Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Sistemes Dinąmics en Ecologia

Codi de l'assignatura: 568355

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinació: Biel Obrador Sala

Departament: Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Cičncies Ambientals

crčdits: 3

Programa śnic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

26

 

-  Prąctiques d'ordinadors

Presencial

 

26

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autņnom

24

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

• Adquisició de coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

• Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

• Capacitat de comunicar les conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

• Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma que ha de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

• Capacitat d’interpretar qualitativament i quantitativament els resultats.

• Demostració d’una formació avançada i de caràcter integrador sobre els continguts fonamentals dels diversos àmbits temàtics de l’ecologia i restauració i els seus mètodes d’investigació fonamentals.

• Utilització de tècniques per obtenir, analitzar i tractar la informació ambiental, per a la pràctica de camp i de laboratori.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Adquirir els conceptes bàsics de dinàmica de sistemes i de models matemàtics.

• Ser capaç de conceptualitzar processos i de formular-los matemàticament.

• Analitzar qualitativament i quantitativament models matemàtics.

• Ser capaç de construir un model i d’executar una simulació.

• Conèixer les eines informàtiques de simulació.

• Apreciar críticament els avantatges i les limitacions de la modelització dinàmica.

 

 

Blocs temątics

 

Programa

*  L’assignatura combina, per una banda, classes magistrals i teoricopràctiques on es desenvolupen els temes conceptuals i els fonaments de la modelització de sistemes dinàmics i, per l’altra, classes pràctiques i activitats tutelades no presencials on es treballen els aspectes tècnics i metodològics de la modelització dinàmica.*

*Llevat que les restriccions imposades per les autoritats sanitàries obliguin a una priorització o reducció d’aquests continguts.

1. Introducció als sistemes dinàmics i a la modelització

2. Fonaments de dinàmica de sistemes

3. El procés de modelització

4. Models dinàmics i ajust al món real

5. Tipus específics de models i tècniques avançades en modelització

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Es combinen les metodologies d’ensenyament-aprenentatge següents a les sessions presencials:

• Classes teòriques i d’estudi de casos: sis hores.

• Classes teoricopràctiques (ordinador): vint hores.

• El treball tutelat no presencial i el treball autònom s’enfoquen a la consolidació dels aprenentatges en el context de les activitats avaluatives (treballs). En aquest sentit, els treballs són individuals.

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries. 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’assistència és obligatòria a tots els blocs de l’assignatura.

L’avaluació de l’assignatura es fa a partir dels paràmetres següents:

• Treball pràctic individual: anàlisi qualitativa d’un model (50 %).

• Treball pràctic individual: construcció d’un model i anàlisi crítica dels resultats de la simulació (50 %).

L’avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.