Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Avenços en Ecologia de Poblacions i Comunitats

Codi de l'assignatura: 568357

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Francesc Murria I Farnos

Departament: Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoria

Presencial

 

10

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

20

 

-  Seminari

Presencial

 

20

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

80

 

 

Competències que es desenvolupen

 

 • Capacitat d’analitzar diferents patrons espacials de poblacions i de comunitats.
 • Obtenció d’informació i interpretació de resultats.
 • Capacitat crítica, d’anàlisi, d’estructuració i síntesi.
 • Creativitat i imaginació en el plantejament, elaboració i assaig d’hipòtesis
 • Treball en equip.
 • Comunicació científica.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Adquirir els coneixements més avançats en aspectes de macroecologia i metaecologia (metapoblacions i metacomunitats).
 • Conèixer les eines més utilitzades per a l’estudi de la macroecologia i la metaecologia.
 • Entendre els mecanismes que controlen la diversitat de les comunitats a gran escala (latitud, longitud) així com de l’àrea de distribució, l’abundància i la mida corporal.
 • Entendre els mecanismes que controlen la diversificació d’espècies així com la variació de les poblacions i comunitats a diferents escales temporals.
 • Adquirir els conceptes bàsics i integradors per entendre els patrons espacials i temporals de les poblacions i de les comunitats: efecte de la dispersió respecte paràmetres ambientals actuals i històrics.

 

 

Blocs temàtics

 

1. BLOC 1. Macroecologia (4 hores)

*  

1.1. Generalitats. Concepte i escala d’estudi. Mètodes d’estudi en macroecologia.

1.2. Patrons espacials en macroecologia: diversitat. Espècies-àrea, espècies-energia, espècies-latitud, espècies-altitud.  Relacions diversitat local-regional.

1.3. Patrons espacials en macroecologia: abundància i mida. Àrea de distribució de les espècies i diversitat. Relacions diversitat-abundància. Mida corporal, diversitat i abundància. Teoria metabòlica.

1.4. Patrons temporals en macroecologia. Variació temporal dels patrons de diversitat, abundància i distribució a diferents escales.

2. BLOC 2: Metacomunitats (2 hores)

*  

2.1. Què és una metacomunitat?. Precedents.  Processos basats en el nínxol i processes neutres.

2.2. Tipus de metacomunitats. Models conceptuals. Caracterització de la dispersió (factors exògens i endògens). Topografia i connectivitat de xarxes.

3. BLOC 3: Metapoblacions (2 hores)

*  

3.1. Poblacions en l’espai. Estocasticitat, correlació i persistència. Fonts i embornals. Com introduir l’espai en models demogràfics. Catàleg d’aproximacions als models amb espai explícit.

3.2. Models de metapoblacions. Concepte i exemples. El model clàssic de Levins: formulació i condicions d’equilibri. Extensions al model de Levins. Implicacions per a la conservació.

3.3. Models espacialment realístics. Models estocàstics d’ocupació de taques (SPOM). Funció d’incidència de Hanski. Colonització i extinció. Models de dispersió. Connectivitat en el paisatge.

3.4. Parametrització dels models. Capacitat de la metapoblació i temps de persistència. Extensions del model de Hanski. Dinàmica ecoevolutiva i metapoblacions: exemples de dispersió. De les metapoblacions a les metacomunitats.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de l’assignatura consistirà en sessions presencials de classes teòriques, seminaris i pràctiques d’ordinador. Les pràctiques seran obligatòries.

 

Teoria (10h)

Les classes teòriques consistiran en cinc sessions de 2h cadascuna: una sessió del Bloc 1, una del Bloc 2, dues del Bloc 3 i una sessió final on els estudiants, dividits en grups, presentaran la visió crítica d’un article relacionat amb les classes de teoria.

 

Seminaris (20h)

Els seminaris consistiran en 10 sessions de 2h cadascuna. En aquestes sessions diferents experts presentaran diferents casos d’estudi que tractaran diferents aspectes sobre metapoblacions, metacomunitats i macroecologia utilitzant mètodes novedosos i considerant tant la dimensió espacial com temporal. Els temes a tractar contemplaran tant exemples terrestres, marins com d’aigua dolça. Alguns d’aquests casos d’estudi mostraran l’aplicació i rellevància d’aquests tipus d’estudis per a la gestió i conservació dels ecosistemes. 

 

Pràctiques d’ordinador (20h)

Les pràctiques consistiran en 5 pràctiques d’ordinador de 4h cadascuna. En concret, les pràctiques tractaran sobre la relació diversitat genètica i diversitat d’espècies, el concepte de beta-diversitat en metacomunitats, l’ús del meta-anàlisis en ecologia, l’ús dels models de distribució d’espècies i les eines de planificació sistemàtica i les seves aplicacions en ecologia.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada es realitzarà a partir de:

 • Examen de coneixements bàsics sobre la part de teoria (50%)
 • Treball final en grup i exposició oral sobre la visió crítica d’un cas d’estudi (30%)
 • Assistència a sessions presencials i participació (20%)

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BLACKBURN, T.M. & GASTON, K.J. (eds) (2003). Macroecology: concepts and consequences. Blackwell Scientific Publications. .

BROWN, J.H. (1995). Macroecology. The University of Chicago Press. 284 pp.

GASTON, K.J. & BLACKBURN, T.M. (2000). Pattern and process in macroecology. Blackwell Science. 377 pp.

HANSKI, I. & GAGGIOTTI, O. (Eds.) (2004). Ecology, genetics, and evolution of metapopulations. Edited by Hanski, I. & Gaggiotti, O. Elsevier Academic Press, Amsterdam, 696 pp.

HOLYOAK, M.; LEIBOLD, M.A. & HOLD, R.D. (eds) (2005). Metacommunities: spatial dynamics and ecological communities. The University of Chicago Press. 513 pp.

KRITZER, J & SALE P (2006). Marine metapopulations. Academic Press. 531 pp.

MAGURRAN, AE & MCGILL BJ (2011) Biological Diversity: Frontiers in Measurement and Assessment. Oxford University Press. 337 pp

THOMPSON, J.N. (2005). The geographic mosaic of coevolution. Univ. Chicago Press. 443 pp.

VERHOEF, H.A. & MORIN, P.J. (2010). Community ecology: processes, models, and applications. Oxford University Press. Oxford. 288pp.

WITMAN, JD & ROY K (2009) Marine macroecology. The University of Chicago Press. 424 pp.