Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Economia i Gestiˇ Ambiental

Codi de l'assignatura: 568352

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Jordi Roca Jusmet

Departament: Departament d'Economia

crŔdits: 3

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

24

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

24

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge aut˛nom

26

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 


L’assignatura pretén donar elements interdisciplinaris perquè els estudiants —formats principalment en ciències naturals— tinguin una visió més completa dels condicionants i les implicacions de la gestió del medi natural. Específicament es tracta d’aproximar-se als problemes ambientals des de la perspectiva econòmica.

En aquest sentit la principal competència que cal desenvolupar és la capacitat d’analitzar els problemes ambientals amb una visió interdisciplinària i la preparació per entendre les aproximacions econòmiques als problemes ambientals.

Les decisions públiques sobre la gestió del medi natural generen sovint conflictes socials. La major part dels professionals de la gestió del medi natural s’han d’enfrontar en molts casos a situacions on han d’interrelacionar amb professionals que parlen llenguatges procedents d’altres disciplines; per tant, és essencial que tinguin elements de formació que els permetin millorar aquesta interrelació.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Conèixer a nivell introductori les relacions bàsiques entre els sistemes econòmics i el medi natural i els problemes d’exhauriment de recursos i degradació ambiental que poden comportar.

• Conèixer i tenir una visió crítica sobre els avantatges i desavantatges de propostes com la de valorar econòmicament els serveis ambientals.

• Conèixer els principals instruments econòmics d’intervenció ambiental.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Economia i gestiˇ ambiental

1.1. Macroeconomia i medi natural

• L’economia com a sistema obert: interrelacions bàsiques entre sistema econòmic i medi natural. Els determinants de la pressió ambiental
• Les convencions de la comptabilitat nacional i els usos dels indicadors macroeconòmics. Crítiques i propostes
• El «mida» de les economies dins de la natura: diferents metodologies i limitacions. Fluxos d’energia. Anàlisis de fluxos de materials, apropiació humana de la productivitat primària neta, petjada ecològica

1.2. Conceptes econòmics relacionats amb la gestió de recursos i el medi ambient

• Eficiència i equitat. Les «externalitats» com a obstacle a l’eficiència econòmica; costos privats versus costos socials. Béns públics
• Les possibilitats limitades de les solucions «voluntàries». Pagaments per serveis ambientals. Sistemes de certificació de productes
• El debat sobre la «tragèdia dels béns comuns». Hardin versus Ostrom. Diferents règims de propietat/gestió. Cooperació i acció individual
• Recursos naturals renovables potencialment esgotables. La propietat privada i la possibilitat d’esgotament. El paper de la taxa de descompte
• La gestió ambiental i el controvertit paper de l’anàlisi cost-benefici com a guia per a la presa de decisions. Valoració monetària dels serveis ambientals?

1.3. Els instruments de política ambiental

• Tipologia d’instruments de política ambiental i el paper dels instruments econòmics. Impostos, mercats de permisos de contaminació i altres instruments econòmics. Avantatges i desavantatges. Exemples pràctics
• Instruments econòmics sobre l’energia i les emissions de CO2 a Europa. Propostes i realitats
• Les dificultats de la política ambiental global: el cas del canvi climàtic

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El desenvolupament del curs pot estar afectat per les restriccions imposades per les autoritats sanitàries.

Activitats presencials

• Sessions teòriques.

Activitats no presencials

• Estudi conceptual de les classes presencials.

• Lectures.

 

Activitats tutoritzades

• En general, orientació en el treball autònom de l’estudiant imprescindible per assolir els objectius d’aprenentatge establerts.

• Consulta dels conceptes explicats a les classes i dels casos d’estudi.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

La forma concreta d’avaluació s’especificarà en començar el curs però tindrà una part de comentari de text i també una prova de síntesi. L’avaluació pot veure´s afectada per les restriccions imposades per les autoritats sanitàries.