Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Legislaciˇ Ambiental i Gestiˇ del Territori

Codi de l'assignatura: 568360

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Maria Teresa Vadri Fortuny

Departament: Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari

crŔdits: 3

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

28

( )

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

28

Treball tutelat/dirigit

12

Aprenentatge aut˛nom

35

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

Competències específiques de l’assignatura, tenint en compte el perfil i la formació dels estudiants del màster:

• Coneixement dels continguts bàsics del dret ambiental.

• Coneixement dels conceptes bàsics relatius a la legislació ambiental per poder-la manejar amb seguretat i rigor.

• Capacitat per conèixer els aspectes bàsics de la intervenció pública ambiental considerant el model d’Estat, especialment amb relació als instruments jurídics aplicables en les polítiques ambientals i de gestió del territori.

• Capacitat per reconèixer la complexitat de les interrelacions entre el medi ambient i altres polítiques, especialment les de gestió del territori, i les seves conseqüències.

• Capacitat per valorar els elements de transversalitat en la presa de decisions ambientals i de gestió del territori.

• Aprenentatge de tècniques adequades per cercar la legislació aplicable als sectors ambientals.

• Capacitat per analitzar correctament un text normatiu.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Conèixer els continguts bàsics del dret ambiental.

• Conèixer els aspectes bàsics de la intervenció pública ambiental tenint en compte el marc jurídic actual, i, en especial, la importància dels processos de presa de la decisió pública.

• Conèixer les característiques generals i la tipologia d’instruments jurídics ambientals.

• Conèixer els aspectes bàsics de la gestió del territori des de la perspectiva jurídica.

• Aprendre la complexitat de les relacions entre les polítiques ambientals i les polítiques de gestió del territori i del paisatge.

 

Referits a habilitats

• Aprendre els mètodes adequats per a la recerca de la legislació ambiental vigent.

• Familiaritzar-se amb la tècnica normativa i aprendre a interpretar correctament els textos normatius.

• Aprendre a tenir una visió transversal de la problemàtica ambiental.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Bases del dret ambiental. Conceptes bÓsics de la legislaciˇ ambiental

1.1. El model d’estat: social, democràtic, de dret i autonòmic

1.2. El sistema normatiu: el principi de legalitat i el principi de jerarquia normativa

1.3. L’organització territorial de l’estat: estat, comunitats autònomes i Administració local

2. La intervenciˇ p˙blica en l’Ómbit de la protecciˇ del medi ambient

2.1. Bases jurídiques. La funció pública de protecció del medi ambient. La importància dels processos de presa de les decisions públiques

2.2. La intervenció pública per sectors

2.3. Els principis generals del dret ambiental

3. PolÝtica ambiental sectorial. Els instruments jurÝdics per a la protecciˇ del medi ambient

3.1. Característiques generals

3.2. Classificació i tipologia

4. Gestiˇ del territori i medi ambient

4.1. Intervenció pública d’ordenació del territori. Bases jurídiques. Principis generals

4.2. Els instruments jurídics per a la gestió del territori

4.3. Protecció del paisatge i gestió del territori

4.4. La complexa interrelació entre les polítiques territorials i mediambientals. Mecanismes de coordinació

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia es concreta tenint en compte les característiques del grup. En aquest sentit, i atenent al perfil dels estudiants, es podrà establir una metodologia diferent de la prevista inicialment, considerant els objectius de l’assignatura. Això no obstant, amb caràcter general, es preveuen les activitats següents:

 

Activitats presencials

Sessions teòriques que es combinen amb exercicis de seguiment i valoració dels aprenentatges i l’elaboració d’activitats pràctiques en relació amb els temes tractats a classe.

 

Activitats no presencials

• Estudi conceptual de les classes presencials.

• Cerca de la legislació a analitzar.

• Estudi de la legislació i documentació proposada.

• Elaboració d’activitats pràctiques.

 

Activitats tutoritzades

• En general, orientació en el treball autònom de l’estudiant imprescindible per assolir els objectius d’aprenentatge establerts.

• Consulta dels conceptes explicats a les classes.

• Orientació en l’obtenció de material i informació per a les activitats pràctiques.

• Orientació en l’elaboració de les activitats pràctiques.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

S’avaluen els coneixements adquirits així com el grau d’aprofitament i l’interès de l’alumne, d’acord amb els objectius d’aprenentatge fixats. El sistema d’avaluació és continuat.

Els criteris d’avaluació són els següents:

• La participació de l’alumne a classe. Es té en compte com a element addicional en la qualificació final.

• La resolució dels exercicis —obligatoris— de valoració del seguiment dels aprenentatges al final de cada bloc temàtic.

• L’elaboració —obligatòria— de les activitats pràctiques.

• Una prova final o de síntesi que s’adapta a la metodologia seguida per impartir l’assignatura que consisteix en preguntes breus sobre els temes explicats i tractats a classe.

En tot cas, i en coherència amb la metodologia aplicada, atenent al perfil dels estudiants es podran modificar els criteris d’avaluació previstos inicialment i amb caràcter general.

 

 

Recomanacions

Tenint en compte les competències i els objectius de l’assignatura es recomana seguir-la en règim d’avaluació continuada.

 

Avaluaciˇ ˙nica

En aquest cas els alumnes han de fer una prova final o de síntesi que consisteix en deu preguntes eliminatòries i dos temes a desenvolupar.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

AA.VV.: Tratado de Derecho ambiental, dirs. L. Ortega i M. C. Alonso, Tirant lo Blanch, 2013.  Enlla├ž

AA.VV.: Lecciones y materiales para el estudio del Derecho administrativo, coord. T. Cano Campos, vol. 6 (Ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente), Iustel, Madrid, 2009.  Enlla├ž

AGUDO GONZÁLEZ, J.: Incidencia de la protección del medio ambiente en los usos del suelo, Bosch, Barcelona, 2004.  Enlla├ž

BASSOLS COMA, M.: “El medio ambiente y la ordenación del territorio”, Documentación Administrativa, núm. 190, 1981.  Enlla├ž

ESCRIBANO COLLADO, P.: “La ordenación del territorio y el medio ambiente en la Constitución”, en l’obra col.lectiva Estudios sobre la Constitución Española. Homenaje al Profesor E. García de Enterría, dir. S. Martín-Retortillo, vol. IV, Civitas, Madrid, 1991.  Enlla├ž

LÓPEZ RAMÓN, F.: Estudios jurídicos sobre Ordenación del Territorio, Aranzadi, Pamplona, 1995.  Enlla├ž

LOZANO CUTANDA, B.: Derecho ambiental administrativo, La Ley, Madrid, 11a ed. 2010.  Enlla├ž

MARTÍN MATEO, R.: Manual de Derecho ambiental, Thomson Aranzadi, Madrid, 2003  Enlla├ž

PAREJO NAVAJAS, T.: La estrategia territorial europea, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2004.  Enlla├ž

PEREZ ANDRÉS, A.A.: La ordenación del territorio en el Estado de las Autonomias, Marcial Pons, Madrid, 1998.  Enlla├ž

PRIEUR, M.: Droit de l’environnement, Dalloz, París, 7a ed. 2016.  Enlla├ž

[TambÚ, ed. 2001]  Enlla├ž

VADRÍ I FORTUNY, M.T.: "Planificación territorial, urbanística y ambiental. La planificación de residuos en Cataluña", Revista Vasca de Administración Pública, núm. 48, 1997.  Enlla├ž

AA.VV.: Derecho del Medio Ambiente y Administración Local, coord.. J. Esteve Pardo, 2a ed. Madrid : Fundación Democracia y Gobierno Local, 2006  Enlla├ž

AA.VV.: Observatorio de Políticas Ambientales, coord.. F. López Ramón, Thomson-Aranzadi.  Enlla├ž

AA.VV.: Derecho ambiental : (adaptado al EEES), dirs. M. A. Torres i E. Arana, Tecnos, Madrid, 2a ed. 2015.  Enlla├ž

LOZANO, B. I ALLI, J.C.: Administración y legislación ambiental, Dykinson, Madrid, 8a ed. 2015.  Enlla├ž