 punts.

L’assistència mínima per optar a l’avaluació continuada és d’un 80 %.

 

Reavaluació (per a l’avaluació continuada)

Per acord de la Comissió de Coordinació del Màster, només es poden presentar a reavaluació els alumnes que hagin suspès l’assignatura. Per presentar-se a la reavaluació és imprescindible haver fet les proves parcial i final de síntesi i haver participat en les proves de continuada, tot i que no es requereix haver obtingut una nota mínima en l’avaluació. La reavaluació es fa un cop finalitzat el segon semestre, durant la primera setmana de juliol, en la data fixada per la Comissió de Coordinació del Màster.

 

Avaluació única

Com a norma general, l’avaluació és continuada. Malgrat això, l’alumne pot acollir-se a l’avaluació única utilitzant l’imprès que hi ha a tal efecte al web de la Facultat de Química i lliurant-lo convenientment emplenat i signat al professor de l’assignatura durant la primera setmana del semestre.

L’avaluació única consisteix en una prova escrita al final de semestre, que pot coincidir amb la prova final dels alumnes que optin per l’avaluació continuada i proporciona el 100 % de la nota de l’assignatura.

L’assistència mínima per ser avaluat és d’un 80 %.