Pla docent de l'assignatura

 

 

Catalą English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Metodologia Avanēada en Matemątiques

Codi de l'assignatura: 568174

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinació: Xavier Jarque Ribera

Departament: Departament de Matemątiques i Informątica

crčdits: 3

Programa śnic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoria

Presencial

 

5

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

5

 

-  Prąctiques orals comunicatives

Presencial

 

15

 

-  Seminari

Presencial

 

5

Treball tutelat/dirigit

5

Aprenentatge autņnom

40

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a habilitats, destreses


Aprendre a buscar bibliografia i informació matemàtica en línia.

 


Adquirir l’habilitat de fer presentacions orals i escrites sobre matemàtiques.

 


Adquirir l’habilitat d’entendre classes teòriques, col·loquis i seminaris sobre matemàtiques.

 

 

Blocs temątics

 

1. TeX i LaTeX

1.1. Introducció a TeX

1.2. Introducció a LaTeX: articles, llibres

1.3. Beamer: presentacions, pòsters

1.4. Gràfics: TikZ, PGF, XY-pic, jPicEdt

1.5. Interacció amb altres programes: Mathematica, MATLAB

1.6. Escriptura de llenguatge matemàtic al Web: MathJax

2. Fonts de referčncia en matemątiques

2.1. Llocs web matemàtics interactius: MathOverflow, nLab, StackExchangeNetwork

2.2. Revisions matemàtiques al Web: Mathscinet i Zentralblatt

2.3. Classificació de temes matemàtics i paraules clau

2.4. Recursos en línia: arxiv, Project Euclid, etc.

3. Presentacions orals

3.1. Compartir coneixements i interessos sobre matemàtiques amb la resta de la classe

3.2. Disseny d’una classe per a estudiants de grau i de postgrau

3.3. Presentació de treball professional / de recerca actual a un públic especialitzat

3.4. Participació activa com a part del públic amb preguntes i comentaris

4. Activitats matemątiques

4.1. Assistència a conferències, seminaris i col·loquis sobre la matèria

4.2. Introducció a la recerca en matemàtiques i les seves aplicacions especialitzades

4.3. Informació del progrés en els projectes finals a la resta de la classe

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


Aquesta assignatura té una primera part amb algunes classes dedicades a TeX i LaTeX. En aquesta primera part, s’introdueix i s’avalua els estudiants en l’ús de LaTex com a eina per escriure textos i fer presentacions en l’àmbit de les matemàtiques.
La segona part de l’assignatura se centra a introduir els estudiants en el món de les matemàtiques professionals. S’espera que assisteixin a xerrades, seminaris i col·loquis sobre la matèria, que busquin bibliografia a Internet, que preparin i presentin informes escrits i presentacions orals sobre temes elementals i més avançats en l’àmbit de les matemàtiques, i també que participin en debats de grup sobre com fer xerrades en aquest àmbit.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 


En l’opció de l’avaluació continuada, la participació a classe val el 40 % de la nota final. S’espera que l’alumnat faci presentacions breus sobre matemàtiques bàsiques, i també que parli sobre les seves activitats acadèmiques en el Campus. També ha de participar en debats de grup sobre com presentar els seus resultats de recerca i les seves possibles aplicacions.
Els informes escrits també són obligatoris. En l’opció de l’avaluació continuada, valen el 20 % de la nota final.
La part sobre TeX/LaTeX val el 20 % de la nota final en l’opció de l’avaluació continuada.
 
Al final del semestre, els estudiants han de lliurar un esborrany del projecte final i fer una presentació posterior sobre el projecte en el Seminari dels estudiants de postgrau; tots dos valen el 20 % de la nota final.
La reavaluació consisteix en la presentació escrita i oral del projecte final, seguint els suggeriments de millora. La nota final serà la més alta de l’obtinguda en la reavaluació o l’avaluació continuada.
Els estudiants que no treguin una nota mínima de 3 (sobre 10) en l’avaluació continuada no poden optar per la reavaluació.

 

Avaluació śnica


L’opció de l’avaluació única consisteix en problemes de resolució d’exercicis sobre TeX/LaTeX i en el lliurament de tres presentacions orals sobre temes que determinarà el professorat. A més, els estudiants han de presentar un informe escrit sobre el projecte final i fer-ne una presentació oral de 20 minuts. Totes aquestes activitats s’han de completar abans que acabi el semestre.
La reavaluació consisteix en la presentació escrita i oral del projecte final, seguint els suggeriments de millora. La nota final serà la més alta de l’obtinguda en la reavaluació o l’avaluació única.
Els estudiants que no treguin una nota mínima de 3 (sobre 10) en l’avaluació única no poden optar per la reavaluació.