Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Treball Final de Màster

Codi de l'assignatura: 568354

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Juan Luis Riera Rey

Departament: Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals

crèdits: 15

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 375

 

Treball tutelat/dirigit

375

 

 

Competències que es desenvolupen

 

 

Competències bàsiques

— Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.

— Capacitat de comunicar les conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

— Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma que ha de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

 

Competències generals

— Capacitat d’interpretar qualitativament i quantitativament els resultats d’un treball experimental.

— Capacitat d’analitzar i extreure informació d’un text científic en anglès.

 

Competències específiques

— Mostra d’una formació avançada i de caràcter integrador sobre els continguts fonamentals dels diversos àmbits temàtics de l’ecologia i restauració i els seus mètodes d’investigació fonamentals.

— Capacitat d’utilitzar tècniques per a l’anàlisi i el tractament de la informació ambiental.

— Capacitat d’intervenir i actuar en qüestions ambientals, reforçant el component aplicat i experimental.

— Enfocament de la gestió i la restauració dels ecosistemes des d’aspectes tant estructurals com funcionals (gestió i restauració del medi natural).

— Capacitat d’avaluar l’estat de poblacions i comunitats naturals.

— Capacitat de resoldre la problemàtica associada a la conservació de la biodiversitat.

— Capacitat de planificar, gestionar i conservar els recursos hídrics.

— Capacitat de diagnosticar l’estat d’un sistema terrestre o aquàtic i plantejar mesures correctores (gestió i restauració del medi natural).

— Aplicació d’eines i mètodes per a l’estudi dels ecosistemes (ecologia).

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Ser capaç d’utilitzar els coneixements teòrics en un treball d’aplicació.

— Ser capaç de formular una hipòtesi de treball.

— Ser capaç de plantejar un disseny experimental apropiat.

— Saber aplicar les eines d’anàlisi estudiades en el màster.

— Ser capaç d’aplicar les eines de gestió i restauració a casos reals.

— Discutir raonadament els resultats obtinguts en funció de les hipòtesis plantejades.

— Utilitzar bases de dades bibliogràfiques.

— Elaborar una memòria de síntesi.

— Ser capaç de comunicar els resultats obtinguts en el treball.

— Saber contextualitzar els resultats obtinguts amb les referències bibliogràfiques.

— Saber defensar el projecte al tribunal.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Programa

*  El treball és el resultat d’un màxim de 375 hores de dedicació de l’alumne i suposa un exercici integrador de la formació rebuda al llarg del màster. L’alumne desenvolupa la seva activitat en un laboratori o centre receptor sota la supervisió d’un tutor. A principis de curs, l’alumne rep una llista de temes disponibles, actualitzada anualment amb els temes oferts per la universitat i per les entitats col·laboradores. Es fan entrevistes personalitzades amb el coordinador responsable del TFM i s’efectua una assignació preliminar que ha de confirmar el tutor. Si el treball es desenvolupés en una empresa, centre o grup de recerca extern a la Universitat de Barcelona, ​​s’assignen dos tutors:

— Tutor extern, les funcions del qual són: proposar el tema del TFM i el seu disseny experimental, fer-ne el seguiment, col·laborar en el tractament i anàlisi de les dades obtingudes i contribuir a la seva avaluació.

— Tutor de la universitat, les funcions del qual són: garantir que l’alumne i el tutor extern coneguin els requeriments que exigeix ​​el màster per al TFM, proporcionar les instruccions de realització, supervisar el tema escollit, corregir la memòria perquè s’ajusti a les exigències del màster, autoritzar-ne la defensa i contribuir a l’avaluació.

Si el TFM es duu a terme en algun grup de recerca de la Universitat de Barcelona, ​​hi ha un tutor únic, que pertany a la Universitat i que compleix totes les funcions anteriors.

Es pot consultar la normativa general de la UB a www.ub.edu/agenciaqualitat/normativaespecifica/tfm/index.html.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’alumne desenvolupa l’activitat al laboratori o centre receptor assignat i ha de complir les obligacions de les tutories segons el calendari previst (lliurament del projecte de treball, resultats preliminars, etc.). Com a resultat final, l’alumne redacta un treball escrit, que s’exposa i defensa oralment davant d’un tribunal format per tres professors.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Part de l’avaluació (un 20 %) correspon al tutor del treball. Per a això es demana un informe confidencial que s’ha d’enviar al coordinador de l’assignatura abans de la presentació de les memòries escrites.

 

Avaluació única

El tribunal valora la memòria escrita (65 % de la nota) i la presentació oral (35 % de la nota).

Els criteris d’avaluació es basen en:

— Claredat i rellevància dels objectius proposats i adequació del disseny del treball.

— Qualitat del tractament dels resultats i discussió.

— Qualitat general de la memòria escrita: continguts, capacitat de síntesi, presentació escrita, qualitat de les fonts d’informació.
 

Per a la presentació oral, es valora:

— Exposició de la presentació: claredat, capacitat de síntesi, ajust al temps.

— Defensa de les preguntes.